Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Manažerský řídicí systém a styl řízení
Štěrbáková, Dominika ; Matyáš, Ondřej (vedoucí práce) ; Roun, Vlastimil (oponent)
Předmětem diplomové práce je vztah manažerských řídicích systémů a stylu řízení. Konkrétním zkoumaným stylem řízení je liberating leadership, který je uplatňovaný v tzv. svobodných firmách. Hlavním cílem této práce je ověřit, zda je vzhledem k principům a zásadám, o které se tento styl řízení opírá, možné v prostředí svobodných firem aplikovat MCS. Navazující otázkou je, zda a případně jak, by měl MCS reflektovat styl řízení charakteristický pro svobodné firmy. Odpověď na tuto otázku se opírá mj. o výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi vedoucími pracovníky firem, jež se hlásí k principům svobody v práci.
Zhodnocení činnosti střediska správy zajišťovacích instrumentů v konkrétní nadnárodní společnosti.
Buzek, Jan ; Roun, Vlastimil (vedoucí práce) ; Boučková, Markéta (oponent)
Cílem bakalářské práce je popsat činnost odborného střediska správy zajišťovacích instrumentů, analyzovat jeho systém měření výkonnosti a případně navrhnout možná zlepšení. V teoretické části je nejprve teoretický základ odborných středisek, měření výkonnosti, úvěrové politiky a credit managementu. Následuje také úvod do zajišťovacích prostředků a tabulky RACI. Praktická část obsahuje popis společnost a daného odborného střediska a především analýzu systému měření výkonnosti, anketu ve společnosti a návrh nových měřítek.
Rozhodovací proces zdravotních turistů: studie z České republiky
Šebestík, Ondřej ; Karlíček, Miroslav (vedoucí práce) ; Roun, Vlastimil (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje prvky kupního rozhodovacího procesu a zjišťuje nejvýznamnější kritéria rozhodování zdravotních turistů přijíždějících do ČR prostřednictvím výzkumu na vzorku zdravotních turistů v ČR. Výzkum je proveden dotazníkovým šetřením ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a dalšími poskytovateli služeb zdravotního turismu. Práce určuje jako klíčové rozhodovací faktory při výběru zdravotnického zařízení celkové náklady, zkušenosti společně s vnímanou kvalitou lékařů a dostupné reference. Dále práce poskytuje návrhy aplikace zjištěných faktorů do marketingové komunikace zdravotnických zařízení na trhu zdravotního turismu v ČR.
Využití online marketingu a nákladové analýzy ke zvýšení ziskovosti hotelu
Sklenka, Mario ; Roun, Vlastimil (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce "Využití online marketingu a nákladové analýzy ke zvýšení ziskovosti hotelu" je kalkulace nákladů na vybranou kategorii pokoje s cílem stanovit nákladovou náročnost ubytovacího zařízení a na základě toho připravit na míru stavěnou marketingovou kampaň, která by hotelu pomohla navýšit obsazenost a tím navýšila zisk podniku. Dále je práce zaměřená na online marketing a jeho benefity pro hotelový segment.
Sestavení rozpočtu u konkrétní obchodní firmy s možnou návazností na japonský styl podnikání
Hlaváčková, Jana ; Roun, Vlastimil (vedoucí práce) ; Boučková, Markéta (oponent)
Tato práce je zaměřena na přiblížení japonského způsobu řízení firmy neboli kaizen. Práce v sobě pojímá jak část teoretickou, tak část praktickou. V teoretické části je nástin změny obchodního odvětví v současnosti. Na to napojuje přiblížení pojmu kaizen a některých jeho principů. Praktická část obsahuje popis konkrétní obchodní firmy a její firemní struktury. Vybraný problematický okruh je popsán a je na něj aplikováno možné řešení pomocí kaizenu.
