Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mediální právo v oblasti vysílání
Morgensteinová, Denisa ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
v češtině Diplomová práce se zabývá mediálním právem v oblasti vysílání, přičemž při zpracování byly využity prameny právní úpravy vysílání v České republice, prameny evropské právní úpravy, dostupná judikatura i doktrinální poznatky z oblasti právní úpravy vysílání. Cílem diplomové práce je systematicky popsat a analyticky rozebrat jednotlivé instituty mediálního práva v oblasti vysílání, tvořící ve svém souhrnu právní rámec vysílání v České republice. Práce obsahuje systematické vyčlenění vysílání, a to především z hlediska obecné mediální teorie, dále pak souhrn právního rámce samotného vysílání. V práci je zhodnocena právní úpravy tradičních vysílacích médií i internetového vysílání. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu věnující se právům a povinnostem při provozování vysílání a také oddíl věnovaný regulaci vysílání a regulačním orgánům působícím v České republice. Práce je zakončena kapitolou nastiňuje možný vývoj mediálního práva v oblasti vysílání, a to vzhledem k navrhovaným změnám jednotlivých zákonů.
Doménová jména v českém právním prostředí
Kuba, Jaroslav ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Shrnutí Doménová jména v českém právním prostředí Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky doménových jmen jako takových s nezbytným technickým přesahem, jejich právní úpravy v českém právním řádu včetně obecného rozboru jednotlivých institutů práv na označení, které bývají pro jejich ochranu používány (konkrétně ochranných známek, nekalé soutěže, jména člověka a názvu právnické osoby), a konečně nastínit způsoby a vývoj řešení sporů z nich vzniklých před soudními i mimosoudními orgány. První kapitola práce pojednává o pojmu doménových jmen jako takového z technického hlediska. Popisuje funkci doménového jména v síti Internet a systém doménových jmen, tvořený doménami nejvyššího řádu různých druhů se svými specifiky. Následně se přes nástin registrace domén věnuje sporům z doménových jmen v globálním kontextu, včetně jednotlivých příčin (typů) těchto sporů, kde končí popisem specifické formy řešení těchto sporů, zvané UDRP. Druhá, nejobsáhlejší kapitola se věnuje právní úpravě doménových jmen v českém právní řádu samotné. Začíná jejich teoretickým pojetím a historickým vývojem úpravy, s akcentem na jednotlivé názorové náhledy na jejich uchopení. Na tomto místě je čtenáři nabídnut alternativní právní názor na povahu doménového jména ve světle recentní úpravy, a to jako předmětu absolutního...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Szpyrc, Daniel ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství" se zabývá ochranou autorského práva v prostředí Internetu a odpovědnosti jednotlivých subjektů. Výklad je rozdělen do čtyř kapitol, které čtenáře postupně seznamují s celou problematikou. V první části práce je stručně uvedený vývoj sítí Internet a její zakotvení v českém právním řádu. Následující kapitola se věnuje autorskoprávní ochraně v prostředí Internetu. Výklad se zaměřuje na nejčastější způsoby užití díla prostřednictvím Internetu, čímž je rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Část této kapitoly rovněž popisuje vývoj a fungování sdílení dat prostřednictvím peer-to-peer připojení. Tato, v pořadí druhá, kapitola se taky věnuje problematice stahování díla a aplikaci výjimky užití pro osobní potřebu. Rozsah odpovědnosti v prostředí Internetu je z velké části harmonizován evropskými normami. Z tohoto důvodu třetí kapitola obsahuje vývojové fáze odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti v evropských zemích. V první části je na několika soudních rozhodnutích demonstrovaný rozdílný přístup členských států k problematice odpovědnosti zprostředkovatelů. Další část popisuje harmonizační směrnici o elektronickém obchodu a obsahuje zamýšlení o její...
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Zapletalová, Eva ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
abbreviation "OSA") and other collective societies in the Czech Republic will be mentioned.
