Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
CCD fotometrie proměnných objektů v blízkých galaxiích
Kára, Jan ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Zasche, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá studiem proměnných hvězd v Malém Magellanově mračnu s využitím časové řady fotometrických snímků hvězdného pole NGC 330, které byly pořízeny 1,54-metrovým dánským teleskopem na observatoři La Silla v Chile v letech 2012 - 2016. Cílem práce je sestavení světelných křivek proměnných hvězd a určení periody proměnnosti v případě, kdy jsou změny jasnosti hvězdy periodické. U některých hvězd byla k určení periody použita data z dříve publikovaných pracích, čímž došlo k pokrytí delšího časového úseku a tím i zvýšení přesnosti určování periody. V práci je také uveden přehled některých typů proměnných hvězd a mechanismů způsobujících jejich proměnnost. Práce se zaměřuje především na cefeidy, které je možné díky vztahu mezi jejich absolutní hvězdnou velikostí a periodou pulzací využít k určování vzdáleností ve vesmíru.
Studium změn sklonu u zákrytových dvojhvězd
Juryšek, Jakub ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Brož, Miroslav (oponent)
Tato práce je zaměřena na studium zákrytových dvojhvězd se změnou sklonu oběžné roviny, která je způsobena orbitální precesí v důsledku přítomnosti třetí složky v systému. V rámci této práce byla vyvinuta metodika nalezení nových systémů se změnou sklonu ve velkých databázích světelných křivek a byla aplikována na databáze ASAS-3 a OGLE III LMC. Celkem bylo nalezeno 39 nových zákrytových dvojhvězd podezřelých z orbitální precese a z toho 33 systémů je součástí Velkého Magelanova Mračna, kde byl dosud prostudován pouze jediný takový systém. Rozšíření statistiky vícenásobných systémů především mimo naši Galaxii umožní srovnávat mechanismy vývoje vícenásobných systémů mezi galaxiemi. V této práci je dále podrobně studováno deset z těchto systémů a jsou prezentována omezení na vlastnosti třetích složek. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Světelné křivky zákrytových dvojhvězd
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Byla provedena fotometrická CCD pozorování deseti krátkoperiodických LMB (Low Mass Binaries) s dosud neurčenými parametry. Data byla získána pomocí dalekohledu s průměrem 65 cm v Ondřejově ve filtrech I, R a V v letech 2014 až 2016. Světelné křivky byly zpracovány pomocí programu PHOEBE. Získané hmotnosti a poloměry jednotlivých hvězd byly porovnány s teoretickou závislostí. Ukazuje se, že v dvojhvězdných krátkoperiodických systémech jsou poloměry hvězd v průměru o 4 % větší, než odpovídá modelům vývoje hvězd. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pulzující komponenty ve dvojhvězdách
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
In the beginning there are introduced the binaries and pulsating stars. The main aim of the present work was the study of Delta Scuti stars within the eclipsing binaries. In particular, observing the stellar system V389 Cas at Ondrejov observatory, reduction of the CCD images with the program MuniWin, and analysis of the light curve with program Phoebe. From the residuals of the light curve there were studied the pulsations by the program Period04, resulting in its pulsational period. The relation between both periods - orbital and pulsational - was studied by means of the already known systems, including the theoretical relation and location of the star V389 Cas in the period-period diagram. 1
Řešení světelné křivky zákrytové dvojhvězdy
Procházka, Ondřej ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Cílem práce byla první detailní analýza zákrytového systému označeného V641 Aur. Byla pořízena světelná křivka této dvojhvězdy ve třech fotometrických filtrech, která byla analyzována programem PHOEBE. Jedná se o dvojhvězdu s oběžnou periodou 0.50487 dne, jejíž obě složky jsou si podobné. Jedná se pravděpodobně o spektrální typy F6 a F8 (dle teplot), resp. F6 a F6 (dle hmotností). Obě obíhají po kruhové dráze a i přes jejich krátkou periodu jsou složky oddělené a stále ležící na hlavní posloupnosti. Navíc byla díky asymetrii křivky objevena skvrna na povrchu primární složky, třetí světlo nebylo detekováno. Pro detailnější analýzu by byla nicméně potřeba přesnější fotometrie a spektroskopická data.
Vývoj hvězd různých hmotností
Cibulková, Helena ; Brož, Miroslav (vedoucí práce) ; Zasche, Petr (oponent)
V předložené práci studujeme změny ve struktuře hvězdy, k nimž dochází během jejího vývoje, a závislost těchto změn na počáteční hmotnosti hvězdy. Vnitřní změny se projevují i na vlast- nostech hvězdy pozorovatelných z vnějšku, jako je efektivní teplota nebo zářivý výkon. V této práci nejprve odvodíme základní rovnice hvězdné stavby, které popisují nejvýznamnější procesy uvnitř hvězdy. O hvězdě přitom předpokládáme, že nerotuje a je sféricky symetrická. Pro názornější po- pis hvězdného vývoje vyneseme jednotlivé veličiny do grafů, a to pro různé počáteční hmotnosti hvězd (od 0,1 do 100 M⊙). K numerickým výpočtům používáme program EZ2, který modeluje vývoj hvězdy po dobu, kdy splňuje podmínku hydrostatické rovnováhy. Teorii hvězdného vývoje nakonec využijeme k určení stáří otevřených hvězdokup NGC 188 a M 45 metodou izochron. Klíčová slova: vývoj hvězd, Hertzsprungův-Russellův diagram, rovnice hvězdné stavby, program EZ2 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.