Hodnocení kalkulačního systému konkrétního podniku a návrh na jeho zlepšení
Uttendorfská, Klára ; Fibírová, Jana (vedoucí práce) ; Roun, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulace nákladů. Cílem práce je zhodnotit současný kalkulační systém vybraného zemědělského podniku a navrhnout řešení vedoucí k jeho zlepšení. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou v několika podkapitolách popsány základní poznatky týkající se dané problematiky. V praktické části je nejprve stručně charakterizováno odvětví zemědělství, následně představen analyzovaný podnik a popsán jeho kalkulační systém. V závěru praktické části jsou navrhnuta opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu kalkulačního systému vybraného podniku.
Využití kalkulací pro řízení
Staněk, Tomáš ; Boučková, Markéta (vedoucí práce) ; Roun, Vlastimil (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem "Využití kalkulací pro řízení", se zaměřuje především na volbu vhodné kalkulační metody a rozvrhové základny u fiktivního podniku Dřevařez s.r.o. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, z níchž jedna je teoretická a druhá praktická. Teoretická část je věnována výkladu základních pojmů nutných pro přiblížení problematiky kalkulací. V úvodu praktické části je představen výrobní podnik, jeho organizační struktura a sortiment výrobků. Dále jsou rozčleněny a popsány veškeré náklady společnosti, které jsou následně alokovány pomocí kalkulačních metod k jednotlivým výrobkům. Závěr práce je věnován zhodnocení používaných metod a návrhu případných řešení na odstranění nedostatků.
Peer groups jako nástroj ke zvýšení výtěžnosti klientského portfolia korporátního bankovnictví
Kroc, Jiří ; Wagner, Jaroslav (vedoucí práce) ; Roun, Vlastimil (oponent)
Bakalářská práce Peer groups jako nástroj ke zvýšení výtěžnosti klientského portfolia korporátního bankovnictví se zabývá možností třídění klientů korporátního bankovnictví do ucelených skupin na základě daných vzorců chování. V rámci těchto skupin jsou pak identifikovány příležitosti ke zvýšení výnosnosti jednotlivých klientů. První část práce vysvětluje podstatu metody Peer skupin a zabývá se vybranými teoretickými aspekty práce s Peer skupinami. Druhá část práce pak staví na teoretických závěrech učiněných v části první a implementaci jedné konkrétní kolekce Peer skupin provádí v reálných podmínkách korporátního bankovnictví UniCredit Bank ČR. V závěru práce je prezentováno vyhodnocení úspěšnosti využití dané metody.
Aplikace vnitropodnikových cen v konkrétním podniku
Bedřichová, Eva ; Roun, Vlastimil (vedoucí práce) ; Kratochvíl, Jiří (oponent)
Předmětem diplomové práce "Aplikace vnitropodnikových cen v konkrétním podniku" je způsob zúčtování a ocenění vnitropodnikových výkonů. V praktické části jsem se zaměřila na popis vnitropodnikových výkonů, vnitropodnikové ceny, kterou jsou tyto interní výkony oceněné a jejich následné zúčtování. Na základě analýzy současného stavu nastavení vnitropodnikových cen ve vybraném podniku je cílem mé práce nalézt řešení, která by mohla tomuto podniku přinést nižší náklady a vyšší výkony.
Motivační funkce manažerského řídícího systému
Hajná, Kateřina ; Stránský, Jakub (vedoucí práce) ; Roun, Vlastimil (oponent)
Tato práce se zabývá manažerským řídícím systémem a jeho motivační funkcí. V teoretické části práce je popsán manažerský řídící systém a odpovědnostní řízení. Následující část práce obsahuje popis bankovního sektoru, ve kterém působí společnost Česká spořitelna, a.s. Bankovní sektor je velmi specifickým podnikatelským prostředím, které může mít vliv na řízení zaměstnanců ve společnosti a na prodej jejích produktů. Praktická část práce obsahuje popis manažerského řídícího systému ve společnosti Česká spořitelna, a.s. Jedná se hlavně o popis odměňování a motivace zaměstnanců společnosti a o jeho porovnání s teoretickými poznatky o manažerském řídícím systému a odpovědnostním řízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.