Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Známkové právo a problematika paralelních dovozů v právu ČR
Pavlík, Ondřej ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Cílem této práce je popsat fenomén paralelních dovozů, vymezit klady i zápory paralelního obchodu pro jednotlivé subjekty i společnost jako celek a také popsat, jak jsou paralelní dovozy zboží chráněného ochrannou známkou ovlivňovány skrze známkové právo. Dále tato práce analyzuje jednotlivé právní prostředky ochrany proti těm paralelním dovozům, které jsou označeny jako nelegální. Po úvodu, který shrnuje proč je vhodné se problematikou paralelních dovozů zabývat, jsou ve druhé části této práce vymezeny základní pojmy, se kterými se lze v rámci problematiky paralelních dovozů setkat. Jedná se o pojmy ochranná známka, paralelní dovoz a vyčerpání práv z ochranné známky. V této části jsou dále popsány pozitivní a negativní dopady paralelního obchodu a je zde také blíže popsáno, proč se právě doktrína vyčerpání práv z ochranné známky jeví jako nejvhodnějším řešením vztahu mezi vlastníky ochranných známek a paralelními dovozci. Třetí část má za cíl obeznámit čtenáře s prameny práva, které na problematiku paralelních dovozů z pohledu známkového práva dopadají. Jak z této části i celé práce vyplývá, pro evropský region včetně České republiky jsou pro oblast známkového práva a problematiku paralelních dovozů klíčovým právním pramenem normy práva Evropské unie a judikatura Soudního dvora. Z toho důvodu se...
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Burda, Matěj ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským Resumé Diplomová práce se zabývá institutem kolektivní správy, důvody jejího vzniku a vývoje až po současný právní stav. Cílem této práce je popsat práva a povinnosti kolektivních správců vůči ostatním subjektům a kriticky zhodnotit její fungování s ohledem na názory určité části veřejnosti o jejich nadbytečnosti. V práci je rovněž popsán vliv mezinárodního a evropského práva na podobu správců v právním řádu České republiky. Autor se rovněž věnuje judikatuře jak národních soudů, tak i Soudního dvora Evropské unie. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách je nastíněn vývoj kolektivní správy ve světě a na území České republiky. Ve třetí kapitole je popsána účinná právní úprava kolektivní správy. V rámci této kapitoly autor pojednává o jednotlivých kolektivních správcích a právních problémech, se kterými se ten který správce musel vypořádat. Dále kapitola popisuje znaky jednotlivých režimů kolektivně spravovaných práv. Na závěr se autor zmiňuje o právech a povinnostech správců vůči nositelům práv, uživatelům práv a státu. V dalších dvou kapitolách jsou rozebrány vlivy mezinárodního a evropského práva na národní právní úpravu. Rovněž je věnován prostor kritické analýze směrnice o KS, která si klade za cíl...
Malířské umělecké dílo jako předmět právního jednání
Cenkerová, Markéta ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Malířské umělecké dílo jako předmět právního jednání Práce je zaměřena na jednotlivé druhy právních jednání spojené s malířským uměleckým dílem. Nejprve nabízí exkurz do základů autorského práva, jeho vývoje a současných problémů. Zařazuje ho do systému práv duševního vlastnictví a stručně vysvětluje rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým pojetím. V následujících kapitolách se pokouší vymezení pojmů "autor", "dílo" a "malířské umělecké dílo". Následně se podrobněji zabývá konkrétními specifickými druhy malířských uměleckých děl, jako jsou restaurátorské výkony, knižní ilustrace, díla odvozená, parodie a karikatura a grafitti. V následující kapitule práce vysvětluje vztah mezi autorem a vlastníkem díla a určitá autorskoprávní omezení, která taková situace přináší, v podkapitole rozebírá vývoz malířských uměleckých děl do zahraničí. Ve své hlavní části se pak práce postupně zaměřuje na jednotlivé druhy právních jednání spojených s malířským uměleckým dílem, jejich charakteristiku a úpravu. V řazení jednotlivých způsobů užití postupuje podle systematiky zákona, největší rozsah věnuje prodeji a koupi malířského uměleckého díla. V podkapitolách se pak věnuje problematice oceňování malířských uměleckých děl, definuje falzum a rozebírá prodej a koupi malířských uměleckých děl přímo od...
Právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících
Tomková, Lenka ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá dosti širokým tématem právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících. Cílem této práce je představit formy porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a jednotlivé možnosti ochrany před takovým porušováním. V práci je poukazováno na nedostatky v oblasti autorských práv a návrhy možného řešení takových nedostatků. Pozornost je také věnována předběžným otázkám položených v rámci sporů z autorského práva a práv souvisejících. Rozsáhlá část je věnována aktuální judikatuře, jak v rámci ČR, tak i v rámci EU, kdy je taktéž poukázáno na rozdílná rozhodnutí v obdobných případech. V práci je taktéž zpracována analýza porušování autorských práv a práv souvisejících, soulad rozhodnutí soudního dvora EU, soulad vyjádření ČR se stanovisky generálních advokátů. Poslední část práce je využita ke zmínce o nedávné novele autorského zákona, ale také otázce harmonizace práva EU a snahám o reformu práva v Unii, a s tím souvisejícím otázkám. Práce představuje ucelený pohled na otázku ochrany autorského práva, právní prostředky sloužící k takové ochraně a přehled nejvýznamnější judikatury v rámci daného tématu, byť se jedná o téma velmi široké.
Mediální právo v oblasti vysílání
Morgensteinová, Denisa ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
v češtině Diplomová práce se zabývá mediálním právem v oblasti vysílání, přičemž při zpracování byly využity prameny právní úpravy vysílání v České republice, prameny evropské právní úpravy, dostupná judikatura i doktrinální poznatky z oblasti právní úpravy vysílání. Cílem diplomové práce je systematicky popsat a analyticky rozebrat jednotlivé instituty mediálního práva v oblasti vysílání, tvořící ve svém souhrnu právní rámec vysílání v České republice. Práce obsahuje systematické vyčlenění vysílání, a to především z hlediska obecné mediální teorie, dále pak souhrn právního rámce samotného vysílání. V práci je zhodnocena právní úpravy tradičních vysílacích médií i internetového vysílání. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu věnující se právům a povinnostem při provozování vysílání a také oddíl věnovaný regulaci vysílání a regulačním orgánům působícím v České republice. Práce je zakončena kapitolou nastiňuje možný vývoj mediálního práva v oblasti vysílání, a to vzhledem k navrhovaným změnám jednotlivých zákonů.
Doménová jména v českém právním prostředí
Kuba, Jaroslav ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Shrnutí Doménová jména v českém právním prostředí Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky doménových jmen jako takových s nezbytným technickým přesahem, jejich právní úpravy v českém právním řádu včetně obecného rozboru jednotlivých institutů práv na označení, které bývají pro jejich ochranu používány (konkrétně ochranných známek, nekalé soutěže, jména člověka a názvu právnické osoby), a konečně nastínit způsoby a vývoj řešení sporů z nich vzniklých před soudními i mimosoudními orgány. První kapitola práce pojednává o pojmu doménových jmen jako takového z technického hlediska. Popisuje funkci doménového jména v síti Internet a systém doménových jmen, tvořený doménami nejvyššího řádu různých druhů se svými specifiky. Následně se přes nástin registrace domén věnuje sporům z doménových jmen v globálním kontextu, včetně jednotlivých příčin (typů) těchto sporů, kde končí popisem specifické formy řešení těchto sporů, zvané UDRP. Druhá, nejobsáhlejší kapitola se věnuje právní úpravě doménových jmen v českém právní řádu samotné. Začíná jejich teoretickým pojetím a historickým vývojem úpravy, s akcentem na jednotlivé názorové náhledy na jejich uchopení. Na tomto místě je čtenáři nabídnut alternativní právní názor na povahu doménového jména ve světle recentní úpravy, a to jako předmětu absolutního...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Szpyrc, Daniel ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství" se zabývá ochranou autorského práva v prostředí Internetu a odpovědnosti jednotlivých subjektů. Výklad je rozdělen do čtyř kapitol, které čtenáře postupně seznamují s celou problematikou. V první části práce je stručně uvedený vývoj sítí Internet a její zakotvení v českém právním řádu. Následující kapitola se věnuje autorskoprávní ochraně v prostředí Internetu. Výklad se zaměřuje na nejčastější způsoby užití díla prostřednictvím Internetu, čímž je rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Část této kapitoly rovněž popisuje vývoj a fungování sdílení dat prostřednictvím peer-to-peer připojení. Tato, v pořadí druhá, kapitola se taky věnuje problematice stahování díla a aplikaci výjimky užití pro osobní potřebu. Rozsah odpovědnosti v prostředí Internetu je z velké části harmonizován evropskými normami. Z tohoto důvodu třetí kapitola obsahuje vývojové fáze odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti v evropských zemích. V první části je na několika soudních rozhodnutích demonstrovaný rozdílný přístup členských států k problematice odpovědnosti zprostředkovatelů. Další část popisuje harmonizační směrnici o elektronickém obchodu a obsahuje zamýšlení o její...
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Zapletalová, Eva ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
abbreviation "OSA") and other collective societies in the Czech Republic will be mentioned.
Neoprávněné užití autorského díla
Ryšánek, Martin ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
- Neoprávněné užití autorského díla Předmětem diplomová práce je jev neoprávněného užití autorského díla ve světle českého pozitivního práva s vědomím toho, že české právo do značné míry vychází z úpravy mezinárodní. Čtenáři jsou předloženy definice základních pojmů spadající pod téma. S jejich pomocí následně práce předkládá právní tituly umožňující užití autorského díla legálním způsobem. A nakonec pro případy, kdy tyto tituly absentují, práce vyjmenovává základní odpovědnostní vztahy, jež z neoprávněného užití mohou vznikat. V diplomové práci nalezneme zároveň některé úvahy v souvislosti s konfrontací českého autorského práva s novou obecnou občanskoprávní úpravou. Jsou tak nastíněny některé koncepční změny, jímž by nová občanskoprávní úprava mohla být oporou. Nakonec se práce stručně vyjadřuje k aktuální problematice tématu v širších souvislostech v globálnějším měřítku. Je zvažováno, zda současná právní úprava užití autorských děl reflektuje sociální realitu a je tedy vhodně nastavena. Čtenáři jsou pro porovnání se současnou právní úpravou předkládány některé vybrané alternativy (tzv. akademické modely).
Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla (tradiční užití, peer to peer sítě, e-mail...)
Souček, Martin ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Tato diplomová práce je zamýšlena jako stručné seznámení s problematikou užití a ochrany autorských děl v prostředí internetu. Jejím cílem je přiblížit vztah autorského práva a internetu s ohledem na problematiku autorských děl. Internet se s narůstajícím počtem svých uživatelů stává významným prvkem v autorskoprávních vztazích nového tisíciletí. Tento nový fenomén se ale vyvíjí rychlostí, se kterou právo jen s obtížemi drží krok a potýká se navíc s problémem soustavného porušování autorských práv. Práce se skládá ze čtyř kapitol. Úvodní kapitola vymezuje základní pojmy této práce, tedy internet a autorské právo, popisuje jejich historický vývoj a vyjmenovává jejich základní prameny. Činí tak z pohledu celosvětového, evropského a vnitrostátního práva. Druhá kapitola se věnuje definici autorského díla, jeho druhů a užití. U užití díla je popsáno jeho rozdělení na smluvní a mimosmluvní formu. Třetí a pro účely této diplomové práce nejdůležitější kapitola se zaměřuje na konkrétní způsoby užití díla na internetu včetně jejich detailního popisu. Rozebrány jsou jeho základní formy, stahování a zpřístupňování díla veřejnosti. Ze speciálních užití díla na internetu jsou vybrány problematiky linkingu, sítí P2P, streamingu a webcastingu, elektronických komunikací, sociálních sítí a filehostingu. Ve čtvrté...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.