Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Flare stars
Kára, Jan ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Švanda, Michal (oponent)
Práce se zabývá studiem flare hvězd, což je skupina hvězd u kterých se pozorují náhlá zjasnění. Práce se zaměřuje na hvězdu GJ 3236, která je zákrytovou dvojhvězdou malé hmotnosti a na které byly pozorovány četné záblesky. Pro analýzu systému byla použita spektroskopická a fotometrická data, které byla pořízena na různých observatořích. Parametry dvojhvězdného systému byly určeny analýzou spektroskopických a fotometrických dat programem PHOEBE. Celkem bylo ve fotometrických datech zaznamenáno 241 záblesků a pro 190 záblesků, jejichž světelná křivka nebyla ovlivněna zákryty, byla odhadnuta uvolněná energie. Soubor záblesků byl použit ke studiu hvězdné aktivity dvojhvězdy. Rozdělení energií pozorovaných záblesků je podobné jako v případě záblesků pozorovaných na jiných flare hvězdách nebo také na Slunci. To nasvědčuje tomu, že mechanismus záblesků je pro tyto hvězdy shodný.
Nábor v neziskové studentské organizaci
Steklá, Veronika ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Hlavním cílem práce je na základě výzkumu vytvořit návrh zlepšení náborové kampaně pro AIESEC Praha. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje potřebné odborné termíny. V úvodu praktické části je vysvětlena podstata a struktura organizace AIESEC, jak z mezinárodního hlediska, tak z pohledu ČR. Dále následuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které se skládá ze tří dotazníků. Vyhodnocení je rozděleno na 6 jednotlivých podkapitol. Výsledky šetření jsou doplněny výčtem možné konkurence ze strany ostatních studentských organizací. Následuje zhodnocení postavení AIESEC na trhu studentských organizací z pohledu silných a slabých stránek, možných příležitostí a hrozeb. V závěru je shrnut a uveden návrh dalších vylepšení náborového procesu.
CCD fotometrie proměnných objektů v blízkých galaxiích
Kára, Jan ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Zasche, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá studiem proměnných hvězd v Malém Magellanově mračnu s využitím časové řady fotometrických snímků hvězdného pole NGC 330, které byly pořízeny 1,54-metrovým dánským teleskopem na observatoři La Silla v Chile v letech 2012 - 2016. Cílem práce je sestavení světelných křivek proměnných hvězd a určení periody proměnnosti v případě, kdy jsou změny jasnosti hvězdy periodické. U některých hvězd byla k určení periody použita data z dříve publikovaných pracích, čímž došlo k pokrytí delšího časového úseku a tím i zvýšení přesnosti určování periody. V práci je také uveden přehled některých typů proměnných hvězd a mechanismů způsobujících jejich proměnnost. Práce se zaměřuje především na cefeidy, které je možné díky vztahu mezi jejich absolutní hvězdnou velikostí a periodou pulzací využít k určování vzdáleností ve vesmíru.
Světelné křivky zákrytových dvojhvězd
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Byla provedena fotometrická CCD pozorování deseti krátkoperiodických LMB (Low Mass Binaries) s dosud neurčenými parametry. Data byla získána pomocí dalekohledu s průměrem 65 cm v Ondřejově ve filtrech I, R a V v letech 2014 až 2016. Světelné křivky byly zpracovány pomocí programu PHOEBE. Získané hmotnosti a poloměry jednotlivých hvězd byly porovnány s teoretickou závislostí. Ukazuje se, že v dvojhvězdných krátkoperiodických systémech jsou poloměry hvězd v průměru o 4 % větší, než odpovídá modelům vývoje hvězd. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pulzující komponenty ve dvojhvězdách
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
In the beginning there are introduced the binaries and pulsating stars. The main aim of the present work was the study of Delta Scuti stars within the eclipsing binaries. In particular, observing the stellar system V389 Cas at Ondrejov observatory, reduction of the CCD images with the program MuniWin, and analysis of the light curve with program Phoebe. From the residuals of the light curve there were studied the pulsations by the program Period04, resulting in its pulsational period. The relation between both periods - orbital and pulsational - was studied by means of the already known systems, including the theoretical relation and location of the star V389 Cas in the period-period diagram. 1
Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům
Franc, Tomáš ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Randa, Miroslav (oponent) ; Štefl, Vladimír (oponent)
Název práce: Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům Autor: Mgr. Tomáš Franc Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: V této disertační práci jsme uvedli přehled slapových jevů s jejich vysvětlením, dále jsme objasnili techniku gravitačního manévru s uvedením kon- krétních příkladů jeho použití, vše jsme doplnili množstvím názorných obrázků a 17 animacemi. Vysvětlení jsou na úrovni střední školy, neboť je práce určena právě žákům a učitelům středních škol. Tato část práce tak může sloužit jednak jako pomůcka učitelů při přípravě na výuku, rovněž jako studijní text určený žákům středních škol a dalším zájemcům o danou problematiku. Hlavní částí práce jsou potom výsledky výzkumu provedeného na 13 gymnáziích z celé České republiky. Výzkum, kterého se celkem účastnilo 800 žáků, byl zaměřen na zjiš- tění znalostí žáků o slapových jevech a gravitačním manévru. Výzkum probíhal formou dotazníků. Klíčová slova: gravitace, slapové jevy, gravitační manévr, pedagogický výzkum
Aplikace dalekohledu LSST ve fyzice malých těles sluneční soustavy
Sváda, Petr ; Brož, Miroslav (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá popisem velkého přehlídkového dalekohledu Large Synoptic Survey Telescope (LSST) a jeho využítím ve fyzice malých těles sluneční soustavy. Na základě optických parametrů dalekohledu a teorie signálu a šumu jsme vypočetli mezní hvězdnou velikost LSST (24,9 0,4) mag (v oboru V). Tato veličina, společně s daty z databází MPC a WISE, posloužila jako vstupní parametr pro výpočet minimálního průměru ( ) m planetky v hlavním pásu, kterou bude LSST ještě schopen pozorovat. Odhadli jsme také, že v hlavním pásu bude možno pomocí dalekohledu LSST pozorovat ( ) miliónů planetek. S přihlédnutím k plánované observační strategii a kadenci pozorování jsme vypočetli, že bude určitou jasnou planetku pozorovat přibližně 370 krát. Nakonec byly diskutovány možné aplikace dalekohledu LSST: např. rozvoj kolizních modelů, objasnění orbitální a rotační dynamiky sub- kilometrových těles.
Řešení světelné křivky zákrytové dvojhvězdy
Procházka, Ondřej ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Cílem práce byla první detailní analýza zákrytového systému označeného V641 Aur. Byla pořízena světelná křivka této dvojhvězdy ve třech fotometrických filtrech, která byla analyzována programem PHOEBE. Jedná se o dvojhvězdu s oběžnou periodou 0.50487 dne, jejíž obě složky jsou si podobné. Jedná se pravděpodobně o spektrální typy F6 a F8 (dle teplot), resp. F6 a F6 (dle hmotností). Obě obíhají po kruhové dráze a i přes jejich krátkou periodu jsou složky oddělené a stále ležící na hlavní posloupnosti. Navíc byla díky asymetrii křivky objevena skvrna na povrchu primární složky, třetí světlo nebylo detekováno. Pro detailnější analýzu by byla nicméně potřeba přesnější fotometrie a spektroskopická data.
Photometric study of dwarf nova EX Dra
Pilarčík, Lukáš ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Mayer, Pavel (oponent)
Fotometrické merania trpasličej novy EX Draconis boli získané na observatóriu AsÚ AVČR v Ondřejove a Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle počas 63 nocí. Okamihy minima som určil dvomi metódami - zrkadliacou a derivačnou. Vzhľadom k väčším expozičným časom týchto meraní a tým menším pokrytím svetelenej krivky zákrytu je metóda zrkadlenia presnejšia. 53 nových okamihov minima a okamihy minima získané zo starších prác o EX Dra som vykreslil do O-C diagramu a preložil nimi funkciu sínus a teoretickú krivku LITE spôsobenú obehom tretieho telesa. Perióda cyklických zmien funkcie sínus mi vyšla 25 rokov narozdiel od starších prác, kde autorom vyšla 4 a 5 rokov. Perióda obehu tretieho telesa okolo dvojhviezdy je približne 17 rokov a minimálna hmotnosť je 53.5 hmotností Jupitera. Sumy štvorcov odchýlok sú 5x menšie pre LITE tretieho telesa. Ďalej som určil priemernú periódu vzplanutia pre tri pozorovacie obdobia a vykreslil fázový diagram vzplanutia. Nakoniec som určil krátke periódy svetelných zmien mimo zákryt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.