Název: Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
Autoři: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojů průmyslové dopravy ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Myška, Miroslav ; Ginzel, Hans ; Šturma, Jaromír ; Scholz, Celestýn ; Bartoníček, Ladislav ; Beroun, Stanislav ; Vaňura, Jan ; Fiedlerová, Zdeňka ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2001
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. Druhá část zprávy (část B) prezentuje výsledky experimentálních měření, jejichž cílem bylo doplnit emisní data ze spalování zemního plynu ve vekoobjemových motorech. Byla realizována další měření zaměřená na studium účinnosti katalytických konvertorů výfukových plynů.
Klíčová slova: aglomerace městská; doprava automobilová; doprava silniční; emise; emise z dopravy; emise z vozidel motorových; hodnocení rizik; kvalita ovzduší; látka znečišťující anorganická; látka znečišťující organická; modelování kvality ovzduší; směrnice ES; zdroj znečištění mobilní; zátěž imisní; air quality; air-quality modelling; automobile transport; city agglomeration; EC directive; emission; immission load; inorganic pollutant; mobile source of pollution; motor vehicle emission; motor vehicle exhaust gas; organic pollutant; risk assessment; road transport; traffic emission
Číslo projektu: VaV/740/3/00

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L630

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125349


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet