Název: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Dynamika mikrobiální kontaminace Labe. Průzkumy
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Benáková, Andrea ; Baudišová, Dana
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Předmětem projektu byl výzkum změn mikrobiální kontaminace v pilotním povodí v souvislosti se změnami průtoků. Jako pilotní povodí bylo vybráno povodí Olešky, na relativně malém úseku toku je řada různě znečištěných profilů. Z mikrobiologických ukazatelů byly stanoveny indikátory fekálního znečištění fekální koliformní bakterie a Escherichia coli., pro které byla validována kultivační metoda na chromogenním médiu Rapid2 E. coli agar. Byly stanoveny intestinální enterokoky k možnému odlišení zemědělských a komunálních zdrojů mikrobiální kontaminace. Ve vybraných profilech byly stanoveny celkové počty bakterií, fylogentické skupiny a patogenní bakterii za běžných a maximálních průtoků.
Klíčová slova: bakterie fekální; ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; Jizera; Labe; odtok; Polabí; povodí Labe; průtok; vliv antropogenní; voda odpadní; vzorkování; zdroj mikrobiální; zdroje vodní; znečištění vody; zátěž ekologická; Česká republika; čistírna OV komunální; anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river; Elbe river basin; Elbe river region; environmental burden; faecal bacterium; hydrology; Jizera river; microbial resource; municipal wastewater treatment plant; run-off; sampling; wastewater; water ecosystem; water flow; water pollution; water quality; water resources
Číslo projektu: SP/2e7/229/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYU42

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125602


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet