Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza opotřebení materiálů kluzných povrchů velkorozměrných hydrostatických ložisek
Daněk, Lukáš ; Robenek, Dětřich (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na experimentální studium opotřebení materiálů kluzných povrchů velkorozměrných hydrostatických ložisek během selhání dodávky tlakového oleje. Cílem bylo objasnit vliv materiálů a povrchových úprav na tření a opotřebení pomocí univerzálního tribometru. Za tímto účelem byla navržená metodika testování v laboratorních podmínkách. Pro tribometr byl vyvinut experimentální modul pro simulaci kritického stavu a nové postupy vyhodnocení pro získání informací o chování kontaktu. Pomocí profilometru, přesné váhy a mikroskopu byly pozorovány výsledky opotřebení. Práce obsahuje soubor vhodných potenciálních materiálů pro kluzné povrchy kapes, které byly otestovány za kritických podmínek. Jednalo se o zástupce konstrukčních ocelí a antikorozních úprav (pozinkování), měkkých i tvrdých (hliníkových) bronzů, kompozitních ložiskových výstelek (stanit), polymerů (UHMWPE) a kompozitních materiálů (PTFE). Výsledkem experimentů je závislost tření na kluzné rychlosti, míra opotřebení materiálů a další jevy naměřené pro statistický soubor vzorků pro vybrané materiály. Vznikl tak seznam charakteristik, omezení a doporučení pro testované kluzné materiály, který lze použít k efektivnějšímu návrhu a provozu velkorozměrných hydrostatických ložisek.
Bytový dům
Morkus, Matěj ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu situovaného na pozemku v k.ú. Kuřim, konkrétně na parcele č. 1741, v lokalitě bytových domů. Jedná se o samostatně stojící dům se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Dům má osm bytových jednotek, jsou zde navrženy tři bytové jednotky 1+KK, tři bytové jednotky 2+1 a dvě bytové jednotky 4+KK, v podzemní garáži je parkování pro pět aut a tři motocykly, technická místnost a sklepní kóje. V prvním nadzemním podlaží je kočárkárna, zasedací místnost a dva byty, v druhém a třetím nadzemním podlaží je po třech bytech. Na pozemku je příjezdová cesta a další parkovací stání. Dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Suterénní zdi a základová konsturkce jsou navrženy z vodostavebního betonu. Svislé stěny v nadzemních podlažích jsou z keramického zdiva. Součástí práce je stavebnětechnická dokumentace.
Bytový dům
Křůmal, Petr ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Prostějově. Novostavba je navržena jako součást komplexu čtyř objektů čtvercového půdorysu samostatně stojících se společným vjezdem do podzemní garáže. V nadzemním podlaží je navrženo 11 bytů. V suterénu objektu jsou umístěny prostory domovního vybavení a podzemní hromadná garáž. Konstrukční systém spodní stavby je z vodostavebního betonu. Ostatní svislé a vodorovné nosné prvky objektu jsou monolitické železobetonové. Střecha nad garáží i nad samotným bytovým domem je řešena jako jednoplášťová plochá. Součástí práce je dokumentace pro provádění stavby.
Bytový dům
Růžička, Filip ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Líšni. Objekt bytového domu je navržen jako pětipodlažní plně podsklepený objekt. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže a sklepní kóje. V prvním nadzemním podlaží se nachází nájemné prostory. V druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází bytové jednotky. Bylo zde navrženo 30 bytových jednotek. V posledním pátém nadzemním podlaží se nachází ateliéry. Objekt má plochou střechu s kačírkem. Konstrukční systém objektu je především skeletový, které propojí železobetonové monolitické stěny, které tvoří nosnou část jako obvodové stěny. Dalším konstrukčně významným prvkem je konstrukční jádro s výtahovou šachtou. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Celý objekt je založen na bílé vaně. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Bytový dům
Zusková, Hana ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a následným zpracováním prováděcí projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Uherském Brodě. Bytový dům se nachází v okrajové části města na sídlišti Olšava. Jedná se o samostatně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V suterénu se nachází garáže, úklidová místnost a technické zázemí budovy. V prvním podlaží se nachází bezbariérový byt, sklepní kóje a společné prostory. Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyhrazeno výhradně pro bydlení. Celkem se v domě nachází pět bytových jednotek s dispozicemi 2+kk a 3+kk. Konstrukční systém budovy je příčný stěnový. Základy a obvodová stěna suterénu jsou monolitické železobetonové z vodostavebního betonu. Svislé konstrukce jsou zděné z cihelných bloků. Jako vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické stropní desky. Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá vegetační střecha. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. V částech třetího nadzemního podlaží se řešena větraná fasáda s dřevěným obkladem.
