Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka
Koudelková, Eva ; Novotná, Jitka (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka. Již od prvního napuštění hráze byly na vzdušním svahu hráze pozorovány průsaky. Jedním z nejvýraznějších zásahů směřujících k jejich snížení byla instalace těsnicí stěny realizovaná v roce 2013. Od roku 2011 je zemní hráz pilotně monitorována sondami metody elektrické impedanční spektrometrie. Diplomová práce se zabývá zpracováním dat zjištěných uvedenou metodou a srovnáváním stanovené elektrické vodivosti zeminy hráze s daty měřenými na zemní hrázi vodního díla (teplota, úroveň hladiny vody v nádrži, průsak) před a po instalaci těsnicí stěny.
Sledování šíření znečistění na fyzikálním modelu vodního toku
Marek, Ondřej ; Novotná, Jitka (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Na vybudovaném fyzikálním modelu vodního toku je v bakalářské práci hledána vhodná látka, která by umožnila simulovat a sledovat šíření znečištění metodou elektrické impedanční spektrometrie. Fyzikální model založený na podobnosti fyzikálních jevů umožnil aplikaci stopovacích látek a měření jejich koncentrace ve zvolených profilech toku při definovaném průtoku. Měření bylo provedeno měřicí aparaturou zhotovenou řešením mezinárodního projektu E!7614 aplikovaného výzkumu v programu EUREKA v rámci jeho udržitelnosti.
Vyhodnocení sanace hráze vodního díla Hornice
Králíková, Štěpánka ; Novotná, Jitka (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování a sanačních opatření realizovaných na zemní hrázi vodního díla Hornice. V roce 2014 bylo sledování zahájeno metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Monitorování probíhá v programu aplikovaného výzkumu EUREKA a navazuje na projekt E!7614. V rámci výzkumu je sledována i nová metoda sanace průsaků, BioSealing, k jejíž aplikaci má v ČR výhradní právo společnost GEOtest, a.s. Zpracovaná data, použitá v této práci, jsou měřena přístrojem Z-metr IV a další data jsou poskytnuta společností GEOtest, a.s.
Žák na 1. stupni ZŠ a svět pohádek
NOVOTNÁ, Jitka
Diplomová práce se zabývá vztahem žáků 1. 3. ročníku ZŠ k současným pohádkám. Teoretická část práce je zaměřena na pohádku jako žánr (klasickou folklórní a moderní autorskou pohádku), na mediální vliv pohádky, na její aktuální stav, vývojové tendence, vliv na recipienta apod. Práce má výzkumný charakter. Zaměřuje se na čtenářské chování žáků, na jejich návyky, vliv rodiny a školy, na rozvoj čtenářství, resp. zaměřuje se na tento žánr, na vliv médií apod. Na základě dotazníku a rozhovoru se žáky a jejich rodiči je zachycen současný stav. Výsledky výzkumu jsou porovnány s teoretickou částí práce a doloženy přílohovým materiálem. V závěru práce jsou interpretovány výsledky výzkumu.
Vyhodnocení životnosti sond metody EIS instalovaných v zemních hrázích
Koudelková, Eva ; Novotná, Jitka (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením životnosti sond metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) z hlediska přenosu elektrického signálu pro vybranou zemní hráz malé vodní nádrže. Byla vybrána hráz nádrže Bezedník III, která je metodou EIS monitorována nejdéle. Měření probíhalo přístroji Z-metr II v letech 2006–2012 a Z-metr IV v roce 2016. Naměřená data jsou zpracována a posouzena v této bakalářské práci.
Souvislost a resilience grafů
Novotná, Jitka ; Pangrác, Ondřej (vedoucí práce) ; Šámal, Robert (oponent)
Graf je k-resilientní, jestliže pro každý jeho vrchol existují lokální routovací tabulky takové, že podle nich lze z každého vrcholu dojít do jednoho označeného jako cíl. Existuje domněnka, že k-resilience je ekvivalentní hranové (k+1)-souvislosti. Toto dokazujeme pro hranově 3-souvisle grafy a hranově 4-souvislé rovinné triangulace. Při důkazu používáme nezávislé orientované kostry. Dvě kostry jsou nezávislé, pokud žádnou hranu nepoužijí ve stejné orientaci. Pro k=3,4 ukazujme, že graf má k nezávislých koster, právě tehdy když je hranově k-souvislý. Kostry hledáme konstruktivně pomocí redukcí částí grafu. Některé redukce mohou být použity i pro obecný k-souvislý případ. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Lidský papillomavirus
Novotná, Jitka ; Jílek, Petr (vedoucí práce) ; Rathouská, Jana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Autor: Jitka Novotná Název: Lidský papillomavirus Bakalářská práce Bakalářská práce se zabývá lidským papilomavirem, jeho klinickými projevy, jejich léčbou a prevencí. Infekce HPV se řadí mezi sexuálně přenosná onemocnění. V závislosti na onkogenním potenciálu se papilomaviry rozlišují na nízce rizikové LR (Low Risk) a vysoce rizikové HR (High Risk). HPV způsobuje změny na dlaždicovém epi- telu sliznice nebo kůže. Klinické projevy jsou různého charakteru, dle anatomické loka- lizace infekce. Diagnostika je přímá či nepřímá a je závislá na odebraném vzorku tkáně. Terapie klinických projevů infekce může být chirurgická, onkologická a farmakologická. V prevenci se za posledních 10 let uskutečnil velký pokrok. V současné době jsou v České republice k dispozici 3 profylaktické vakcíny, které mohou zabránit některým projevům HPV infekce. V kazuistice je názorná ukázka klinických projevů, diagnostiky a terapie.
Osmotická koncentrace parenterálních přípravků elektrolyty
Novotná, Jitka ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Šnejdrová, Eva (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Jitka Novotná Konzultant Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název rigorózní práce Osmotická koncentrace parenterálních přípravků. Elektrolyty. Koncentrace rozpuštěných látek, podílejících se na osmotickém tlaku přípravku, se u parenterálních roztoků udává jako osmolarita (mosmol ∙ l-1 ). Označení lépe vyhovuje praktickému používání a vychází z molární koncentrace (mol/l). Bohužel osmolaritu nelze určit experimentálním měřením, měřitelná je pouze osmolalita (mosmol ∙ kg-1 ). V této práci byla měřena hustota při 20řC a osmolalita roztoků chloridu sodného, chloridu draselného a chloridu amonného v závislosti na látkové koncentraci v rozmezí 0,1 - 1,0 mol ∙ kg-1 respektive 0,1 - 1,0 mol ∙ l-1 . Zjištěné hodnoty byly použity pro odhad osmolarity. Byly vyjádřeny molální osmotické koeficienty rozpuštěných látek v molálních roztocích. Hodnoty se snižují se stoupající koncentrací. Odhad aktuální osmolality vyžaduje znalost hustoty roztoku a parciálního specifického objemu rozpuštěné látky. Nebyly zjištěny rozdíly při jeho odvození z molární nebo molální koncentrace roztoku. Závěrem mohly být pro odhad aktuální osmolarity doporučeny průměrné hodnoty parciálního specifického objemu. Ze studovaných...
Algorithms for solving strong positional games with high symmetry
Novotná, Jitka ; Valla, Tomáš (vedoucí práce) ; Kit, Michal (oponent)
V této práce představujeme několik algoritmů pro počítačové řešení silných pozičních her a to především algoritmů založených na algoritmu PN-search. Zaměřujeme se na hry s vysokou symetrií herního plánu. Spojováním mnoha izomorfních pozic jsme dosáhli velkého zmenšení části herního strumu, kterou je potřeba prohledat. Představujeme již známa vylepšení a také navrhujeme vlastní. Ověřujeme jak tyto heuristiky funguji na příkladu klikové hry. K práci je přiložen software pro řešení silné klikové hry pro K=4 a N=5...8. Software zvládl vyřešit (6,4) a (7,4)-klikovou hru a dokázal, že druhý hráč má neprohrávající strategii, což se očekávalo, ale dosud nebylo potvrzeno.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
54 NOVOTNÁ, Jana
54 Novotná, Jana
54 Novotná, Jana
2 Novotná, Jana,
3 Novotná, Jarmila
2 Novotná, Jaroslava
2 Novotná, Jindra
17 Novotná, Jitka
1 Novotná, Jiřina
1 Novotná, Johana
2 Novotná, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.