Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bezpečnost a ochrana žáků na středních odborných školách
Dvořák, Přemysl
Tématem bakalářské práce je bezpečnost a ochrana žáků na středních školách. Konkrétním cílem textu je poznat, popsat a interpretovat zabezpečení a ochranu žáků jedné konkrétní střední odborné školy v Jihomoravském kraji z hlediska jejich ohrožení z vnějšího prostředí. Teoretická část práce na základě studia odborné literatury definuje a popisuje pojmy bezpečnost, zabezpečení, zákony, metodiky a normy s touto problematikou spojené. Dále se zabývá nejčastěji vyskytujícími se problémy v komplexním zabezpečení školy. Cílem teoretické části je představit tuto problematiku. Pozornost přitom zaměřuji zejména na zajištění zabezpečení neoprávněných vstupů do budovy školy v souvislosti s možným napadením žáků školy. Pro její zpracování jsem zvolil metody analýzy, komparace a následné syntézy informací získaných studiem odborné literatury. Praktická část bude obsahovat výsledky průzkumu, který bude založen na kvalitativním přístupu. Budou realizovány hloubkové polostrukturované rozhovory s vedením školy. Konkrétně se zástupkyní ředitelky pro odborný výcvik, vedoucím učitelem odborného výcviku a metodičkou prevence. Hlavní průzkumná otázka přitom zní: jakým způsobem střední odborná škola zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků střední odborné školy z hlediska jejich vnějšího ohrožení? Na základě výsledků práce budou formulována doporučení, která se se vztahují k této problematice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.