Orientální ústav

Nejnovější přírůstky:
2022-09-28
00:47
Marco Polo a jeho znalost asijských jazyků
Liščák, Vladimír
Marco Polo (1254–1324) prohlašoval (či spíše jeho editoři), že umí mluvit (a číst) kromě svého vlastního i v jiných jazycích, nejméně pěti. Nevíme, zda Marco – jehož dovednosti v jeho rodném jazyce (benátštině), jak se zdá, nebyly nikdy silné a byly zcela jistě ovlivněny i tím, že více než půl života byl daleko od domova – čekal na příležitost, aby své zážitky popsal, nebo zda Rustichello, který je zapsal, využil příležitosti procvičit si své řemeslo spisovatele. Marco často zmiňuje, že lidé v některých regionech mluví vlastním jazykem.\nAčkoli uměl jen málo čínsky nebo spíše čínsky vůbec neuměl, mluvil řadou jazyků, které se tehdy ve východní Asii používaly – s největší pravděpodobností turkičtinou (v kumánském dialektu: (lingua) tartara, tartaresce, tartaresche), kterou se mluvilo i mezi Mongoly, arabizovanými Peršany, Ujgury, a možná uměl i mongolsky.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Libro del conosçimiento a soudobé prameny XIV. století
Liščák, Vladimír
Libro del conosçimiento de todos los reynos čili Kniha znalostí o všech královstvích, známá též jako Kniha všech království, je anonymní kastilská geografická a heraldicko-vexilologická příručka ze 14. století (datovaná přibližně do roku 1385, tedy zhruba deset let poté, co byl vydán Katalánský atlas, obvykle datovaný do roku 1375). Je psána ve formě imaginárního autobiografického cestopisu neznámého kastilského autora (snad františkána), který údajně cestoval po celém světě – známém i fantaskním – od nejzápadnějších ostrovů Atlantiku přes Evropu, Asii, Afriku a Arktidu, přičemž popisoval všechny země, krále, panovníky a jejich erbovní znamení, tak jak těmito zeměmi údajně projížděl. Jedinou explicitní informací je tvrzení tohoto autora, že se narodil v Kastilii v roce 1305 (nebo 1304 podle jiného přepočtu). Kromě informací o vládcích jednotlivých zemí přináší popisy a vyobrazení znaků (erbů) a od nich odvozených „vlajek“

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
A Stranger of the House - the Crossroads III
Mlynářová, J. ; Kilani, M. ; Alivernini, Sergio
The Crossroads III – A Stranger in the House. Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age conference has been held at the Faculty of Arts, Charles University (Prague) between September 10 and 13, 2018. The main objective of the conference was to enhance our understanding of “foreignness” in ancient societies between the end of the Chalcolithic period and the end of the Late Bronze Age. This book collects some of the twenty most significant contributions presented at the conference. Some authors decided to approach the discussion from a theoretical perspective, or to present and discuss theoretical frameworks that could be used to explore at least some elements underlying the concept of “foreignness”. Others investigated sociocultural dimension involved in the presence of foreigners, or in their interactions with local communities. Cases from Egypt, Mesopotamia, Anatolia, and the Levant, covering the whole of the Bronze Age have been discussed. The wide range of perspectives, and their combination within the frame of the conference often stimulated that multidisciplinary dialogue that was the primary aim of this third edition of Crossroads

Úplný záznam
2016-01-25
14:41
Teaching Mandarin pronunciation: the cliticoids and basic types of phonetic chunks
Třísková, Hana
The paper is concerned with an important group of Chinese words, belonging to the high frequency items of the lexicon: monosyllabic function words such as prepositions, personal pronouns etc. They carry lexical tone, thus have a potential to be stressed. Yet, due to their deficiency in lexical meaning and frequent usage, they regularly behave as unstressed (and phonetically reduced) in connected speech. They receive stress (i.e. full pronunciation) only occasionally, particularly if emphasised. A new term is coined for these words: “the cliticoids”. The author provides their list and reviews the pitfalls of their pronunciation, observing that the Chinese cliticoids display similar features as so called “words with weak forms” found in English. Finally, short (2–3 syllabic) chunks of speech which contain the cliticoids are introduced. They are particularly designed for exercising the unstressed, reduced pronunciation of the cliticoids in L2 teaching. They are termed “phonetic chunks”.

