Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice
Koudelka, Pavel ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent) ; Kocourková, Jiřina (oponent)
Název práce: Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice Autor: Mgr. Pavel Koudelka Katedra: Katedra demografie a geodemografie Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Abstrakt: Společnosti i rodiny v Evropě procházejí významnými změnami ve vz- tazích mezi muži a ženami. Tyto změny jsou dnes souhrnně nazývány genderovou revolucí. Vzhledem k bezprecedentnímu poklesu plodnosti v posledních letech je relevantní si klást otázku, zda a případně jak tento pokles souvisí se změnami ve vztazích. Může znamenat více rovnostářská společnost/rodina v důsledku i více narozených dětí? Jaký vliv na výsledný počet dětí mají konkrétně zapojení muže v domácnosti a jeho pomoc s péčí o děti? Česká společnost vykazuje rovnostářské tendence, ale ty se zatím projevují spíše v názorech, než v běžné realitě rodin a domácností. Využili jsme dvou vln panelového šetření Generations & Gender Sur- vey (GGS) provedených v České republice a informaci o reálném zapojení mužů v domácnostech jsme porovnali s reálně narozenými dětmi mezi vlnami. Obojí je velký benefit dat GGS oproti obdobným studiím: není potřeba vycházet pouze z hodnotových postojů k genderové rovnosti či pouze ze záměrů o počtech dětí, ale k dispozici je přímo skutečný stav. Pomocí modelu...
Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice
Koudelka, Pavel
Název práce: Změny plodnosti v kontextu genderové revoluce se zaměřením na roli muže v rodině v České republice Autor: Mgr. Pavel Koudelka Katedra: Katedra demografie a geodemografie Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Abstrakt: Společnosti i rodiny v Evropě procházejí významnými změnami ve vz- tazích mezi muži a ženami. Tyto změny jsou dnes souhrnně nazývány genderovou revolucí. Vzhledem k bezprecedentnímu poklesu plodnosti v posledních letech je relevantní si klást otázku, zda a případně jak tento pokles souvisí se změnami ve vztazích. Může znamenat více rovnostářská společnost/rodina v důsledku i více narozených dětí? Jaký vliv na výsledný počet dětí mají konkrétně zapojení muže v domácnosti a jeho pomoc s péčí o děti? Česká společnost vykazuje rovnostářské tendence, ale ty se zatím projevují spíše v názorech, než v běžné realitě rodin a domácností. Využili jsme dvou vln panelového šetření Generations & Gender Sur- vey (GGS) provedených v České republice a informaci o reálném zapojení mužů v domácnostech jsme porovnali s reálně narozenými dětmi mezi vlnami. Obojí je velký benefit dat GGS oproti obdobným studiím: není potřeba vycházet pouze z hodnotových postojů k genderové rovnosti či pouze ze záměrů o počtech dětí, ale k dispozici je přímo skutečný stav. Pomocí modelu...
Value of nonlife insurance portfolio
Pavko, Marek ; Koudelka, Pavel (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Cena kmene neživotního pojištění Autor: Bc. Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Koudelka, Generali Pojiš'ovna a.s. Abstrakt: V práci se věnujeme r·zným přístup·m k ocenění portfólia neživotního pojištění. Podrobněji rozebíráme návrh modelu, který zkoumá hodnotu aktuálního obchodu pojiš'ovny. Odděleně se zaměřujeme na hodnotu obchodu pocházejícího z nadbytku rezerv na jedné straně a zvláš' analyzujeme hodnotu obchodu pocházejí- cího z obnovených smluv na straně druhé. V teoretické části návrhu se zaobíráme simulační metodou bootstrap, kterou využijeme k analýze rizika škodních rezerv. Navržený model aplikujeme na reálná data, která odpovídají odvětví neživotního pojištění. V závěru práce zkoumáme citlivost hodnoty aktuálního obchodu vzhledem ke změně jednotlivých parametr· navrženého modelu a diskutujeme možnost jejich ovlivnění z pohledu pojiš'ovny. Klíčová slova: ocenění portfólia, hodnota aktuálního obchodu, bootstrap, neživotní pojištění, Solvency II 1
Páni z Valdštejna ve středověku (české větve)
Koudelka, Pavel ; Velímský, Tomáš (oponent) ; Bobková, Lenka (vedoucí práce)
Nae práce se zabývá starým eským rodem pán z Valdtejna. V p rvní ásti se v nuje rodu Markvartic , z nich se Valdtejnové vyd lili. Popisuje vzestup Markvartic jako beneficiární lechty za vlády p emyslovských kníat i jejich pozd jí zisk území okolo Jizery, je dále rozi- ovali v rámci st edov ké kolonizace. Zabývá se i nejd leit jí markvartickou církevní funda- cí, kláterem Hradit nad Jizerou. V nuje se nejvýznamn jím p edstavitel m markvartického rodu, mezi nimi vynikají Havel z Lemberka a jeho bratr Jaroslav z Hrutice, p ímý p edch dce rodu pán z Valdtejna. Druhá ást naí práce se zabývá genealogií rodu Valdtejn a jejich pozemkovými majetky. Rozd luje rod na t i základní v tve, pány z Rottejna, z D tenic a z Valdtejna. Pány z Valdtej- na dále d lí na lomnickou, valdtejnskou a t panickou v tev. Popisuje postupný úpadek prvních dvou v tví i vzestup poslední z nich. T etí ást se v nuje politickému p sobení vybraných p ísluník rodu Valdtejn b hem husitských válek i v období krátce po jejich skon ení. Jmenovit se zabývá vzestupem a pádem Hynka z Koltejna, husitského diplomata a stoupence kandidatury Zikmunda Korybuta na eský tr n. Jet více se zaobírá krátkou a rychlou kariérou vojev dce a politika Haka z Valdtejna ve slubách praan , jeho p ekvapivou zm nou strany i jeho pak u doivotní v rností stran umírn ných...
Metody výpočtu reálné hodnoty penzijního připojištění se státním příspěvkem
Koudelka, Pavel ; Mandl, Petr (oponent) ; Finfrle, Pavel (vedoucí práce)
The supplementary pension insurance with state contribution is a specific product of our insurance market which fulfills the definition of the insurance contract according to the International Accounting Standards in almost all cases. This diploma thesis describes the pension insurance in the Czech Republic and the present state and plans of the International Accounting Standards for accounting concerning insurance contracts { specially accounting concerning fair value of liabilities. Further, we mentioned the risk neutral approach which has been used for pricing of nancial market instruments for a quite long time. This is the basis for the suggested model of the fair value calculation of the liabilities of a pension fund where two-factor model of the instantaneous intensity of the interest rate is used.
Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu
Koudelka, Pavel ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po teoretické části je popsán výchozí stav operativního řízení výroby produktu. Na analýzu výchozího stavu navazuje návrh nových možných přístupů v řízení výroby s ohledem na dostupnost potřebných zdrojů nutných pro realizaci. V závěru práce je provedeno shrnutí realizovaných řešení a plánovaných řešení managementem firmy.
Použití měřicích sond v kusové a malosériové výrobě
Koudelka, Pavel ; Mouralová, Kateřina (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na popis jednotlivých typů měřicích sond používaných při třískovém obrábění a popis standardních příkladů jejich použití. V praktické části je uveden návrh měřicích cyklů implementovaných do jednoduchého NC programu v systému Heidenhain iTNC 530 na CNC vertikálním obráběcím centru Deckel Maho DMU 100T.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.