Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transkulturní péče v praxi porodní asistentky na příkladu mongolských žen v ČR
Hromková, Lucie ; Hroníková, Linda (vedoucí práce) ; Vrublová, Yvetta (oponent) ; Šima, Jiří (oponent)
Disertační práce cílí na problematiku transkulturní péče v praxi porodních asistentek s konkrétním zaměřením na mongolské ženy, které aktuálně představují pátou nejpočetnější skupinu co do počtu porodů cizinců v České republice. Teoretický rámec textu tvoří kapitoly o ošetřovatelství s následnou diferenciací oboru jak s ohledem na specializovanou péči na poli gynekologie-porodnictví, tak na vydělenou subdisciplínu transkulturní ošetřovatelské péče. Nedílnou součástí teoretické části práce jsou i základní obecné informace o Mongolsku a Mongolech. Praktickou část práce reprezentuje vlastní kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum byl realizován v terénu prostřednictvím hloubkových rozhovorů s mongolskými ženami žijícími v České republice a majícími zkušenost s vlastním porodem v české porodnici. Cílem výzkumu bylo odkrýt možné zvláštnosti a požadavky, s nimiž se může porodní asistentka ze strany mongolských žen setkat při poskytování transkulturní péče související s těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Doplňující kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření mezi pražskými porodními asistentkami a byl zaměřen na zjištění informovanosti, dosavadních zkušeností a míry zájmu týkající se oblasti transkulturního ošetřovatelství. Vzhledem k faktu, že jsou předkládané...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.