Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie
Dvořák, Petr ; Lang, Jan (vedoucí práce) ; Hanyková, Lenka (oponent) ; Hritz, Jozef (oponent)
Název práce: Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie Autor: Petr Dvořák Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: Práce se zabývá experimentálním studiem dynamických procesů v běžných polárních rozpouštědlech jako je voda a ethanol. K tomuto studiu bylo využito technik nukleární magnetické rezonance (NMR) - především měření NMR re- laxací a měření samo-difúzních koeficientů pomocí NMR. V práci byla po- stupně prostudována tři témata. První se zabývá chemickou výměnou ve smě- sích lehké a těžké vody. V rámci tohoto tématu byla vyvinuta metodika pří- pravy ultra čistých vzorků a navržena vhodná metoda potlačení radiačního tlumení. Poté byly připraveny finální vzorky, na nichž byla naměřena relaxační data. V rámci interpretace byly diskutovány tři modely chemické výměny. Druhé téma se zabývá korekcí Stokes-Einsteinova vztahu tak, aby jej bylo možné použít pro stanovení hydrodynamického poloměru malých molekul a klastrů. Tato korekce byla provedena srovnáním naměřených difúzních koefi- cientů modelových molekul s vypočtenými difúzními koeficienty pomocí hyd- rodynamických simulací. Třetí téma se zabývá relaxivitou magnetických nano- částic. Byly studovány nové potenciální kontrastní látky pro...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.