Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kontrolní a řídicí modul s IoT
Haman, Martin ; Marcoň, Petr (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje průzkumu možností bezdrátového přenosu dat z řídících modulů IoT a jejich konstrukcí. Nejdříve se zabývá porovnáním bezdrátových technologií, síťových protokolů a jejich vhodnosti v závislosti na aplikaci řídícího modulu IoT. Pak je zpracován samotný návrh řídícího modulu IoT s využitím WiFi modulu, založeným na integrovaném obvodu Espressif ESP8266, komunikující pomocí síťového protokolu MQTT. Dále se práce zabývá výběrem, kompilací firmwaru a vytvoření skriptu na řízení vytápění pro řídící modul IoT. Následně jsou popsány způsoby ovládání řídícího modulu IoT a zobrazení naměřených dat. Poté jsou navrženy možnosti vytvoření MQTT broakeru a zabezpečení přenášených dat. Na závěr je zdokumentována samotná realizace řídícího modulu IoT a ověření jeho funkčnosti.
Dálkové bezdrátové ovládání s kódovaným přenosem
Polách, Matěj ; Hanák, Pavel (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu. Popisuje návrh zařízení, které obousměrně komunikuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Pojednává o způsobech modulací, kódování a ostatních náležitostech bezdrátového přenosu a o vlastnostech hotových RF modulů. Řeší převod napěťových úrovní nutný pro SPI komunikaci řídícího mikrokontroléru s modulem.
Meteorologická stanice pro Iontmetr
Kadaňka, Karel ; Roubal, Zdeněk (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje návrh meteorologické stanice k Iontmetru. Meteorologická stanice je řízena platformou Arduino, která změří data ze senzorů veličin, a bezdrátově je posílá do prvotní koncepce Iontmetru. V první části práce jsou popsány jednotlivé měřené veličiny (teplota, tlak, vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého, intenzita UV záření a množství prachových částic ve vzduchu). Dále je popsán stručný princip vzniku vzdušných iontů a jejich vliv na lidský organizmus. Následující kapitoly jsou věnovány popisu jednotlivých komponent, popisu programu meteorologické stanice a programu prvotní koncepce Iontmetru. V poslední kapitole je popsána samotná konstrukce meteorologické stanice.
Mikrokontrolérem řízená navíječka
Ihnát, Kryštof ; Friedl, Martin (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem, naprogramováním a konstrukcí navíječky cívek pro školní dílnu. První část obsahuje průzkum trhu navíječek, popis jejich výhod a principu. Krom nástinu ideální konstrukce se tato část věnuje popisu použitých součástek a periferií, zejména těch nejdůležitějších, tedy krokových motorů. Poté je věnován prostor funkčnímu vzorku, změnám, které bylo potřeba provést v jeho softwaru a hardwaru a taktéž konstrukci jednotlivých částí navíječky. Na konci je popsána její obsluha.
Světelný paralyzér
Rehák, Ondrej ; Drexler, Petr (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vplyvu silných svetelných výbojov na človeka. Obsah práce zahŕňa popis ľudského zraku a reakcie ľudského zraku na intenzívne záblesky a následné využitie týchto poznatkov na zostrojenie zariadenia pre dočasné zneškodnenie alebo dezorientáciu útočníka. Paralyzér bol navrhnutý tak, aby bol ľahký a kompaktný. Puzdro bolo navrhnuté a vyrobené na 3D tlačiarni, zariadenie je napájané lítiovo-polymérovou batériou.
Digitální bezdrátový přenos zvukového signálu
Juráň, Jeroným ; Hrabina, Jan (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Dokument popisuje realizaci vývojových desek určených k vývoji aplikací pro bezdrátový přenos audio signálu pomocí WiSA kompatibilních modulů. Popisuje možnosti standardu WiSA, navržená schémata vývojových desek vysílače a přijímače a externích desek AD a DA převodníků. Dále shrnuje návrh desek plošných spojů zmíněných obvodů. Výsledky jsou na závěr demonstrovány pomocí fotodokumentace. Další část se zabývá návrhem knihovny obsluhující grafický řadič FTDI FT800 (a kompatibilních variant) a knihovny pro ukládání dat do FLASH paměti. Dále je popsána typická struktura aplikace využívající tento řadič včetně dotykového ovládání. Práce na závěr demonstruje dosažené výsledky a možnosti grafického řadiče na ukázkové aplikaci.
Chytrá zásuvka
Šebesta, Ondřej ; Szabó, Zoltán (oponent) ; Marcoň, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem chytré zásuvky. Teoretická část je zaměřena na rozbor jednotlivých bloků a funkcí chytré zásuvky a nastiňuje možnosti její realizace. Praktická část se soustředí na výběr vhodných komponent a kompletní návrh hardwaru a softwaru chytré zásuvky, včetně obslužného serveru pro její ovládání. Praktická část také popisuje kalibraci měřicí části a srovnává naměřené hodnoty s hodnotami z jiného měřicího přístroje.
Indikátor polohy místa za zdí
Slavíček, Radek ; Friedl, Martin (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou objasněny fyzikální základy elektromagnetismu a rezonančního jevu, na kterých je založen princip funkce indikátoru protilehlé polohy. Dokument se podrobněji se zabývá magnetickou složkou pole. Uvádí návrhy vysílacích a přijímacích antén pro zařízení a představuje jejich nejvýhodnější řešení. V práci je postupně zdokumentována konstrukce vysílacích a přijímacích obvodů indikátoru protilehlé polohy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.