Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení řečových dovedností v oblasti lexikálně sémantické u dětí s vývojovou dysfázií
Šípová, Martina ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Rigorózní práce má dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V části teoretické jsou shrnuty poznatky o slově a slovní zásobě, o uložení slovní zásoby v mozku, je zde nastíněn fyziologický a patologický vývoj slovní zásoby a diagnostika této jazykové oblasti. Praktická část je zaměřena na hodnocení vývoje v oblasti lexikálně - sémantické u dětí s vývojovou dysfázií. Pro účely hodnocení byly vytvořeny dvě skupiny dětí, kdy pro každou skupinu byl vytvořen test, který se pro první skupinu dětí skládá ze čtyř subtestů, pro druhou skupinu ze sedmi subtestů. Některé subtesty jsou založeny na manipulaci s obrázky a jejich pojmenování, jiné se o obrázky neopírají. Cílem této práce je zjistit, jak se rozvíjí lexikálně - sémantická rovina jazyka u dětí, které byly testovány stejným testovým materiálem hodnoceny dvakrát. U první skupiny dětí byl časový odstup mezi testováními 12 - 15 měsíců, u druhé skupiny byl časový odstup 9 měsíců.
Hodnocení řečových dovedností v oblasti lexikálně sémantické u dětí s vývojovou dysfázií
Šípová, Martina ; Mlčková, Marie (oponent) ; Housarová, Blanka (vedoucí práce)
Rigorózní práce má dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V části teoretické jsou shrnuty poznatky o slově a slovní zásobě, o uložení slovní zásoby v mozku, je zde nastíněn fyziologický a patologický vývoj slovní zásoby a diagnostika této jazykové oblasti. Praktická část je zaměřena na hodnocení vývoje v oblasti lexikálně - sémantické u dětí s vývojovou dysfázií. Pro účely hodnocení byly vytvořeny dvě skupiny dětí, kdy pro každou skupinu byl vytvořen test, který se pro první skupinu dětí skládá ze čtyř subtestů, pro druhou skupinu ze sedmi subtestů. Některé subtesty jsou založeny na manipulaci s obrázky a jejich pojmenování, jiné se o obrázky neopírají. Cílem této práce je zjistit, jak se rozvíjí lexikálně - sémantická rovina jazyka u dětí, které byly testovány stejným testovým materiálem hodnoceny dvakrát. U první skupiny dětí byl časový odstup mezi testováními 12 - 15 měsíců, u druhé skupiny byl časový odstup 9 měsíců.
Analýza environmentálního konfliktu - názory hlavních skupin obyvatel rybničních oblastí ve vztahu k výskytu kormoránů (rybáři a rekreanti) a analýza médií
ŠÍPOVÁ, Martina
Diplomová práce byla vybrána na základě návaznosti na bakalářskou práci. Tato práce je zaměřena na literární rešerši problematiky konfliktů mezi ochranou kormorána a zájmem rybářství, dále na analýzu médií v ČR a konečně i na zpracování názorů různých skupin respondentů (rekreanti z Třeboňska a rybáři ČR). Názory skupin respondentů byly získány vyplněním a zpracováním dotazníků formou řízeného rozhovoru. Z dostupných informací je patrné, že počet chráněného kormorána velkého se neustále zvyšuje a nejen v ČR, ale na celém světě. Tento nárůst počtu kormoránů způsobuje problémy zejména rybářství, protože kormoráni způsobují škody zejména lovením rybí obsádky. Rybáři chtějí za tyto škody náhradu a tak vznikají konflikty, které jsou v dané problémové oblasti většinou medializovány. V problémové oblasti je důležitý názor klíčových skupin obyvatel. Zkoumané skupiny respondentů v této diplomové práci prokazují tyto znalosti: rekreanti na Třeboňsku mají malé znalosti o kormoránovi a o problému který kormorán způsobuje, naopak rybáři jsou velice dobře informováni o tomto problému. Tento fakt je způsobený tím, že rybářů se tento problém přímo dotýká. Media jsou velice důležitá pro řešení konfliktů a pro formování názorů různých skupin lidí. Analýza médií ČR prokázala, že nejvíce mluvčích, kteří iniciují články jsou právě rybáři. Články jsou proto zaměřeny negativně proti kormoránovi. Naopak v článcích chybí tyto mluvčí: zástupci ministerstev, zástupci široké veřejnosti, úředníci a akademičtí vědci. Výsledek sociologické analýzy má zpětnou vazbu na výsledek analýzy médií. Zjistila jsem, že v ČR není vypracován žádný management ochrany ryb proti kormoránovi. Proto navrhuji tento management v nejbližší době vytvořit. Doporučuji inspirovat se od jiných států (např. Velká Británie), které mají tento management již vypracován. Dále navrhuji upravit legislativu ČR pro menší vyplácení náhrady škod způsobené kormoránem.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠÍPOVÁ, Markéta
2 ŠÍPOVÁ, Monika
1 Šípová, Markéta Bc.
4 Šípová, Martina
2 Šípová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.