Veřejné vysoké školy

Hledat jen ve sbírce:
Akademie múzických umění v Praze (4,302)
Akademie výtvarných umění (12)
Česká zemědělská univerzita (4,634)
České vysoké učení technické v Praze (7)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (35,828)
Masarykova univerzita (13)
Mendelova univerzita v Brně (29,240)
Ostravská univerzita (1)
Univerzita Hradec Králové (1)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2)
Univerzita Karlova (180,709)
Fakulty UK (VŠKP) (180,706) Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK (2) Mapová sbírka PřF UK (0) Ústav pro dějiny umění FF UK (1)
Univerzita Palackého v Olomouci (4)
Univerzita Pardubice (9)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (14)
Vysoká škola ekonomická v Praze (43,383)
Vysoké učení technické v Brně (75,191)
Západočeská univerzita v Plzni (2)