Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Markery transplantační tolerance po transplantaci ledviny
Krepsová, Eva ; Viklický, Ondřej (vedoucí práce) ; Krejčí, Karel (oponent) ; Živný, Jan (oponent)
Pro dlouhodobé přijetí transplantované ledviny je zatím nezbytná dlouhodobá účinná imunosuprese, která však s sebou nese řadu nežádoucích účinků. Naopak, při její nedostatečnosti hrozí rejekce a selhání funkce štěpu. Proto se hledají nové biomarkery, které by odrážely imunologický stav pacienta, a umožnily by tak individualizovat imunosupresivní léčbu. Prokázali jsme, že pacienti po transplantaci ledviny po indukci králičím anti-thymocytárním globulinem (rATG) či basiliximabem měli snížený výskyt akutní rejekce 3 měsíce po transplantaci. Po rATG došlo v periferní krvi příjemců k hluboké depleci T a NK lymfocytů a poklesu exprese genů výhradně exprimovaných těmito buňkami zároveň s výraznou expanzí regulačních T lymfocytů (Treg) v CD4+ kompartmentu. Indukce rATG byla dále krátce po transplantaci spojena se zvýšením dvou transkriptů asociovaných s rejekcí (MAN1A1 a TLR5). Po indukci basiliximabem jsme v krvi přechodně detekovali CD4+CD25low/-FoxP3+ populaci současně s vymizením CD4+CD25+FoxP3+ Treg. Absolutní počty CD4+FoxP3+ Treg po basiliximabu byly přechodně zvýšené a tato léčba byla také spojená s vyšší expresí genů FOXP3 a TCAIM. Dále jsme pozorovali vyšší poměr CD4+FoxP3+ Treg k CD8+CD45RA+CD62L- efektorovým T lymfocytům v potransplantačním období u pacientů s indukcí basiliximabem, kteří během...
Predikce časného rozvoje funkce a rejekce transplanované ledviny
Wohlfahrtová, Mariana ; Viklický, Ondřej (vedoucí práce) ; Zadražil, Josef (oponent) ; Reischig, Tomáš (oponent)
Zlepšení krátkodobých výsledků transplantace nevedlo ke zlepšení dlouhodobé funkce a přežití štěpů ledvin. Klíčovým problémem zůstává nedostatek orgánů a rostoucí počet marginálních ledvin určených k transplantaci. Kvalita dárcovského orgánu je přitom rozhodující pro riziko opožděného funkce štěpu a omezeného přežití štěpů. Cílem je lépe porozumět ischemicko/reperfuznímu poškození a jeho následkům, předpovědět opožděný rozvoj funkce a rejekce, zlepšit alokaci orgánů k transplantaci a identifikovat pacienty vhodné k minimalizaci či úplnému vysazení imunosupresivní léčby. Analýzou biopsií dárců ledvin jsme zjistili, že nízká kvalita tubulárních buněk a nízká exprese genu pro Netrin-1, tzv. faktor přežití, má vztah k opožděnému rozvoji funkce štěpu. Potvrdili jsme, že reperfuzní fáze ischemicko/reperfuzního poškození vede k minimálním morfologickým, ale významným molekulárním abnormalitám. Tato disociace mezi histologií a molekulární patologií svědčí pro nutnost integrovaného přístupu při hodnocení kvality dárcovského orgánu a jeho správné alokaci k transplantaci. Identifikovali jsme nové kompozitní histologické skóre, tzv. CIV skóre, které spolu s klinickou charakteristikou dárce lépe predikuje riziko opožděného rozvoje funkce po transplantaci ledviny než konvenční metody. Poukázali jsme na významnou...
Varianty vybraných kandidátních genů ve vztahu k výsledkům transplantace ledviny
Bandúr, Štěpán ; Viklický, Ondřej (vedoucí práce) ; Zadražil, Josef (oponent) ; Reischig, Tomáš (oponent)
4 Abstrakt: Výsledky transplantace ledviny mohou být ovlivněny genetickými determinantami, variantami genů kódujících proteiny strukturní i regulační funkce, které jsou součástí některých patofyziologických a imunitních procesů. Důležitou roli hrají proteiny ovlivňující biologickou dostupnost imunosupresiv- inhibitorů kalcineurinu a mTOR. Ta je dána aktivitou cytochromu P450IIIA a P-glykoproteinu kódovanými CYP3A4/CYP3A5 a ABCB1/MDR1 geny. Jednonukleotidové polymorfismy těchto genů ovlivňují farmakokinetiku imunosupresiv. Haplotypovou analýzou byla testována asociace klinických a laboratorních parametrů s přítomností genových polymorfismů, respektive haplotypů CYP3A4 -288A/G, CYP3A5 +6986G/A a ABCB1/MDR1 +1236C/T, +2677G/T/A, +3435C/T u celkem 1016 pacientů. U pacientů léčených kalcineurinovými inhibitory byl rozvoj akutní rejekce predikován kromě neshody dárce a příjemce v HLA-DR antigenu, opožděným rozvojem funkce štěpu, věkem dárce, také přítomností [ABCB1/MDR1+1236C;+2677G;+3435T] haplotypu. Homozygoti pro haplotyp [CYP3A4-288A;CYP3A5+6986G] dosáhli vyšší biologické dostupnosti takrolimu v prvním týdnu po transplantaci. ABCB1/MDR1 haplotypy představují modifikátory rizika vzniku akutní rejekce, což naznačuje, že alelickým uspořádáním tohoto genu je ovlivňována aktivita P-glykoproteinu významněji než...
