Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charakterizace diodových laserů a jejich aplikace při monitorování atmosférického znečištění pomocí fotoakustické detekce
Cihelka, Jaroslav ; Civiš, Svatopluk (vedoucí práce) ; Strauch, Bohuslav (oponent) ; Wild, Jan (oponent) ; Zelinger, Zdeněk (oponent)
4 Shrnutí V rámci této disertačnípráce byla spektroskopicky charakterizována sada nově vyvinutých GaInAsSb/AlGaAsSb |aserťr. Byl zjišt'ován spektrální rozsah laserové emise v závislosti na teplotě a vstupním proudu a také závislost prahového proudu na teplotě' Tyo základní vlastnosti byly studovány metodami FT spektroskopie, klasické absorpční techniky a fotoakustické detekce rnolekul v plynné fázi. Na zák|adě těchto měření bylo optimalizováno složení polovodičového materiálu tak, aby doš]o k maximálnímu překryvu laserové emise s absorpčnímiliniemi methanu' Byly zkoumány a ukázány možnosti spojení FT spektroskopie s diodoými lasery na bázi GaInAsSb/AlGaAsSb a InAsSb/InAsSbP' jejichžmodulovaný svazek byl použit jako zdroj budícíhozáÍeni spektrometru. Diodové lasery byly vyrržity pro detekci vysoce rozlišených spekter plynů a ve spojení s fotoakustickou detekcí pro stanovení nízkých koncentrací plynných polutantů, předevšímformaldehydu, amoniaku a methanu. V rámci spolupráce s oddělením Elektrochemie (Ústav fyziká\ni chemie J. Heyrovského) byla metoda fotoakustické detekce pouŽita pro kvantitativní stanovení amoniaku generovaného elektrochemickou reakcí v systérnu 7-cyklodextrin - fu]leren' Byla zkonstruována zjednodušená fotoakustická cela s 3 cm rezonátorem. Tato cela umožnila detekci za tlaků vyšŠíchnež150...
Material properties of lithium fluoride for predicting XUV laser ablation rate and threshold fluence
Blejchař, T. ; Nevrlý, V. ; Vašinek, M. ; Dostál, Michal ; Pečínka, L. ; Dlabka, J. ; Stachoň, M. ; Juha, Libor ; Bitala, P. ; Zelinger, Zdeněk ; Pira, P. ; Wild, J.
This paper deals with prediction of extreme ultraviolet (XUV) laser ablation of lithium fluoride at nanosecond timescales. Material properties of lithium fluoride were determined based on bibliographic survey. These data are necessary for theoretical estimation of surface removal rate in relevance to XUV laser desorption/ablation process. Parameters of XUV radiation pulses generated by the Prague capillary-discharge laser (CDL) desktop system were assumed in this context. Prediction of ablation curve and threshold laser fluence for lithium fluoride was performed employing XUV-ABLATOR code. Quasi-random sampling approach was used for evaluating its predictive capabilities in the means of variance and stability of model outputs in expected range of uncertainties. These results were compared to experimental data observed previously.
Hydroxyl radical measurement in atmospheric pressure dimethyl ether-air laminar premixed flat flame using tunable diode laser absorption spectroscopy
Nevrlý, V. ; Dostál, Michal ; Bitala, P. ; Zelinger, Zdeněk ; Suchánek, Jan ; Válek, V. ; Klečka, V. ; Kubát, Pavel ; Engst, Pavel ; Vašinek, M. ; Wild, J.
Spectroscopic detection of hydroxyl (OH) radical and determination of its concentration in flames have an elusive history and considerable influence on combustion research. Electronic transitions in ultraviolet spectral region were extensively studied in this context and until recent time chemiluminescence or laser induced fluorescence of excited hydroxyl (OH*) radical is broadly used for absolute concentration and temperature measurement in flames.\nHowever, number densities of molecular species and population of relevant quantum levels in ground electronic state can be directly estimated from intensities of absorption lines observed by probing rovibrational transitions in infrared spectral region. Application of near-infrared tunable diode laser absorption spectroscopy (NIR-TDLAS) for the given purpose was demonstrated in an earlier work of Aizawa et al. [1]. Following his pioneering studies summarized in [2], we further explored feasibility of NIR-TDLAS (especially 2f-WMS technique) for monitoring minor species within combustion experiments particularly when dealing with dimethyl ether (DME) flames. Here we report our first results of NIR-TDLAS measurements focused on hydroxyl radical detection in laminar premixed flame burning DME-air mixture under fuel-lean conditions.
