National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Preparation of nanocrystalline ceramic materials made from zirconia oxide
Vlček, Ondřej ; Prajzler, Vladimír (referee) ; Šťastný, Přemysl (advisor)
Bachelor thesis is focused on preparation of nanocrystalline stabilized zirconia ceramics. The theoretical part is dedicated to zirconia ceramics. Theoretical part describes and unveil the transformation-induced toughening mechanism in partially stabilized zirconia ceramics, the processing routes of these ceramic materials and their utilization. The research part describes preparation of yttria partially stabilized nanocrystalline zirconia ceramics by slip casting method.
Analysis of a offensive combination of top teams in the women's volleyball
Vlček, Ondřej ; Buchtel, Jaroslav (advisor) ; Vorálek, Rostislav (referee)
Title: Analysis of offensive combinations of the Czech national team women's World Cup 2010 in Japan and its comparison with the women's team PVK Olymp Praha. Aim: The aim of this thesis is to compare the success of offensive combinations of the Czech national team women's World Cup 2010 in Japan and its comparison with the women's team extraligovým PVK Olymp Praha in the domestic league. Method: I used the method of analysis of video games in the Czech women's representation in the 2010 World Cup in Japan and PVK Olymp Praha team I always watched and analyzed live from Olymp's Hall in Prague and its rivals. For more accurate results, I also used video recordings of selected matches. The analysis is presented graphically, and I also made a quantitative and qualitative research offensive combinations constructed under separate analysis. Results: The results clearly show the differences between the two teams being compared in their offensive combinations and their success. Keywords: Volleyball Individual sporting activities Offensive punch Offensive combination Women's senior volleyball Women's top domestic competition World Cup 2010 in Japan
Geografické informační systémy a jejich využití v komerčním podniku
Vlček, Ondřej
Geographical information systems and their implementation in a com-mercial company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. This Bachelor thesis is focused on the implementation of a geographical infor-mation system in a commercial company, more specifically in Kovona system, Inc., and is divided between theoretical and practical parts. The theoretical part deals with geo-graphical information systems as a complex and will help familiarize the reader with the Quantum GIS program. The aim is to propose a project to Kovona System, Inc., which will better align planning with actual work. The practical part outlines the development of a Quantum GIS program which will map the data reflected by company plans.
Výroba odlitků ze slitin hliníku
Vlček, Ondřej
The aim of this Master's Thesis is to describe the process of aluminum alloys cast manufacturing. The Thesis is focused on manufacturing casts by method of die-casting. The manufacturing process is described on a concrete type of aluminum die-cast. The Thesis is divided into two parts, theoretical and experimental. The theoretical part describes historical development of alloy industry, current status of this industry, and general description of casting methods with the focus on die-casting and new progressive manufacturing methods. Experimental part describes process, i.e. the order of manufacturing steps of a chosen part, quality inspection procedures, control measurement procedures and testing procedures used during manufacturing process. Furthermore, the Thesis focuses on description of consequences of porosity that cause leakage of casts produced in high-volume series, analysis and evaluation process of the reasons of porosity, and partial or total elimination of porosity.
Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Eben, Kryštof ; Brabec, Marek ; Kotlík, Bohumil ; Kazmarová, Helena ; Keder, Josef ; Janatová, Lenka ; Horálek, Jan ; Coňková, Markéta ; Vlček, Ondřej
Cílem projektu je rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti, využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik. Řešení je rozděleno do dílčích úkolů: DP 1: Vyhodnocení vazeb mezi meteorologickými podmínkami, emisemi a imisní zátěží. V roce 2008 byly testovány meteorologické preprocesory CALMET a FLOWSTAR. Dále byl navržen postup zpracování meteorologických vstupů pro modelování resuspenze prachových částic ze zemského povrchu. Proběhla adaptace databáze REZZO pro procesor SMOKE. DP 2: Další vývoj referenčních modelů s ohledem na hodnocení zdravotních rizik. V roce 2008 proběhlo dotazníkové šetření pro hodnotitele zdravotních rizik.a zpracovatele rozptylových studií. DP 3: Hodnocení zdravotních rizik. V roce 2008 byly zpracovány požadavky pro odhad expozice v hodnocení zdravotních rizik. Byl připraven příklad kampaňového měření - Studie vlivu tranzitní dopravy na zátěž obyvatelstva z venkovního ovzduší v Plzni. DP 4: Vývoj a implementace modelového systému pro hodnocení aktuálního stavu imisní zátěže a její předpověď. V roce 2008 byla rozvíjena metodika asimilace dat a inverzního modelování emisí. DP 5: Vývoj a implementace analytických nástrojů pro zpracování výsledků měření a modelování imisní zátěže. V roce 2008 byla vypracována analýza doplňkových dat při mapování PM 10 a ozonu.
Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Státní zdravotní ústav, Praha ; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Eben, Kryštof ; Brabec, Marek ; Kotlík, Bohumil ; Kazmarová, Helena ; Keder, Josef ; Janatová, Lenka ; Horálek, Jan ; Coňková, Markéta ; Vlček, Ondřej
Cílem projektu je rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti, využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik. Řešení je rozděleno do dílčích úkolů: DP 1: Vyhodnocení vazeb mezi meteorologickými podmínkami, emisemi a imisní zátěží. V roce 2010 proběhla verifikace emisního modelu a úprav rozptylových modelů. Byl dokončen vývoj programového systému. DP 2: Další vývoj referenčních modelů s ohledem na hodnocení zdravotních rizik. V roce 2010 byl revidován postup stanovení maximálních denních průběhů koncentrací oxidu siřičitého. DP 3: Hodnocení zdravotních rizik. Byly ověřeny modelové výstupy v procesu zdravotních rizik. Popis kampaňového měření v Plzni. DP 4: Vývoj a implementace modelového systému pro hodnocení aktuálního stavu imisní zátěže a její předpověď. Popis napojení modelu na prognózní meteorologický model. DP 5: Vývoj a implementace analytických nástrojů pro zpracování výsledků měření a modelování imisní zátěže. Byl připraven statistický model pro softwarovou implementaci včetně odladění metodiky pro různé znečišťující látky.
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry pro potřeby území České republiky: Regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry pro potřeby území České republiky
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Dubrovský, Martin ; Huth, Radan ; Zemánková, Kateřina ; Demeterová, Alžběta ; Vlček, Ondřej ; Borák, Matouš ; Chládová, Zuzana ; Pišoft, Petr ; Mikšovský, Jiří ; Halenka, Tomáš ; Raidl, Aleš ; Kalvová, Jaroslava
Dílčí projekt 02 řeší cíl projektu VaV/740/2/03 - posoudit možnosti regionalizace výstupů globálních klimatických modelů nelineárními metodami pro potřeby území České republiky a jejich porovnání s lineárními postupy. Dílčí projekt je rozdělený do dvou základních částí: A. Regionalizace výstupů globálních klimatických modelů lineárními metodami. B. Regionalizace výstupů globálních klimatických modelů nelineárními metodami. Závěrečná zpráva je složena ze zpráv za bod A a B a CD, na kterém jsou uloženy výsledné řady teplot a srážek, získané regionalizací modelu HadCM3, a rešerše lineárních postupů regionalizace.
Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Eben, Kryštof ; Brabec, Marek ; Kotlík, Bohumil ; Kazmarová, Helena ; Keder, Josef ; Janatová, Lenka ; Horálek, Jan ; Coňková, Markéta ; Vlček, Ondřej
Cílem projektu je rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti, využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik. Řešení je rozděleno do dílčích úkolů: DP 1: Vyhodnocení vazeb mezi meteorologickými podmínkami, emisemi a imisní zátěží. V roce 2010 proběhla verifikace emisního modelu a úprav rozptylových modelů. Byl dokončen vývoj programového systému. DP 2: Další vývoj referenčních modelů s ohledem na hodnocení zdravotních rizik. V roce 2010 byl revidován postup stanovení maximálních denních průběhů koncentrací oxidu siřičitého. DP 3: Hodnocení zdravotních rizik. Byly ověřeny modelové výstupy v procesu zdravotních rizik. Popis kampaňového měření v Plzni. DP 4: Vývoj a implementace modelového systému pro hodnocení aktuálního stavu imisní zátěže a její předpověď. Popis napojení modelu na prognózní meteorologický model. DP 5: Vývoj a implementace analytických nástrojů pro zpracování výsledků měření a modelování imisní zátěže. Byl připraven statistický model pro softwarovou implementaci včetně odladění metodiky pro různé znečišťující látky.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.