Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Characterization of five mosaic mortar beds from Austria produced by A. Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and J. Pfefferle
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
The report contains the results of material analyses of five mortar beds of mosaics produced by the Austrian studios Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and Josef Pfefferle. The analysed samples come from mosaics made at the turn of the 19th and 20th centuries and located in various places in Tyrol. The mortars were analysed by SEM-EDS and thermal analysis. The results showed that, in addition to traditional materials such as marble dust, they also contain atypical or innovative components such as waste ceramic and glass shards or early Portland cement.
Laboratorní mikroskopický průzkum stratigrafie barevných nátěrů na stavebních materiálech budovy Morzinského paláce v Nerudově ulici v Praze 1
Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla ; Bauerová, Pavla ; Vondráčková, Michaela
Stratigrafická analýza barevných nátěrů na fasádě Morzínského paláce v Praze za účelem určení barevnosti fasády pro návrh obnovy a restaurování budovy.
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt odebraných z objektu tvrze Hradenín
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Vondráčková, Michaela ; Slížková, Zuzana
Pomocí elektronového mikroskopu zkoumány 2 vzorky malty z gotické tvrze Hradenín a jeden vzorek omítky venkovní fasády z téhož objektu. Cílem našeho zkoumání bylo zejména určit druh pojiva malt a pokusit se u vzorku omítky zjistit technologický postup aplikace povrchového nátěru.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků pískovce z hřbitovního portálu na Gothardě v Hořicích
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Mácová, Petra ; Ševčík, Radek ; Vondráčková, Michaela
Stanovení chemického a mineralogického složení povrchové vrstvy pískovce a rychlosti transportu vody povrchem kamene (srovnání vlastností světlého povrchu a černého povrchu pískovce).
Studie zasolení stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla
V roce 2022 bylo doplněno mapování chemického složení a množství výkvětů solí na archeologických stavebních konstrukcích pod Pražským hradem o dvě nové lokality (v místě základů kaple zv. sv. Bartoloměje a v okolí obvodové severní zdi zóny III). Ve výsledcích nebyly detekovány uhličitanové minerály jako v minulých letech (kromě kalcitu v malém množství). Ve výkvětech byl opět majoritní složkou síran sodný. Pomocí termické analýzy byla potvrzena přítomnost síranu sodného s navázanou krystalovou vodou v jeho struktuře (mirabilit) ve vzorcích odebraných v únoru. Z výluhů stavebního materiálů je patrná vysoká kontaminace opuky dusičnany a chloridy v dnešní koruně zdiva kaple tz. sv. Bartoloměje a zvýšená kontaminace sírany v soklové partii. Naopak v maltě a ani černých cihlách obvodové zdi nebyly zjištěny rizikové hodnoty vodorozpustných iontů.
The effect of the backfill on the integrity of a buried pipeline upon heavy-duty vehicle crossings
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Slížková, Zuzana ; Drdlová, M.
The aim of this work was to determine stresses in the wall of a buried empty gas pipeline caused by the weight of backfill as well as by heavy-duty vehicles crossing the pipeline, and, on their basis to assess the applicability of protective sleeves. A buried pipeline with zero internal pressure of transported medium (empty pipeline) differs from an unburied pipeline by the vertical load due to the weight of the backfill which causes an ovalness of the circular cross section of the pipeline. This leads to the rise of through-wall bending stresses with the tensile stress at the outside surface at the 3 and 9 o´clock positions and compressive stress at the inside surface. At the 6 and 12 o´clock positions the stresses are tensile at the inside surface and compressive at the outside surface. The current depth of soil cover above gas pipelines is 0.5 m. For pipes DN500, t ~ 6.5 mm the through-wall bending stress is found to be σb ≈ ±10 MPa. In comparison with the yield stress of pipeline material, this stress is negligible. The situation is changed when heavy-duty vehicles cross the pipeline. For example, when a MAN truck with the mass load 3270 kg acting on a single wheel of the front axle crosses this pipeline, the pressure transmitted to the pipe will cause the through-wall bending stress σb ≈ ±76 MPa. This stress is superimposed to that of the backfill to give the total value ±86 MPa. When dead loads, imposed by backfill cover, together with live loads, caused by truck-wheel loads, are excessive a crushing of side walls of the pipeline and/or ring buckling of the pipe cross section can happen.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie (IC), infračervené spektrometrie (FTIR) a fyzikálních zkoušek. Výsledky zkoušek cihel z objektu Konírna zámku Zákupy svědčí o dobré výrobní kvalitě použitých zdících prvků. Na základě provedených analýz lze předpokládat, že na pozorovaném poškození cihel se podílí vysoké zavlhčení zdiva v kombinaci s mrazovými cykly, a také krystalizační cykly vodorozpustných solí přítomných v povrchové vrstvě některých cihel.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla
TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně přítomen ve formě vápencového prášku, jako jemného plniva. Hrubou frakci kameniva představují kamenná zrna o velikosti 2-10 mm (33 % hm.).
Analýza malty z 19. století
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie (SEM-EDS) a termické analýzy
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze zámku Sychrov – oprava Bretaňské věže
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
Analyzovaná malta obsahuje 76,5 % hm. křemičitého písku a 23,5 % hm. tvoří vápenné pojivo - jedná se o silně hydraulické vápno. Kamenivo malty je tvořeno v naprosté většině křemenem. Hydraulicitu obsaženého vápenného pojiva dokazuje jednak přítomnost belitických slínků, silně nehomogenní mikrostruktura (typické střídání hutných, Ca nabohacených částí a poréznějších dekalcifikovaných oblastí) a dále přítomnost silikátových složek v různé míře zreagování. Nabízí se domněnka, že použité hydraulické pojivo mohlo být připraveno uměle smícháním vápna s hydraulickou silikátovou přísadou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.