Neoprávněné užití autorského díla
Ryšánek, Martin ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
- Neoprávněné užití autorského díla Předmětem diplomová práce je jev neoprávněného užití autorského díla ve světle českého pozitivního práva s vědomím toho, že české právo do značné míry vychází z úpravy mezinárodní. Čtenáři jsou předloženy definice základních pojmů spadající pod téma. S jejich pomocí následně práce předkládá právní tituly umožňující užití autorského díla legálním způsobem. A nakonec pro případy, kdy tyto tituly absentují, práce vyjmenovává základní odpovědnostní vztahy, jež z neoprávněného užití mohou vznikat. V diplomové práci nalezneme zároveň některé úvahy v souvislosti s konfrontací českého autorského práva s novou obecnou občanskoprávní úpravou. Jsou tak nastíněny některé koncepční změny, jímž by nová občanskoprávní úprava mohla být oporou. Nakonec se práce stručně vyjadřuje k aktuální problematice tématu v širších souvislostech v globálnějším měřítku. Je zvažováno, zda současná právní úprava užití autorských děl reflektuje sociální realitu a je tedy vhodně nastavena. Čtenáři jsou pro porovnání se současnou právní úpravou předkládány některé vybrané alternativy (tzv. akademické modely).
Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla (tradiční užití, peer to peer sítě, e-mail...)
Souček, Martin ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Tato diplomová práce je zamýšlena jako stručné seznámení s problematikou užití a ochrany autorských děl v prostředí internetu. Jejím cílem je přiblížit vztah autorského práva a internetu s ohledem na problematiku autorských děl. Internet se s narůstajícím počtem svých uživatelů stává významným prvkem v autorskoprávních vztazích nového tisíciletí. Tento nový fenomén se ale vyvíjí rychlostí, se kterou právo jen s obtížemi drží krok a potýká se navíc s problémem soustavného porušování autorských práv. Práce se skládá ze čtyř kapitol. Úvodní kapitola vymezuje základní pojmy této práce, tedy internet a autorské právo, popisuje jejich historický vývoj a vyjmenovává jejich základní prameny. Činí tak z pohledu celosvětového, evropského a vnitrostátního práva. Druhá kapitola se věnuje definici autorského díla, jeho druhů a užití. U užití díla je popsáno jeho rozdělení na smluvní a mimosmluvní formu. Třetí a pro účely této diplomové práce nejdůležitější kapitola se zaměřuje na konkrétní způsoby užití díla na internetu včetně jejich detailního popisu. Rozebrány jsou jeho základní formy, stahování a zpřístupňování díla veřejnosti. Ze speciálních užití díla na internetu jsou vybrány problematiky linkingu, sítí P2P, streamingu a webcastingu, elektronických komunikací, sociálních sítí a filehostingu. Ve čtvrté...
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Plinta, Jan ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským Resumé Diplomová práce se zabývá institutem kolektivní správy, důvody jejího vzniku a vývoje až do současného právního stavu. Cílem této práce je popsat práva a povinnosti kolektivních správců vůči ostatním subjektům a kriticky zhodnotit její fungování s ohledem na názory určité části veřejnosti o jejich nadbytečnosti. V práci je rovněž popsán vliv mezinárodního a evropského práva na podobu správců v právním řádu České republiky. Autor se rovněž věnuje judikatuře jak národních soudů, tak i Soudního dvora Evropské unie. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách je nastíněn vývoj kolektivní správy ve světě a na území České republiky. Ve třetí kapitole je popsána účinná právní úprava kolektivní správy. V rámci této kapitoly autor pojednává o jednotlivých kolektivních správcích a právních problémech, se kterými se ten který správce musel vyrovnávat. Dále kapitola popisuje znaky jednotlivých režimů kolektivně spravovaných práv. Na závěr se autor zmiňuje o právech a povinnostech správců vůči nositelům práv, uživatelům práv a státu. V dalších dvou kapitolách jsou rozebrány vlivy mezinárodního a evropského práva na národní právní úpravu. Rovněž je věnován prostor kritické analýze Směrnice o KS, která si klade za cíl...
