Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Morální profil sociálního pracovníka jako předpoklad kvality sociální práce s romskými klienty ve Strakonicích
KRESLOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zaměřuje na morální profil sociálního pracovníka při práci s romskými klienty ve Strakonicích. Vymezeny jsou základní pojmy související se zaměřením práce. Blíže je představena morálka, předpoklady pro výkon práce v pomáhajících profesích, srovnání hodnotové orientace většinové společnosti a Romů, a také specifika sociální práce s touto cílovou skupinou. Podobně, jako jsou zde rozlišeny hodnoty, je odlišen i význam etiky v životě většinové společnosti a romského etnika. Hlavního cíle, reflexe morálního profilu sociálního pracovníka jako předpokladu kvality sociální práce spolu s popisem možného střetu hodnot, je dosaženo pomocí přezkumu odborné literatury a výsledků výzkumného šetření. Data byla získána formou polostrukturovaných rozhovorů se šesti informanty, respektive sociálními pracovníky. Rozhovory probíhaly konkrétně ve třech pracovištích ve Strakonicích.
Využití volného času v NZDM a prevence rizikového chování
KRESLOVÁ, Michaela
V bakalářské práci budou představena nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) se záměrem naplňování výchovných a vzdělávacích cílů. Práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části budou popsána NZDM, jejich cíle, poslání a vývoj. Cílem práce bude zmapovat, jak centrum ve Strakonicích využívá volný čas, jaké volnočasové aktivity nabízí, jaká je cílová skupina těchto zařízení a rizikové chování mládeže. Představeny budou metody práce s klientem a využívání sociálních služeb. Druhá část, praktická, se bude zabývat tím, jak trávení volného času v NZDM Strakonice vnímá mládež a jak je pro ni z jejich pohledu přínosný. Zda ji nějakým způsobem ovlivnil a přispívá tak k prevenci rizikového chování, popřípadě co by změnili. Výzkum bude kvalitativní a sběr dat bude probíhat na základě strukturovaného rozhovoru s klienty.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.