Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzduchotechnika skladovacích a administrativních prostor
Buchta, Jan ; Formánek, Marian (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a systému chlazení pro dvoupodlažní administrativně-skladovací vestavek skladovací haly. Cílem je návrh vzduchotechnických zařízení a zajištění optimálního vnitřního mikroklima. Teoretická část porovnává tři systémy kombinované klimatizace. Výsledkem je volba optimálního kombinovaného systému pro administrativní zónu řešené části objektu.
Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky
Šíma, Jiří ; Katunský,, Dušan (oponent) ; Plášek, Josef (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá teoretickým zhodnocením potenciálu využití technik nočního chlazení v podmínkách České republiky. Zejména se zaměřuje na zhodnocení potenciálu nočního chlazení, které využívá fyzikální jev sálání proti noční obloze. Tato technika je hojně využívána převážně v suchých a horkých regionech, kde jsou pro tento způsob chlazení nejvhodnější klimatické podmínky. Práce vychází ze stávajícího stavu poznání v oblasti systémů pasivního a nízkoenergetického chlazení. Tyto poznatky aplikuje na podmínky České republiky a pomocí simulací energetického chování budov zkoumá přínos z hlediska zlepšení interního mikroklimatu a z hlediska ekonomiky provozu konvenčních chladicích zařízení. Aby bylo možné stanovit přínos nočního chlazení na provoz budovy v dynamicky se měnících podmínkách. Bylo využito modulárního simulačního programu TRNSYS, který je vhodný pro analýzu energetických systémů budov a jejich chování. Výsledky simulací byly převedeny na parametry tepelné pohody PMV a PPD.
Odsávací vzduchotechnická zařízení
Wernerová, Pavla ; Gebauer, Günter (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá prouděním vzduchu v prostoru kuchyně rodinného domu. Cílem práce je srovnání a vyhodnocení výsledků získaných experimentálně na reálném objektu a simulací v odpovídajícím softwaru.
Analýza a optimalizace tepelného chování budov
Nováková, Iva ; Gebauer, Günter (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výzkumem účinnosti obnovitelných a nízkopotenciálních zdrojů energie budov. Je založena na numerických simulacích sdílení tepla kancelářské budovy a jejích otopných a chladicích systémů v programu DesignBuilder. Jsou porovnány různé zdroje energie a způsoby ovládání vytápění a chlazení. Výsledky jsou hodnoceny z hlediska doby, po kterou nebylo dosaženo požadovaného komfortu v budově, a také z hlediska spotřeby energie a její ceny.
Systémy chlazení a jejich řízení v kancelářských provozech
Kotásek, Petr ; Šikula, Ondřej (oponent) ; Formánek, Marian (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení kancelářských prostor. Teoretická část práce se zaměřuje na princip fungování běžně používaných chladicích systémů a možnosti výroby chladu. Práce popisuje výhody a nevýhody jednotlivých systémů. Výsledkem výpočtové části je návrh optimálního systému chlazení pro administrativní budovu, který zabezpečí odvedení tepelné zátěže v letním období.
Optimalizace využití solární energie v rodinném domě
Letochová, Jana ; Gebauer, Günter (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá sluncem, jako jedním z alternativních zdrojů energie, a možnostmi jeho využití v rodinném domě. V první části jsem se zaměřila na jednotlivé způsoby zapojení solárních systémů a jejich návrh pomocí simulačních programů. Ve druhé části jsem navrhla přípravu teplé vody pro daný rodinný dům. Na závěr uvádím porovnání účinnosti zvoleného kolektoru dle jednotlivých přístupů výpočtu.
Akumulace tepla a chladu na bázi PCM
Němec, Lukáš ; Ostrý, Milan (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
V první části bakalářské práce se budu zabývat akumulaci tepla a chladu pomocí materiálů s fázovou změnou a také návrhem PCM akumulačního zásobníku. Cílem mého snažení je navrhnout nejideálnější rozestup trubiček v daném zásobníku, tak aby dosáhnul co největší tepelné kapacity. Simulační experimenty jsem prováděl v programu CalA 4.0. Druhá část je výpočtová, kde se věnuji návrhu vytápění v penzionu. Vytápění řeším pomocí tepelného čerpadla vzduch- voda. Pro ohřev teplé vody jsem navrhl solární kolektory. Poslední a třetí část je projektová, která obsahuje projektovou dokumentaci společně s technickou zprávou.
Řešení vybraných aspektů chlazení jatek
Snopek, Milan ; Formánek, Marian (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Tématem mé diplomové je Řešení vybraných aspektů chlazení jatek. Hlavním cílem je řešení problematiky strojního chlazení z technické s vyjádřením fyzikální podstaty a teoretických základů komfortního chlazení.
Hodnocení konstrukčních detailů budov z pohledu energetické náročnosti
Císař, Milan ; Šikula, Ondřej (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Teoretická část této diplomové práce se zaobírá problematikou tepelných mostů a tepelných vazeb ve stavebních konstrukcích. Výpočtová část je zaměřena na rodinné domy s nízkou potřebou tepla na vytápění. Výsledkem této části je hodnocení rodinného domu z pohledu energetické a finanční náročnosti. Poslední část se zabývá využitím počítačových technologií ve stavební praxi. Tyto kapitoly se věnují počítačovému modelování stavebních detailů pasivního a rodinného domu po rekonstrukci (u rodinného domu po rekonstrukci jsou data porovnána s výsledky z experimentálního měření). Poslední úsek této diplomové práce řeší dynamické modelování zadaného pasivního domu v simulačním programu Trnsys.
Vzduchotechnika restaurace
Král, Tomáš ; Gebauer, Günter (oponent) ; Šikula, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu restaurace. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech provozně rozdílných částech budovy, jako jsou kuchyně, restaurace, společenský sál nebo ubytovací apartmá. K tomu byly použity dostupné výpočetní programy a platné předpisy a normy. Pomocí počítačových simulací jsem posoudil stávající stav distribuce vzduchu části objektu a navrhnu její optimalizaci pro zkvalitnění vnitřního mikroklimatu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.