Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza energetické bilance intravilánu města pomocí metod dálkového průzkumu Země
ŠOUREK, David
Energetická bilance intravilánu každého sídla je závislá na specifikách aktivního povrchu a dalších komplexních jevech. Převažují plochy se suchým a nepropustným charakterem v porovnání s okolní krajinou. Různé druhy zástavby mají odlišné vlastnosti, jež určují způsob distribuce slunečního záření prostřednictvím energetických toků. Ty vyjadřuje především zjevné teplo, latentní teplo výparu a teplo vedené do půdy. Důležitou roli v podílech daných toků hraje vegetace, která dokáže efektivně transformovat příchozí solární radiaci a ovlivnit tím mikroklimatickou situaci prostřednictvím klimatizačního efektu evapotranspirace a dalších ekosystémových služeb. Účinnost závisí na stavu vegetace a panujících podmínkách (roční období, počasí, zásoby vody atd.). Za zájmové území bylo zvoleno město Písek. Zkoumání probíhalo ve dvou letních a dvou podzimních termínech roku 2019 pomocí dálkového průzkumu Země a statistického vyhodnocení. Výsledky ukázaly závislost růstu toku latentního tepla výparu v lokalitách s vyšší hustotou vegetace a dostatečnou zásobou vody. Vysoká teplota povrchu a tok zjevného tepla se vyskytovaly v zástavbě s převažujícími materiály s velkou tepelnou kapacitou, tj beton, asfalt, plech, kámen apod. Byly tak definovány problematické kategorie zástavby z pohledu přehřívání ploch a výskytu lokálních tepelných ostrovů. Konkrétně se jednalo o historické centrum, průmyslové zóny a obchodní zóny. Lepší mikroklimatická situace panovala v parku s vodní plochou, suburbiích a zástavbě rodinných domů.
Prostorová diferenciace výskytu prostituce ve světě
ŠOUREK, David
Bakalářská práce se zabývá prostorovou diferenciací výskytu prostituce ve světě na úrovni států. Počty prostituujících se osob vychází z nejaktuálnějších odhadů OSN, které jsou doplněny dalšími zdroji pro co nejširší soubor dat. Analýza se zaměřuje na komparaci míry prostituce s vybranými socioekonomickými indikátory pomocí korelačních koeficientů pro objasnění vlivů působících na zkoumaný jev. Zároveň se klade důraz i na interpretaci rozdílů a rozšíření dané problematiky ve světě. Syntetická část se věnuje především distribuci prostituce v makroregionálním pojetí Země za účelem generalizace výsledků a určení hlavních determinantů výskytu prostituce.
Contracted air transportation within Schengen area - Aerotaxi
Niko, Eduard ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Szabo, Stanislav (oponent) ; Šourek, David (oponent)
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy.
Řízení informačních systémů v nestátní neziskové organizaci holdingového typu
Groll, Pavel ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Šourek, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti a specifika řízení informačních systému v nestátních neziskových organizacích a ukázat je v případové studii. V části zabývající se obecnou analýzou informačních systému v neziskovém sektoru se práce zaměřuje na vliv specifik tohoto sektoru na řízení informačních systémů a na srovnání, jak ovlivňuje typ sektoru tvorbu a provoz informačních systémů. Pro případovou studii byla vybrána organizace Diakonie ČCE, která sdružuje velké množství nestátních neziskových organizací. Jedná se o relativně komplikovanou strukturu, jež je svým charakterem podobná holdingu. Práce věnuje zvýšenou pozornost popisu této struktury. Případová studie spočívá v sestavení informační strategie pro zkoumanou organizaci. Pro sestavení byly využity moderní nástroje a metodiky tvorby informační strategie. Strategie vychází ze skutečného strategického plánu zkoumané organizace a postupuje až ke specifikaci projektů realizujících strategii. Rozsahem je strategie přiměřena okolnostem jejího vzniku a jsou vynechány určité části, které by pro zkoumanou organizaci vyžadovaly nepřiměřeně vysoké náklady na pořízení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.