Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Medieval and modern Crypts on the area of Bohemia, Moravia and Slovakia
Solárová, Petra ; Slivka, Michal (vedoucí práce) ; Bednár, Peter (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá stredovekými a novovekými kryptami na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jej cieľom je zhodnotenie skúmaných krýpt, ktoré boli už publikované. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutý prehľad bádania a metodika výskumu. Nasledujúce kapitoly sú venované samostatnému vyhodnoteniu krýpt na skúmanom území - správnemu pochopeniu ich významu, architektúry a hrobového inventáru. Treťou časťou je vypracovaný katalóg archeologicky skúmaných krýpt. Kľúčové slová krypta, kostol, pochovávanie, architektúra, truhla
Angažování zákazníků v rámci marketingového managementu podniku
SOLAROVÁ, Petra
Disertační práce je zaměřena na angažování zákazníků, jež je možné definovat jako takovou činnost (proces), kdy podnikatelský subjekt proaktivně vytváří vhodné možnosti a příležitosti, aby se zákazníci mohli zapojovat a vyjadřovat k vybraným záležitostem podnikatelského subjektu. Samozřejmě záleží na samotných zákaznících, zda se skutečně zapojí či nikoliv. Obě zúčastněné strany (jak podnikatelský subjekt, tak zákazník) musí být schopny identifikovat hodnotu, kterou tímto konáním pro sebe získávají. Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření metodického návrhu, jak implementovat vybraný způsob angažování zákazníků v intencích marketingového managementu podnikatelských subjektů v oblasti maloobchodu, přičemž vybraným způsobem se stalo angažování za účelem získání zpětné vazby. Na základě rozhovorů s podnikateli se totiž ukázalo, že v podmínkách maloobchodu je právě zpětná vazba od zákazníků významné téma. Pro naplnění hlavního cíle byla základem transpozice teoretických poznatků a rovněž nově získaných poznatků z provedených vlastních empirických šetření, týkajících se angažování zákazníků v rámci řízení podnikatelského subjektu. K tomu se vztahovaly následující dílčí (parciální) cíle, které ve své podstatě představovaly posloupnost kroků pro naplnění hlavního cíle: (A) identifikovat jednotlivé způsoby angažování zákazníků v maloobchodě, (B) zjistit praktické využívání vybraného způsobu angažování zákazníků v maloobchodě a (C) určit souvislosti mezi marketingovým managementem a vybraným způsobem angažování zákazníků. Pro zachycení tématu byla získána jak data od podnikatelských subjektů v oblasti maloobchodu, tak rovněž data od zákazníků. Výsledkem naplnění hlavního cíle se stal vytvořený metodický návrh, jak pracovat se zpětnou vazbou od zákazníků, který v sobě zahrnuje tři po sobě logicky jdoucí fáze jmenovitě se jedná o získávání, zpracovávání a využití. Tento návrh může pro podnikatelské subjekty představovat prvotní východisko pro návod, jak určitým způsobem rozvíjet a prohlubovat vztahy se svými zákazníky. Může se tedy stát podkladem pro tvorbu upřesňujících vnitrofiremních norem, jak realizovat zákaznickou orientaci. Zároveň je odpovědí na chování soudobých zákazníků, kteří nejsou žádnými pasivními příjemci, nýbrž aktivními tvůrci a ovlivňovateli dění kolem sebe.
Návrh externí komunikace pro Robert Bosch, spol. s r. o.
SOLAROVÁ, Petra
Diplomová práce se zabývá problematikou externí komunikace se zaměřením na vztahy s veřejností (public relations). Předkládaná práce je aplikována na českobudějovickou společnost Robert Bosch, spol. s r. o. Hlavním cílem bylo vytvoření vlastního návrhu externí komunikace pro rok 2012 se zaměřením na vybranou zájmovou skupinu společnosti, kterou se stali studenti vysokých škol technického a ekonomického zaměření jakožto potenciální budoucí zaměstnanci společnosti. Návrh obsahuje vybrané vhodné prvky z nových trendů v marketingové komunikaci (virální marketing, guerilla marketing, event marketing).
Nové trendy v marketingové komunikaci
SOLAROVÁ, Petra
Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat nové trendy v marketingové komunikaci a vybrané firmě (NEOTECH, a. s., se sídlem v Písku) navrhnout nový způsob marketingové komunikace v intencích těchto nových trendů. Návrh byl zpracován na konkrétní produkt: ``Počítačový servis koncovým uživatelům``. Jsou zde vyjmenovány předpokládané ekonomické dopady této komunikace a uvedeny náklady na realizaci mého návrhu.

Viz též: podobná jména autorů
4 SOLAROVÁ, Petra
4 SOLAŘOVÁ, Pavlína
4 Solarová, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.