Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv aplikace přípravků pro zlepšení vitálních funkcí půdy na vybrané půdní vlastnosti v Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Blaha, Josef ; Šařec, Ondřej (vedoucí práce) ; Ladislav, Ladislav (oponent)
Tato diplomová práce popisuje a vyhodnocuje změny vybraných fyzikálních vlastností při využití různých pomocných látek, hnoje a průmyslových hnojiv. V úvodní části je zpracována literární rešerše k uvedení do problematiky půd a půdních vlastností. Dále je zpracována problematika pomocných půdních látek a jejich dělení. Vybrané půdní látky jsou podrobněji popsány v některé z podkapitol. Následně jsou popsány některé dosavadní pokusy s látkou PRP SOL. Samotné hodnocení vlivu aplikace přípravků je z pracována v kapitole 4. Nejprve jsou uvedeny půdně-klimatické podmínky půdního bloku, na kterém byly založeny jednotlivé varianty poloprovozního pokusu. Následuje hodnocení vybraných půdních vlastností, mezi které patří, objemová hmotnost redukovaná, vlhkost půdy, penetrační odpor, infiltrační schopnosti půdy a tahový odpor půdy při zpracování talířovým podmítačem. Závěrečná kapitola se věnuje diskusi nad vyhodnocenými vlastnostmi a celkovému shrnutí pokusu.
Návrh rozdělovacího objektu na řece Romži
Blaha, Josef ; Zedníček, Jiří (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odlehčovacího objektu v blízkosti Prostějova na řece Romži. Odlehčované průtoky budou převáděny do řeky Hloučely. V rámci práce jsou řešeny hydraulické výpočty bočního přelivu v prostředí programu Excel dle Bürgela, Pavloskeho, Engelse, Musterleho, Kunštátského, Hagera, energetickým řešením a pomocí programu HEC-RAS. Výpočty byly vzájemně porovnávány. Na základě provedených výpočtů je navržena geometrie odlehčovacího objektu na řece Romži a navazujících staveb. Požadovaná funkce odlehčovacího objektu je zaručena manipulací s navrženými stavidlovými uzávěry. Práce obsahuje textovou část s výpočty a výkresovou část dokumentující provedení navrhovaných opatření.
Stirlingův motor
Blaha, Josef ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o Stirlingově cyklu a jeho studiu různými přístupy. Je zde nastíněn výpočet pomocí Schmidtovy teorie a poukázány odlišnosti ideálního a reálného cyklu. Na základě mé předchozího rešerše poskytuje podrobný přehled o metodách dnes používaných k simulaci jak samotného Stirlingova cyklu, tak celého motoru. Pozornost je věnována i současnému využití tohoto stroje, který není širší veřejnosti příliš známý.
Posouzení zanášení koryta toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem
Blaha, Josef ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zanášení toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem. V rámci práce je řešeno posouzení současného stavu úpravy toku provedené v 70. letech minulého století z hlediska kapacity toku a objektů a stavu opevnění koryta. Součástí práce je i posouzení stability dna toku se zaměřením na zanášení toku v části úseku upraveného do obdélníkového příčného profilu. Na základě provedeného posouzení je navrženo opatření, které eliminuje zanášení toku. Práce obsahuje výkresy současného stavu toku a výkresy navrhovaných opatření.
Věkové složení populace plotice obecné (Rutilus rutilus) a jelce tlouště (Leuciscus cephalus) v řece Blanici.
BLÁHA, Josef
Blanice pramení v CHKO Šumava u obce Zlatá ve výšce 972 m.n.m. a ústí do Otavy u Putimi ve výšce 362 m.n.m.. Plocha povodí měří 860,5 km2, Délka toku je 93,3 km a průtok v ústí 4,23 m3 .s-1. Horní tok Blanice má typický charakter podhorského, pstruhového toku, který narušuje nádrž Husinec (vodní plocha 68 ha, max. hloubka 25,5 m). Dolní dvě třetiny toku protékají mezi řadou rybníků v oblasti Vodňan a Protivína. Toto území je i intenzivně obhospodařováno zemědělskou činností. Tyto dva faktory nejvíce ovlivňují fakt, že spodní úsek toku je silně eutrofyzovaný. Poukazuje na to i výsledek průzkumu abundance, který na první místo nejpočetněji zastoupených druhů řadí plotici obecnou a jelce tlouště. Průzkum byl proveden na 9 lokalitách postihující hlavní typy biotopu v podélném profilu spodního úseku řeky Blanice oblasti Vodňan a Protivína. Odlovy byly prováděny na 50 m úseku, vždy směrem proti proudu k místu zabraňujícímu úniku ryb(jízek, práh). Nejpočetněji zastoupené druhy plotice obecná a jelec tloušť byly hodnoceny z hlediska věkového složení populace.

Viz též: podobná jména autorů
6 BLÁHA, Jakub
37 BLÁHA, Jan
6 Blaha, Jakub
37 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
6 Bláha, Jakub
37 Bláha, Jan
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
3 Bláha, Jaroslav
22 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.