Vyčerpání práv v právu autorském, zejména ve vztahu k počítačovým programům
Suchomel, Jakub ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Účelem této práce je poskytnout přehled o vývoji, koncepci a zásadách principu vyčerpání autorských práv na mezinárodní a unijní úrovni. Otázka vyčerpání autorských práv a jejího uplatnění v digitálním věku se stala aktuální po překvapivém rozsudku SDEU ve věci UsedSoft v Oracle, kterým bylo poprvé prolomeno tradiční propojení principu vyčerpání práv s rozšiřováním hmotných rozmnoženin autorských děl. Přestože toto rozhodnutí bylo přijato odbornou veřejností velmi kriticky, některé myšlenky SDEU poukázaly na nedostatky současné právní úpravy v době internetu. První kapitola práce vymezuje základní pojmy duševní vlastnictví a autorské právo včetně jeho historického vývoje. Druhá kapitola popisuje vznik principu vyčerpání v rozhodnutích národních soudů jako prostředku vyvážení mezi vlastnickým právem a právem k nehmotným statkům. Obsáhlá třetí kapitola je pak věnována utváření principu vyčerpání v judikatuře SDEU. Na jednotlivých případech jsou zde popsány základní prvky konstrukce principu vyčerpání autorských práv. Ve čtvrté kapitole je stručný přehled pramenů práva na mezinárodní, komunitární a české úrovni, které přímo či nepřímo upravují princip vyčerpání práv v oblasti autorského práva. Další kapitola práce popisuje adaptaci autorského práva na prostředí internetu a úvahy ohledně aplikace...
Limitations of patent protection in pharmaceutical industry with regards to the access to medicine problem
Vargová, Zuzana ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Po prečítaní tejto práce by mal čitateľ nadobudnúť prehľad o základnej právnej úprave patentových vynálezov v oblasti farmaceutických produktov v Európskej únii, a tiež o problémoch, ktoré so sebou patentová ochrana v tomto odvetví, z hľadiska dostupnosti liečby nesie. V úvode je predstavená kľúčová právna úprava, so zameraním sa na rámec medzinárodnej zmluvy TRIPS, ktorá je zdrojom, pre túto prácu dôležitej, výnimky z ochrany patentových práv. Ďalej sa venuje požiadavkám patentovateľnosti so zameraním na špecifiká typické pre farmaceutický priemysel. Práca analyzuje dva proti sebe stojace záujmy, a to záujem na ochrane práv duševného vlastníctva, identifikuje jeho pôvod a praktické opodstatnenie, a právo na zdravie, ako právne východisko pre snahu o vyššiu dostupnosť liečby. V práci sú identifikované rôzne formy nedostupnosti, ktoré sa môžu prejavovať jednak ako nedostupnosť z dôvodu vysokej ceny alebo neexistencie liečby, pričom oba problémy môžu mať viacero príčin. Tieto príčiny môžu a nemusia prameniť v patentovom systéme. Práca preto ďalej analyzuje súčasné nástroje na zvyšovanie dostupnosti liečby, akými sú nútené licencie, výskumné výnimky či dodatočná ochrana pre lieky na zriedkavé ochorenia či pre pediatrických pacientov. Pritom sledujeme, či patentovú ochranu oslabujú alebo naopak...
Vybrané aspekty práva módního průmyslu
Kamaleeva, Renata ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Tato práce vymezuje právo módního průmyslu jako zvláštní horizontální odvětví práva, které se vztahuje k ochraně designu, materiálů, postupu a technologii výroby, tvaru a liniím, barvě, vzhledu povrchové úpravy, logu, názvu výrobku, ale i k licencování nebo uplatňování a vymáhání práv k výrobku obchodníky a obchodními řetězci, výrobci, designéry a módními návrháři na poli módního průmyslu. Práce popisuje vznik a vývoj práva módního průmyslu ve Spojených státech amerických a podrobně se zabývá dosavadním vývojem tohoto oboru také v České republice. Práce vymezuje pojem módní design, jeho charakteristické znaky a zvláštní vlastnosti oproti jiným druhům designu. V práci jsou podrobně analyzovány jednotlivé způsoby ochrany módního designu, s důrazem na známkoprávní ochranu, které mohou módní návrháři a výrobci módního zboží využívat v souladu s právní úpravou v České republice. Kromě teoretické analýzy je v práci představena rozhodovací praxe soudů, zejména v oblasti právní ochrany módního designu. Postupně je rozebrána právní úprava a relevantní judikatura ve vztahu k ochraně autorskoprávní, ochranným známkám, průmyslovým vzorům, ochrana nekalosoutěžní a také je nastíněn v České republice nepříliš známý institut trade dress. Prostor je věnován také souběhu ochrany prostřednictvím autorskoprávní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.