Úplný záznam
2015-03-23
15:03
Aliud etiam referam de magno cane quod vidi. Odorik z Pordenone a jeho setká(vá)ní s Velikým chánem
Liščák, Vladimír
Z většiny latinsky psaných rukopisů cestovní zprávy Odorika z Pordenone se dozvídáme, že byl osobně přítomen setkání františkánských bratří s Velikým chánem. V textu známém jako De reverentia magni Chanis je popsána úcta, kterou údajně projevil Veliký chán Jesün Temür(vládl 1323–1328) křesťanské víře zastupované křížem. K události došlo prý během chánovy cesty z Chánbalyku (Ta-tu) do letního paláce v Šang-tu. Pouze velmi malá část latinských rukopisů, které vznikly na území středo-jižního Německa (recensio Germanica) ve druhé polovině 14. století, obsahuje pasáž, obecně nazývanou De prædicatione magno Chani. Zachycuje, jako jediný latinsky psaný pramen, Odorikovo kázání před Velikých chánem Chošilou (vládl 1328–1329).

Úplný záznam
2015-02-16
15:19
Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA
Beránek, Ondřej ; Čejka, M. ; Čuřík, Jan ; Dittrych, O.
Tato zpráva se zabývá blízkovýchodním rozměrem zahraniční politiky ČR. Vedle některých konkrétních doporučení se zaměřuje zejména na evropský rozměr české zahraniční politiky, možnosti ekonomické diplomacie, arabsko-izraelský konflikt a problematiku islamismu.

Úplný záznam
2015-02-02
17:19
Arabská povstání: transformace islamismu, ekonomické souvislosti, geometrie a evaluace politik EU a zahraniční politika ČR ve východním Středomoří
Beránek, Ondřej ; Čejka, M. ; Čuřík, Jan ; Dittrych, O.
Tato zpráva předkládá stručný přehled hlavních událostí spjatých s arabskými povstáními a především analýzu vybraných témat a trendů klíčových pro vývoj oblasti MENA v období 2013-2020.

Úplný záznam
2013-01-16
12:31
Taiwan – symboly správních jednotek (změny od roku 2010)
Liščák, Vladimír
Příspěvek se zabývá symbolikou vlajek na Taiwanu a jejich změnami v novém administrativním členění po roce 2010. Zdůrazňuje bohatou symboliku, která často využívá možností, jež nabízí čínské písmo.

Úplný záznam
2011-07-04
07:48
Doklady o čínských praporech ve světle nejstarších textů
Liščák, Vladimír
Nejstarší prapory se na území Číny používaly pravděpodobně již v období prvních (mytických) vládců a polomytické dynastie Xia. Nejranější informace o podobě praporů, jejich funkci a vlajkové etiketě na území Číny můžeme čerpat z vyobrazení a nápisů období Shang/Yin až Válčících států (asi 14.–5. století př. n. l.). Piktogramy a vyobrazení zejména na bronzových nádobách (jinwen), ale již i na věštebných kostech a želvích krunýřích (jiaguwen), přímo dokládají používání praporů v nejranějších období čínských dějin. Piktogramy zachycují nejen obecný termín „vlajka/prapor“, ale i různé typy, tak jak je známe i z vyobrazení.

Úplný záznam
2011-07-01
17:03
Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici
Obuchová, Ľubica
Přednáška věnovaná reakci konfuciánské tradice na některé aspekty moderní společnosti

Úplný záznam