Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 225 záznamů.  začátekpředchozí212 - 221další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociálně - psychologické aspekty stáří
RUDOLF, Jan
Práce se zabývá sociálně-psychologickými aspekty stáří. Teoretická část charakterizuje základní pojmy, jakými jsou stáří, potřeby ve stáří a druhy péče o seniory. V části {\clqq}Nemoci ve stáří`` se věnuje nejznámějším nemocem a jejich působení na sociálně {--} psychologický život seniora. Popisuje jednotlivé pohledy společnosti na stáří a vliv nemocí na seniora. Poukazuje na násilí na seniorech a na potřebu dobrého sociální zázemí seniora (rodina, přátelé). Věnuje se i způsobu využití volného času ve stáří. Další částí jsou příběhy některých seniorů, které vypovídají o jejich životě, radostech a problémech. Praktická část obsahuje malý výzkum, kterým jsem se pokusil nahlédnout do běžného života seniorů, se kterými se dnes můžeme setkat. Zjišťoval problémy a pozitiva, které s sebou přináší stáří. Srovnávám zde rozložení volnočasové aktivity u mužů a žen.
Role sestry ve využití volného času klientů v rámci hospitalizace na ONP
RATAJOVÁ, Radka
Role sestry ve využití volného času klientů v rámci hospitalizace na ONP Posláním sester ve společnosti je uspokojovat klientovy aktuální potřeby a dosahovat tak jeho maximální tělesné, psychické a sociální spokojenosti. Toho lze dosáhnout holistickým přístupem ke klientovi, který zahrnuje celou osobnost člověka, celistvou bytost a všechny stránky jejího životního stylu. Neméně důležitá je komunikace s nemocným člověkem, ať už verbální či neverbální, protože psychika klienta v nemocnici je zcela změněna. To, jakým způsobem se nemocný s hospitalizací vyrovnává, může z velké části ovlivnit právě sestra svým správným přístupem k nemocnému. Zvláště u dlouhodobě hospitalizovaného klienta je třeba myslet i na spolupráci s jeho rodinou a předcházet negativním důsledkům hospitalizace, zaměstnávat klienta v jeho volném čase a podporovat jeho soběstačnost. K těmto účelům využívají sestry různé techniky, které jsou součástí obsahu této práce. Cílem práce bylo zjistit, zda se sestry ve volném čase klientům dostatečně věnují, zda na to mají prostředky a jaké mají možnosti. Pokud možno zjistit i odezvu klientů na možnosti využití volného času v nemocnici. Potom na základě získaných dat, teoretických znalostí a praktických zkušeností navrhnout zlepšení situace na daných odděleních. K výzkumu byla použita dotazníková kvantitativní metoda sběru dat. Byly vytvořeny dva výzkumné soubory: zdravotní sestry na ONP a klienti ONP. Byly stanoveny dvě hypotézy, které měly potvrdit či vyvrátit nedostatek času na aktivity klientů v rámci volného času v průběhu hospitalizace a nespokojenost klientů s využitím volného času v průběhu hospitalizace. První hypotéza potvrdila, že sestry nemají dostatek času na aktivity klientů v rámci volného času v průběhu hospitalizace. Druhá hypotéza nepotvrdila nespokojenost klientů s využitím volného času v průběhu hospitalizace. Výsledky výzkumu ukázaly, že sestry by se nemocným v jejich volném čase rády věnovaly, ale hlavním problémem je nedostatek personálu. Není proto možné se klientům věnovat podle jejich představ. Dalším problémem je i nedostatek financí. Přesto sestry podávaly různé návrhy, jak klientům pobyt v nemocnici zpříjemnit. Na druhé straně nespokojenost klientů s využitím volného času byla minimální, zejména díky rodinným příslušníkům. Od sester ani vyplnění volného času nečekají pro jejich pracovní vytížení. Bylo by tedy vhodné zajistit dostatek personálu a dobrovolníků na volnočasové aktivity klientů v průběhu hospitalizace. Pokud možno i rozšířit nabídku omezených možností využití klientova volného času a také ho s těmito možnostmi seznámit, protože současný klient něco takového ani neočekává.
Problematika ošetřovatelské péče u klienta s dlouhodobou ventilační terapií
ŠAŠKOVÁ, Lenka
Práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u klienta s dlouhodobou ventilační terapií.V současné době se počet klientů na dlouhodobé ventilační terapii zvyšuje.Klienti končí na ventilátoru nejčastěji následkem úrazu nebo nemoci. Při ošetřovatelské péči jsou kladeny vysoké nároky na sestry po stránce fyzické i psychické. Z výzkumu vyplývá, že sestry mají znalosti při péči o klienty s TSK i s dlouhoudobou UPV a nemají problém s komunikací s těmito klienty. Psychické potřeby uspokojují ve stejné míře jako potřeby fyzické.
Regular forecasting of training needs: quantitative models for the Czech Republic
Babeckij, Jan ; Jurajda, Štěpán ; Münich, Daniel ; Stupnytskyy, Oleksandr
We describe developed and implemented methodology to forecast skill-specific demand for labour.
Analýza příčin stávající nízké aktivity studentů FM VŠE v oblasti zájmu o zahraniční pobyty.
Lásková, Šárka ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Jaegerová, Václava (oponent)
V teoretické části byly nejprve shrnuty poznatky s oblasti psychologie, vysvětleny byly např. pojmy jako motivace, motivování a potřeby. Přiblíženy byly také některé z četných teorií motivace. Navazující teoretická část se zaměřila na identifikaci příčin nízkého zájmu studentů o nabídku zahraničních pobytů a byl proveden dotazníkový průzkum mezi studenty Fakulty managementu, který odhalil některé oblasti, které by si z dlohodobého hlediska zasloužili vyšší pozornost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 225 záznamů.   začátekpředchozí212 - 221další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.