Změny exprese signálních proteinů a genů v souvislosti s diabetickou nefropatií
Demová, Hana ; Černá, Marie (vedoucí práce) ; Viklický, Ondřej (oponent) ; Kalousová, Marta (oponent)
Práce je věnována průzkumu změn exprese signálních proteinů a genů v souvislosti s diabetickou nefropatií na krysím modelu. Zjištění specifických molekulárních a buněčných mechanismů a jejich zapojení do etiopatogeneze diabetické nefropatie může mít i významný vliv na zkoumání reakcí při léčbě diabetické nefropatie.
Molekulární markery ovlivňující přežití transplantované ledviny a progresi glomerulopatií
Brabcová, Irena ; Viklický, Ondřej (vedoucí práce) ; Jirsa, Milan (oponent) ; Rychlík, Ivan (oponent)
Na progresi chronických glomerulopatií, i na odhojování transplantované ledviny má vliv řada prozánětlivých cytokinů, jejichž role v patogenezi poškození není dosud detailně popsána. Cílem této disertační práce bylo identifikovat spolehlivé markery rizika progrese renální dysfunkce a přispět tak k efektivnější léčbě pacienta. Analyzovány byly vzorky biopsií nativních ledvin s histologicky potvrzenou glomerulopatií a biopsií ledvinných štěpů. Intrarenální genové exprese byly měřeny metodou RT- qPCR, jednonukleotidové polymorfizmy detekovány metodami založenými na PCR-RFLP. Pro hodnocení mononukleárního infiltrátu bylo využito imunohistochemické barvení. Na naměřených datech byla provedena statistická analýza. V době diagnózy IgA nefropatie byla zjištěna korelace genových transkriptů TGF-β1, HGF, BMP7, MCP-1 a RANTES a mononukleárního infiltrátu se sníženou renální funkcí a proteinurií. Ve dvouletém sledování závisela progrese IgAN na tíži chronické vaskulopatie a na míře exprese genu pro TGF-1. Pacienti po transplantaci ledviny s dysfunkcí štěpu a zvýšenou intrarenální expresí genu pro TGF-1 a MCP-1 měli zkrácenou dobu přežívání transplantované ledviny. V době biopsie měli pacienti s dysfunkcí štěpu upregulovány také mRNA genů pro IL- 10, TGF-1, IL-6, MCP-1, RANTES a TNF-. Míra tubulitidy ve...
Dysfunkce jater a ledvin u kriticky nemocných. Možnosti podpory a náhrady funkce
Kroužecký, Aleš ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Chytra, Ivan (oponent) ; Viklický, Ondřej (oponent) ; Dostál, Pavel (oponent)
Ověření vlivu různých, v intenzivní péči běžných, manipulací a postupů na perfúzi jater a střeva. Cílem bylo testovat hypotézy, že: a. manipulace se středním arteriálním tlakem může v septickém šoku ovlivnit jak krevní průtok hepatosplachnickou oblastí tak její energetický metabolismus a kyslíkový transport. b. podání enterální nutrice kriticky nemocným v sepsi může ovlivnit jak hemodynamiku tak energetický metabolismus hepatosplanchnické oblasti. c. otočení kriticky nemocného s ALI/ARDS do pronační polohy může ovlivnit hemodynamiku, metabolismus a energetickou bilanci hepatosplanchnické oblasti. II. U kontinuálních metod náhrady funkce ledvin zhodnotit vliv: a. heparinového proplachu a regionální citrátové antikoagulace na trombogenitu a biokompatibilitu mimotělního okruhu. b. metodou navozeného snížení tělesné teploty na parametry hemodynamiky, kinetiky kyslíku a energetické bilance v oblasti hepatosplanchnického regionu.
Cytomegalovirová infekce po transplantaci ledviny
Reischig, Tomáš ; Třeška, Vladislav (vedoucí práce) ; Viklický, Ondřej (oponent) ; Zadražil, Josef (oponent) ; Pazdiora, Petr (oponent)
1 Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta v Plzni Česká republika CYTOMEGALOVIROVÁ INFEKCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY MUDr. Tomáš Reischig I. interní klinika FN a LFUK v Plzeň Autoreferát disertační práce v oboru vnitřní lékařství 2 Disertace byla vypracována v rámci kombinované formy doktorského studijního programu na I. interní klinice a chirurgické klinice FN a LFUK Plzeň. Doktorand: MUDr. Tomáš Reischig Školitel: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Chirurgická klinika, FN a LFUK Plzeň Oponenti Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie, IKEM Praha Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc. III. interní klinika, FN a Univerzita Palackého Olomouc Stanovisko k disertaci vypracoval Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Autoreferát byl rozeslán dne………. Obhajoba disertace se koná dne……v…….hod. před komisí pro obhajoby doktorských disertací v oboru vnitřní lékařství S obsahem disertační práce je možno se seznámit na děkanátě lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Husova 13 Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. předseda komise pro obhajoby ve vědním oboru vnitřní lékařství 3 1. ORIGINÁLNÍ STUDIE Disertační práce je založena na třech níže uvedených originálních studiích (I-III), které byly provedeny a publikovány tiskem v době doktorandského studia (2006-2009). Vzhledem k provázanosti s dřívějším výzkumem se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.