Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kukutsch, Radovan ; Schuchová, Kristýna ; Gong, Libin ; Kubina, Lukáš ; Zajícová, Vendula ; Nohejl, Zdeněk ; Rutar, Tomáš
Hlavním cílem projektu č. FV20294 (GEOSTAB) byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získanými různými geotechnickými metodami. Z tohoto důvodu byla etapa C - Výzkum využití geotechnických metod, řešena paralelně a v těsné součinnosti s etapou B – Výzkum použití geofyzikálních metod. Geotechnické průzkumné experimenty in situ tak byly provedeny ve stejných lokalitách, kde byly aplikovány geofyzikální metody. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických a geomechanických podmínkách. Ve vulkanických horninách byla vybrána Experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly bývalého hlubinného uranového dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Etapová zpráva shrnuje výsledky geotechnických, laboratorních a numerických metod ze všech uvedených lokalit.
Analýza rozsahu EDZ pomocí verifikovaných numerických modelů (FLAC3D)
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Gong, Libin
Na základě získaných geotechnických a laboratorních dat byl simulován rozsah a charakter zóny poškození ražbou (EDZ) pomocí statických a dynamických modelů v komerčním softwaru FLAC3D. Pro analýzu EDZ na Dole Rožná byl použit komerční program Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions (FLAC3D) (Itasca Consulting Group 2012). Analyzované důlní dílo č. Z3-XX se nachází v prostředí tvořeném převážně migmatizovanými biotitickými až amfibolicko-biotitickými pararulami. Dynamický režim simuluje použití metody trhací práce. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky numerické simulace EDZ ve vysoce anizotropním horninovém masivu.
3D laser skenování podzemních prostor v různorodých podmínkách
Staš, Lubomír ; Kukutsch, Radovan ; Waclawik, Petr ; Gong, Libin ; Schuchová, Kristýna
3D laserové skenování důlních děl bylo realizováno na třech lokalitách v různorodých podmínkách. Podrobně byly naskenovány a interpretovány důlní prostory v Experimentální štole Josef lokalizované ve vulkanických horninách v hloubce cca 50 m pod povrchem, vybraná část důlního díla Z3-XX v metamorfovaném horninovém masivu v hloubce cca 950 m pod povrchem na Dole Rožná a prostory bývalého břidlicového dolu Modrá štola v sedimentárním horninovém prostředí umístěné těsně pod povrchem. 3D skeny stěn důlních děl byly především využity jako vstupní data do softwaru GENIE pro zpracování geofyzikálních měření v 3D dimenzi. Tento softwarový nástroj byl vyvinut pracovníky Technické univerzity v Liberci a Geotest a.s.
3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa
Souček, Kamil ; Gong, Libin ; Waclawik, Petr ; Vavro, Martin
Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického geomechanického modelu projektovaných ražeb PVP v softwaru pro matematické modelování geomechanických úloh FLAC 3D. Hlavním výstupem numerického modelování je analýza distribuce “strength factor” (SF faktor) odrážející stabilitu horninového masivu po vyražení laboratorních chodeb a zkušebních komor PVP.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.