High resolution infrared spectroscopy as diagnostic tool for combustion and plasma chemistry
Zelinger, Zdeněk ; Nevrlý, Václav ; Grigorová, Eva ; Bitala, P. ; Dostál, Michal ; Suchánek, Jan ; Kubát, Pavel ; Engst, Pavel ; Ferus, Martin ; Kubelík, Petr ; Civiš, Svatopluk
Monitoring of transient species within combustion experiments (laminar flames, shock-tubes, flow reactors, etc.) is still relatively challenging task especially if application of non-invasive, i.e. optical detection methods is required. High resolution infrared spectroscopy is based on observation of the fine rotation structure that accompanies vibration transitions and thus provides direct information essential to characterization of both molecular structure and reaction dynamics. Thanks to its outstanding advantage enabling unambiguous assignment of specific molecular system according to its spectral feature, it can serve as a helpful tool for exploring complex reaction mechanisms as well as chemical reactivity of individual species present in laboratory flames or plasmas.\nPrevious studies gaining new insights into combustion and plasma chemistry as well as our recent advances targeted towards application of high resolution infrared spectroscopy for species concentration measurement in laminar flames are summarized here below.
Wavelength modulation spectroscopy for multicomponent ana-lytics of biomass burning tracers
Dostál, Michal ; Válek, V. ; Suchánek, Jan ; Kristlová, E. ; Roupcová, P. ; Zelinger, Zdeněk ; Nevrlý, Václav ; Bitala, P. ; Vašinek, M. ; Kubát, Pavel ; Ferus, Martin ; Civiš, Svatopluk
The potential of Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) for monitoring of several species produced by biomass burning is in focus of this work. The infrared spectra of selected molecules (HCOOH, C2H2, CH3CN, N2O, CH3OH, CH3COCH3) are measured in laboratory conditions and the selectivity and of this method is demonstrated.
Vznik organických molekul iniciovaný procesy o vysoké hustotě energie v planetárních atmosférách
Kamas, Michal ; Civiš, Svatopluk (vedoucí práce) ; Zelinger, Zdeněk (oponent)
Fokusovaný laserový svazek výkonového laserového systému PALS byl použit pro laboratorní simulaci děje o vysoké hustotě energie (např. dopadu mimozemského tělesa nebo bleskového výboje) v různých planetárních atmosférách. Jako modelová atmosféra byla zvolena jednak mírně redukční raná zemská atmosféra (CO-N2-H2O) a dále atmosféra Saturnova měsíce Titanu resp. silně redukční raná zemská atmosféra (CH4-N2-H2O). In situ diagnostika laserem indukovaného plazmatu byla provedena pomocí UV-Vis emisní spektrometrie (OES), která nám poskytla informace především o krátce žijících, vysoce reaktivních intermediátech. Stabilní produkty laserového ozařování byly analyzovány pomocí metody pokročilé hmotnostní spektrometrie (SIFT-MS) a infračervené FT spektroskopie. Chemické následky dopadu rychlého tělesa na povrch molekulárního ledu (methanol, voda, formamid), představujícího laboratorní model ledem pokrytého povrchu měsíců vnějších planet Sluneční soustavy, byly studovány pomocí fokusovaného svazku laserového systému SOFIA. Jím vytvořené plazma bylo in situ zkoumáno pomocí OES. Stabilní reakční produkty byly analyzovány metodami plynové chromatografie (GC/MS) a pokročilé hmotnostní spektrometrie (SIFT-MS).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.