Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatizace experimentální sestavy pro optickou spektroskopii
Čecháček, Jan ; Nováček, Zdeněk (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací a vylepšením aplikace, která automatizuje měření na experimentální soustavě pro spektrální a topografické mapování s využitím konfokální mikroskopie a mikroskopie blízkého pole. Je zde popsáno uspořádání sestavy, princip komunikace programu s jednotlivými částmi sestavy a princip sběru a zpracování dat. Výstupem programu jsou bodová spektra a 2D mapy popisující topografii, intenzitu a pozici spektrálních píků. Práce zahrnuje rešeršní studii optické a časově rozlišitelné optické spektroskopie a jejich aplikace do nanofotoniky. Správná funkčnost programu je demonstrována výsledky měření perovskitu MAPbI3 a organického substrátu.