Institute of Archaeology, Brno

Latest additions:
2023-03-12
00:04
Keltští žoldnéři ve službách mediteránních států a jejich návraty do krajin střední Evropy
Šedo, Ondrej ; Knápek, R.
O působení keltských žoldnéřů v mediteránním prostředí se překvapivě často zmiňují antičtí zpravodajové. Objevovali se ve službách tamních států, na Předním Východě, ve Velkém Řecku a v dalších částech jižní Evropy, a také v Egyptě nebo Kartágu. Doplňovali vojska mocností bojujících mezi sebou anebo proti Římské republice v době, kdy se zapojila do zápasů o dominanci v této oblasti, a poslední jednotky byly ve službě ještě v desetiletích před změnou letopočtu. Nálezy získané při archeologických výzkumech, především mince ražené ve Středomoří, které se objevují ve střední Evropě (Roseldorf, Němčice nad Hanou, Nowa Cerekwia) vedly k nastolení hypotézy, že se někteří z žoldnéřů do těchto míst po skončení služby vraceli. V článku jsou uváděny argumenty, které umožňují podpořit takové domněnky.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Proceedings of the 15th International conference of the series „The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia“ („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis
Karwowski, M. ; Komoróczy, Balázs ; Ramsl, P. C.
The publication is based on materials from the conference “La Tène period in Bohemia, Moravia and Slovakia” held on 11-13 June 2014 in Klement-Oberleis, Austria. For the most part, the studies published here are revised texts of the lectures given at the conference and bring a comprehensive overview of actual archaeological and numismatic research within the topic of the Celtic development in the Central European Region. For many diverse scientific questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Využití záznamu oddělených spekter a interpretačních možností multispektrálních dat v kontextu protohistorie středního Podyjí
Komoróczy, Balázs ; Vlach, Marek ; Zelíková, Michaela ; Sedláček, J.
Významné rozšíření analytických a interpretačních možností metod dálkového průzkumu země v archeologii za poslední tři desetiletí přináší zejména rostoucí dostupnost kvalitativně odpovídajících družicových multispektrálních dat spolu s rozvojem multispektrálních senzorů používaných na bezpilotních vzdušných prostředcích. Výsledky multispektrálního zobrazování zprostředkovávají důležitou analytickou dimenzi pro identifikaci a interpretaci znaků archeologických jevů na plochách se zemědělskými monokulturami. Jako součást prospekční činnosti střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., je mezi aktuální cíle řazeno též využití potenciálu tohoto specifického segmentu DPZ (ve spolupráci s Ústavem krajinného plánování Mendelovy univerzity v Brně). Celkovým záměrem je přispět s využitím širokého spektra prospekčních metod k rozšíření archeologické informační základny zejména o protohistorickém segmentu vývoje regionu středního a dolního toku Dyje.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Archeologie v obrazech – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou
Hlavica, Michal ; Ostrý, C.
Příspěvek informuje o pozadí realizace vernisáže a výstavy s názvem „Archeologie v obrazech“, která se uskutečnila v roce 2014 ve foyer univerzitního kina Scala v Brně.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Popularizace v zákopech – Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť
Hlavica, Michal ; Zubalík, J. ; Těsnohlídek, J.
Příspěvek informuje o popularizačních aktivitách výzkumného týmu zaměřených na otázky spojené s archeologií bojišť a konfliktů.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Preconditions of the genesis of the Přemyslid realm
Kalhous, David
In the following study we analyse the validity of the nowgenerally-accepted view of the beginnings of the Přemyslid realm. Those who established this viewpoint emphasisethe income from selling slaves (and distance trade in general) as the main source the dynasties in Central Europeused to strengthen their economic power, which, in the next stage, enabled them to build powerful cavalry armiesas their “iron fist”. With these armies they were supposed to have built their “states”. In this article, not only is theautomatism of this mechanism brought into question (the prevalence of the cavalry), but also the idea that a statecan be built with an army. The author, on the one hand, points out the predatory character of such a system, and onthe other hand draws attention to the building of hillforts as a mechanism that not only enhanced the protection ofa given area, but also, due to the need for construction and repairs, brought large groups of people together, and thusformed a common identity for them.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Arms and equestrian equipment in the 8th−10th-century Central Europe. Arms as artefacts and grave goods in the Moravian Slavs and their neighbours
Poláček, Lumír ; Kouřil, Pavel
This volume is a collection of 25 conference papers dealing with the arms and equestrian equipment in the East and Central Europe between the 8th and 10th centuries. It brings a wide variety of issues, from typology and chronology through manufacturing technology and a practical application of artefacts to the general questions of medieval warfare. It presents finds both from the settlement and grave contexts. The predominant archaeological perspective is completed by historical and other studies, including a scientific experiment.

Detailed record
2020-01-13
08:29
On the traces of barbarians – archaeological, historical, numismatic (Archaeology of Barbarians 2015)
Karwowski, M. ; Komoróczy, Balázs ; Trebsche, P.
The publication is the latest in the series of proceedings based on materials from Central European protohistoric conferences Archaeology of Barbarians. For the most part, the studies published here are a revised text of the lectures given at the 2015 conference Archaeology of Barbarian at the MAMUZ Museum Mistelbach in Lower Austria. The main theme of the conference was the Celts and Germanic tribes in the Middle Danube Region in archaeological and numismatic sources (2nd century BC - 2nd century AD), but space was also given to other phenomena of protohistoric development. Intensive discussions included, among other things, absolute and relative chronology of transitional horizons, issues of monetization and testimony of numismatic groups, military, economic and diplomatic interactions along the north-south axis of the region and other sub-themes. For most of these questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Germany.

Detailed record
2019-03-28
15:08
Production - Consumption - Representation: food and drink among the Roman and Early Medieval elites as revealed by archaeological and bioarchaeological sources. 30th International Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum”, Brno, 14.-16.11.2018. Abstracts
Heinrich-Tamáska, O. ; Poláček, Lumír
The conference focused on the issues of nutrition of Roman and early medieval elites on a broad source basis and from a multi-disciplinary point of view. The problematic was discussed both in diachronic and geographical comparison.

Detailed record
2019-03-28
15:08
Mikulovský antropologický mítink II. 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Sborník abstraktů
Boriová, Soňa ; Novák, Martin ; Sázelová, Sandra
Zborník prezentuje abstrakta přednášek z interdisciplinární konference MAM II (Mikulovský Antropologický Mítink) - příspěvky nejen z oblasti antropologie, pokrývající témata v jejím nejširším a interdisciplinárním slova smyslu, ale také z paleolitické archeologie, kvartérní geologie, paleontologie, ekologie a dalších příbuzných oborů studujících pleistocén a holocén, zejména informace z nových výzkumů, výsledky dílčích analýz, předběžné zprávy nebo nově publikované studie.

Detailed record