Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vznik organických molekul iniciovaný procesy o vysoké hustotě energie v planetárních atmosférách
Kamas, Michal ; Civiš, Svatopluk (vedoucí práce) ; Zelinger, Zdeněk (oponent)
Fokusovaný laserový svazek výkonového laserového systému PALS byl použit pro laboratorní simulaci děje o vysoké hustotě energie (např. dopadu mimozemského tělesa nebo bleskového výboje) v různých planetárních atmosférách. Jako modelová atmosféra byla zvolena jednak mírně redukční raná zemská atmosféra (CO-N2-H2O) a dále atmosféra Saturnova měsíce Titanu resp. silně redukční raná zemská atmosféra (CH4-N2-H2O). In situ diagnostika laserem indukovaného plazmatu byla provedena pomocí UV-Vis emisní spektrometrie (OES), která nám poskytla informace především o krátce žijících, vysoce reaktivních intermediátech. Stabilní produkty laserového ozařování byly analyzovány pomocí metody pokročilé hmotnostní spektrometrie (SIFT-MS) a infračervené FT spektroskopie. Chemické následky dopadu rychlého tělesa na povrch molekulárního ledu (methanol, voda, formamid), představujícího laboratorní model ledem pokrytého povrchu měsíců vnějších planet Sluneční soustavy, byly studovány pomocí fokusovaného svazku laserového systému SOFIA. Jím vytvořené plazma bylo in situ zkoumáno pomocí OES. Stabilní reakční produkty byly analyzovány metodami plynové chromatografie (GC/MS) a pokročilé hmotnostní spektrometrie (SIFT-MS).
Odhad rozložení přízemních koncentrací od bodových zdrojů v komplikovaném terénu metodou simulace v aerodynamickém tunelu
Plášilová, Eva ; Keder, Josef (oponent) ; Zelinger, Zdeněk (vedoucí práce)
Odhad rozlozem pfizemnfch koncentracf od bodovych zdroju v komplikovanem terenu metodou simulace v aerodynamickem tunelu Eva Plasilova 2009 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikalni fakulta Katedra meteorologie a ochrany prostredi V Holesovickach 2 18000 PrahaS Akademie ved Ceske republiky Ustav termomechaniky, v. v. i. Dolejskova 5 18200 PrahaS Abstrakt rigorozni prace Ukolem teto prace bylo sledovat chovani a odhadnout koncentrace znecisfujicich latek v ovzdusi, a to na zmensenem modelu (1:1000) mesta Jablonne nad Orlici. Jako technicke reseni problemu bylo vybrano fyzikalni modelovani v aerodynamickem tunelu. Nejprve vymezuji dulezite pojmy (pfedevsim turbulence, mezni wstva atmosfery), ukazuji aproximace rovnic popisujicich proudeni tekutiny, popisuji vlastnosti aerodynamickeho tunelu, tvorbu ryzikalniho modelu a metody mefeni. Behem mereni jsme odhadovali pfizemni koncentrace kvalitativne (vizualizaci - pomoci laseroveho noze) i kvantitativne (pomoci infracerveneho analyzatoru IREX a plamenoveho ionizacniho detektoru FID). Prokazali jsme ^sokou imisni zatez v huste obydlene casti mesta Jablonne nad Orlici. Nektere vysledky byly pouzity pfi podani oficialni zadosti o zavedeni plynu do mesta. Z hlediska teoretickeho jsme potvrdili vliv terenu na sifeni znecisteni. Porovnali jsme zpusob mefeni...
Experimentální studie laminárního plamene: jsou hodnotné při zkoumání požáru a exploze?
Bitala, P. ; Nevrlý, Václav ; Filipi, B. ; Střižík, Michal ; Zelinger, Zdeněk ; Danihelka, P. ; Zavila, O. ; Jánošík, L.
Současného stupně poznání v oblasti výzkumu procesů plamenného hoření je dosaženo zejména díky spojení dvou komplementárních přístupů, tedy uplatněním experimentálních metod v rozdílných fyzikálních měřítcích a využitím nástrojů numerického modelování. Plameny simulované v laboratorním měřítku mohou zahrnovat některé aspekty uplatňující se i v reálných podmínkách při jevech spojených s procesy hoření (např. průmyslové požáry a exploze). Experimentální studie proto představují vhodný nástroj pro lepší pochopení těchto procesů a řešení dílčích problémů souvisejících s velkorozměrovými havarijními projevy.
Optoakustická detekce plynů a možnosti jejího využití při monitorování slévárenských technologií
Herecová, L. ; Nevrlý, Václav ; Zelinger, Zdeněk ; Střižík, Michal ; Kozubková, M. ; Danihelka, P.
Využití účinných technik monitorování plynných produktů slévárenských technologií je motivováno nejen snahou zlepšovat kvalitu ovzduší pracovního prostředí, ale také kontrolou jakosti vlastního výrobního procesu. Dílčí technologické postupy, jako např. tepelná degradace slévárenských pojiv organické báze během výroby odlitků, bývají zdrojem celé řady plynných látek, pro jejichž monitorování by bylo vhodné mít k dispozici chemicko-analytickou instrumentaci vyznačující se dostatečnou univerzálností, širokým dynamickým rozsahem, citlivostí, selektivitou a možností on-line detekce. Takovou technikou, užitečnou právě pro potřeby slévárenství, může být i metoda CO2-laserové optoakustické detekce. Základní princip této techniky, popis její instrumentace a možnosti aplikace jsou diskutovány v tomto příspěvku.
Využití sodarových měření při interpretaci DIAL-lidarových dat
Střižík, Michal ; Bezpalcová, Klára ; Engst, P. ; Jaňour, Zbyněk ; Keder, J. ; Šeděnková, Hana ; Zelinger, Zdeněk
Vedle klasických in-situ anemometrů nacházejí dnes při studiu vlastností mezní vrstvy atmosféry (MVA) stále větší uplatnění také remote sensing techniky. Dopplerovský SODAR (Sound Detection and Ranging) byl poprvé představen širší odborné veřejnosti již v polovině 70. let minulého století a v současnosti je prakticky rutinně využíván při vyšetřování termální struktury, turbulence a vertikálního pohybu hmoty MVA, dále pro odhady velikosti směšovací vrstvy a kontinuální sledování rychlosti a směru větru v 1D vertikálním profilu. Aplikace systému REMTECH Doppler SODAR PA2 jako pomocného nástroje při studiu disperze plynných atmosférických polutantů je v příspěvku demonstrována na případových studiích provedených v městských a příměstských oblastech s využitím kombinovaného mobilního systému dálkové detekce DIAL LIDAR 510M / SODAR PA2.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.