Veřejné vysoké školy

Hledat jen ve sbírce:
Akademie múzických umění v Praze (4,303)
Akademie výtvarných umění (13)
Česká zemědělská univerzita (4,634)
České vysoké učení technické v Praze (11)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (46,175)
Masarykova univerzita (15)
Mendelova univerzita v Brně (33,398)
Ostravská univerzita (1)
Slezská univerzita v Opavě (3)
Univerzita Hradec Králové (1)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2)
Univerzita Karlova (192,961)
Fakulty UK (VŠKP) (192,958) Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK (2) Mapová sbírka PřF UK (0) Ústav pro dějiny umění FF UK (1)
Univerzita Palackého v Olomouci (4)
Univerzita Pardubice (11)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (16)
Vysoká škola ekonomická v Praze (43,383)
Vysoké učení technické v Brně (155,475)
Západočeská univerzita v Plzni (2)