Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kompetenční spory v mezinárodním právu procesním (na příkladu rozvodů manželství s přeshraničním prvkem)
Janečková, Pavlína ; Pauknerová, Monika (oponent)
Disertační práce se zabývá kompetenčními konflikty pravomocí v mezinárodním právu soukromém (procesním), a to spory pozitivními, kdy mají dva nebo více soudů různých států za to, že je dána jejich pravomoc věc projednat a rozhodnout, i spory negativními, kdy mají naopak všechny soudy za to, že nejsou pravomocné ve věci rozhodovat. Konflikty pravomocí jsou v práci zkoumány z hlediska problematiky mezinárodních rozvodů manželství. Zabýváme se jejich příčinami, důsledky a možnostmi jejich řešení na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni.
Kompetenční spory v mezinárodním právu procesním (na příkladu rozvodů manželství s přeshraničním prvkem)
Janečková, Pavlína ; Pauknerová, Monika (oponent)
Disertační práce se zabývá kompetenčními konflikty pravomocí v mezinárodním právu soukromém (procesním), a to spory pozitivními, kdy mají dva nebo více soudů různých států za to, že je dána jejich pravomoc věc projednat a rozhodnout, i spory negativními, kdy mají naopak všechny soudy za to, že nejsou pravomocné ve věci rozhodovat. Konflikty pravomocí jsou v práci zkoumány z hlediska problematiky mezinárodních rozvodů manželství. Zabýváme se jejich příčinami, důsledky a možnostmi jejich řešení na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni.
Psychické změny u žen v poporodním období a jejich vliv na péči o dítě
JANEČKOVÁ, Pavlína
Cíl práce: Cílem výzkumné části je zmapovat informovanost a profesní přístup nelékařských zdravotnických pracovníků k matkám, u kterých došlo k psychickým změnám po porodu. Prvním cílem bylo zjistit znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti psychických změn u matek. Druhý cíl se týkal profesní zkušenosti dotazovaných k matkám s psychickými změnami. Třetí cíl se týkal zmapování profesního přístupu k těmto matkám. Posledním cílem bylo zaměření se na profesní zkušenosti nelékařských zdravotníků psychiatrického oddělení při péči o dítě. Způsob dosažení cíle: Pro výzkumné šetření jsme zvolili kvalitativní výzkumnou strategii. Použili jsme metodu sběru dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Poskytnuté rozhovory byly nahrávány na diktafon, přepsány a pomocí kódovací techniky tužka a papír byla data uspořádána do kategorií. Při kódování rozhovorů byly vytvořeny 4 kategorie u rozhovorů se sestrami psychiatrie, 5 kategorií u rozhovorů s porodními asistentkami a u rozhovorů se sestrami 5 kategorií. Výběr respondentů byl záměrný. Výzkumné šetření probíhalo ve dvou zdravotnických zařízeních v období od února do března 2018. Celkem nám bylo poskytnuto 12 rozhovorů. Získané poznatky a závěry: Z prováděného výzkumu vyplynulo, že znalosti spolu s profesním přístupem dotazovaných sester jsou dostačující k tomu, aby byly schopny odhalit počínající příznaky poporodní deprese nebo jiné duševní poruchy. Určitou nejistotu vyjádřily sestry v oblasti přístupu k matkám. Ocenily by více seminářů na téma psychických změn u matek po porodu. Vědecké přínosy práce: Práce mapuje přehled znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a oblasti, které by se měly do praxe zlepšit. Jedná se o oblast komunikace a práce s matkami s psychickými změnami. Práce může být využita v oboru neonatologie a oboru psychiatrie.
Potřeba spánku u všeobecných sester.
Janečková, Pavlína ; Marsová, Jana (vedoucí práce) ; Vyskočilová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá potřebou spánku u všeobecných sester. Skládá se ze dvou částí teoretické a výzkumné. V teoretické části se nejprve zaměřuji na fyziologii, definici potřeb a zařazení spánku do hierarchie potřeb a samotným významem spánku. Dále se zabývám působením spánku na tělesné funkce, faktory ovlivňující spánek, délkou spánku u jednotlivých věkových skupin a samostatnou kapitolu tvoří přehled poruch spánku. Na kapitolu poruchy jsem se zaměřila o něco podrobněji z důvodu návaznosti na empirickou část, kde jsem vyhodnocovala nejčastější poruchy vyskytující se u sester v praxi, doporučené řešení lékařem či potřebnou délkou spánku k dostatečnému odpočinutí. Jedna z kapitol tvoří doporučení v podobě spánkové hygieny, které může vést k zlepšení spánkových návyků. Empirická část spočívá v kvantitativním výzkumném šetření prováděného pomocí předtištěných anonymních dotazníků. Moji výzkumnou skupinu tvořili všeobecné sestry jednosměnného i vícesměnného ortopedického, interního, chirurgického a pediatrického oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou. Z celkového počtu 120 rozdaných dotazníku, bylo nakonec k mé práci využito 104. Cílem tohoto kvantitativního šetření bylo zmapovat nejčastější udávané poruchy a následky spojené se deficitem spánku, dále jsem se snažila najít možnou příčinu...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.