Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diskriminace Romů na trhu práce?
Suchá, Jitka ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku participace Romů na trhu práce. V rámci šetření se zaměřuji na oblast Broumova. Zde hledám hlavní možné příčiny, překážky a důvody nezaměstnanosti Romů. V rámci empirické části se zaměřuji na získávání poznatků od tří skupin informátorů. Cílem tohoto šetření je komplexní náhled na danou situaci. A to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak i z pohledu Romů a rovněž i z pohledu státu, který je zastoupen úřadem práce. K tomuto jsem využila metodu zúčastněného pozorování a hloubkových rozhovorů. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou hlavní překážky v rámci participace Romů v Broumově na trhu práce a jaké jsou zde hlavní překážky Romů v možnostech uplatnění se na trhu práce. Z provedeného šetření vyplývá, že mezi hlavní překážky se řadí nedostatečné vzdělání, nízká kvalifikace, časté exekuce a neochota zaměstnavatelů Romy zaměstnat. Ta pramení z nedůvěry k Romům, která je zapříčiněna špatnými zkušenostmi s touto menšinou.
Porovnání vývoje atmosférické depozice dusíku a fosforu v různých oblastech ČR
SUCHÁ, Jitka
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vývoje atmosférické depozice dusíku a fosforu v různých oblastech České republiky. V práci je vysvětlen vznik atmosférické depozice a s tím i související pojmy jako zdroj znečištění, emise, imise či oxidy dusíku. Dále jsou zde uvedeny typy atmosférické depozice, odběr vzorků a postup při zjišťování velikosti atmosférické depozice. Práce popisuje metody, kterých bylo použito při výpočtech či vyhodnoceních. Dále se zabývá výběrem vhodných měřících stanic ke zpracování vývoje atmosférické depozice dusíku. Atmosférické depozice fosforu se na území ČR v daném období od roku 2000 do roku 2010 neměřily. Cílem této práce je nalezení trendů v časových řadách koncentrací NOx a statistického vyhodnocení vývoje atmosférické depozice dusíku. Pro tyto kapitoly byly vybrány koncentrace oxidů dusíku v krajských městech ČR. V kapitole prostorové analýzy koncentrací oxidů dusíku je vybrán Ústecký kraj, především kvůli tomu, že tato oblast se vyznačuje významně vysokou atmosférickou depozicí dusíku a celkovým znečištěním ovzduší. V literatuře se často objevuje pod pojmem oblast Černého trojúhelníka.
Atmosférická depozice dusíku a fosforu v ČR i ve světě.
SUCHÁ, Jitka
Tato bakalářská práce se zabývá atmosférickou depozicí dusíku a fosforu v České republice a ve světě. Pro snadnější porozumění vzniku atmosférické depozice jsou v práci zkráceně vysvětleny pojmy jako je zdroj znečištění, emise nebo imise, které jsou na sobě závislé a často se navzájem ovlivňují. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy atmosférické depozice, jejich podrobnější členění, odebírání a postup při zjišťování velikosti atmosférické depozice. Dále jsou v práci uvedeny současné hodnoty atmosférické depozice v evropských i mimoevropských zemích a hodnoty České republiky, kde je ve zkrácené podobě popsán trend atmosférické depozice od padesátých let do současnosti. V práci jsou uvedeny staniční sítě České republiky, jejich náplň a způsoby sbírání dat, které nadále slouží k vyhodnocování stavu kvality ovzduší v Evropě v programu EMEP, kde je možné najít údaje o dalších evropských zemích. Dále jsou zde uvedeny hodnoty atmosférické depozice dusíku a fosforu v USA, především na východním pobřeží a centrální části Spojených států amerických, a v Číně. V poslední části je práce zaměřena na vývoj hodnot atmosférické depozice dusíku v České republice ve vybraných více i méně postižených oblastech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.