Hotel
Paulová, Iva ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby hotelu. Navrhovaná samostatně stojící budova se nachází na parcelách v katastrálním území Jihlava (659673). Jedná se o veřejný objekt určený ke krátkodobému ubytování a stravování. Součástí stavby je napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, dostupnou v lokalitě. Budova je navržena jako čtrnáctipodlažní objekt se třemi podzemními a jedenácti nadzemními podlažími. Půdorysný tvar objektu je složen z kompozice obdélníků. Dominantou jsou dvě vystupující věže o deseti nadzemních podlažích. V podzemních podlažích jsou umístěny hromadné garáže pro osobní automobily. První nadzemní podlaží je společné pro hosty a personál hotelu. Nachází se zde restaurace, posilovna, konferenční sál a administrativa. Druhé až jedenácté podlaží obsahuje ubytovací jednotky pro hosty. Výkopové práce jsou provedeny záporovým pažením stavební jámy. Základové konstrukce jsou řešeny základovou deskou z vodostavebního železobetonu s hlubinnými pilotovými základy. V podzemních a v prvním nadzemním podlaží je konstrukční systém skeletový, rámový. Ve druhém až jedenáctém nadzemním podlaží je konstrukční systém stěnový, obousměrný. Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové, monolitické. Vodorovné nosné konstrukce a dvouramenné schodiště jsou železobetonové, monolitické. Kontaktní zateplovací systém zajišťuje tepelnou izolaci objektu. Objekt je zastřešen ve dvou úrovních jednoplášťovou plochou střechou.
Autosalon
Skryjová, Adéla ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby autosalonu se servisem na pozemku parcelního čísla 3745/28 katastrálního území Velké Meziříčí [779091]. Jedná se o samostatně stojící budovu, jež je zasazena na téměř rovinném pozemku. Objekt je částečně podsklepený. Prostor suterénu je využit jako vinný sklep. První nadzemní podlaží je rozděleno téměř na servis a autosalon. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pouze kanceláře, zasedací místnost a hygienické zázemí s denní místností. Svislé nosné konstrukce jsou v nadzemní části domu monolitické z železobetonu a v podzemní části jsou nosné stěny monolitické z vodostavebního betonu. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami. Základy bytového domu tvoří železobetonová monolitická základová deska z vodostavebního betonu. Zastřešení objektu je řešeno jako plochá jednoplášťová extenzivní vegetační střecha. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Součást návrhu je i tepelně technické posouzení, akustické posouzení a dále pak posouzení požární bezpečnosti.
Bytový dům
Sedláková, Iveta ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Havlíčkově Brodě. Bytový dům je navržen jako třípodlažní podsklepený objekt. V nadzemních podlažích se nachází 9 bytů. Z toho je jeden řešený jako bezbariérový. V podzemním podlaží se nachází společné domovní vybavení a hromadná garáž. Byty v prvním podlaží mají vlastní terasu a byty v druhém a třetím podlaží mají vlastní balkón. Svislý konstrukční systém v nadzemních podlažích je zděný. Suterén je řešený z vodostavebního betonu. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá zelená střecha. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Bytový dům
Peterková, Marta ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu ve měste Hodonín. Jedná se o samostatně stojící objekt obdélníkového tvaru se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se nachází garáže s osmi parkovacími místy a technickým vybavením. V prvním nadzemním podlaží se nachází část technického vybavení a to: kočárkárna a sušárna a dvě bytové jednotky. V nadzemních podlažích je dohromady 10 bytových jednotek. Druhé a třetí nadzemní podlaží je téměř totožné. Ve čtvrtém podlaží se nachází dvě residenční bytové jednotky s terasou. Střecha nad čtvrtým podlažím je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Základová konstrukce a suterénní zdi jsou navrženy z vodostavebního betonu. Svislé stěny v nadzemních podlažích jsou navrženy z keramického zdiva. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Vstup do objektu je z jižní strany pozemku. Na pozemku se nachází jak pochozí plochy, tak i příjezdová cesta do garáží a další tři parkovací místa na pozemku před vstupem do objektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Daněk, Libor