Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Riziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZS
Venclovská, Barbora ; Zemanová,, Martina (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizik, která souvisejí s prací operátorů telefonických center tísňového volání 112. Práce je členěna na dvě části, kdy první část se zabývá teoretickými východisky provedené analýzy. Popisuje legislativu, integrovaný záchranný systém, operační střediska jeho základních složek a jejich fungování. V druhé části práce je provedena riziková analýza, která odhaluje závažná rizika. Zahrnuje také opatření, jejichž aplikace vede k eliminaci těchto rizik.
Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru
Rektořík, Jan ; Schüllerová, Barbora (oponent) ; Skalická, Petra (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru“ je analýza a hodnocení vnějších rizik subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru, konkrétně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), s důrazem na zajištění kontinuity jeho funkce a formulace doporučení k úpravě stávajících rizik. V první části práce jsou vysvětleny podstatné pojmy a prezentovány výchozí teoretické poznatky. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu systému řízení rizik ÚZSVM, analýzu rizik, jejich hodnocení a konkrétními návrhy k zefektivnění systému řízení rizik ÚZSVM.
Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele
Vyroubalová, Klára ; Beneš, Martin (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ergonomie a metody pro identifikaci a řízení rizik. Hlavním úkolem práce je na modelovém příkladu analyzovat současný stav, zhodnotit ergonomická rizika a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci včetně finančního zhodnocení.
Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v konkrétních podmínkách
Dvořáková, Dita ; Schüllerová, Barbora (oponent) ; Skeřil, Robert (vedoucí práce)
Na kvalitu ovzduší má vliv mnoho faktorů, jedním z nejvýznamnějších je doprava, zejména ta silniční. V této práci je porovnávána intenzita dopravy s počty/koncentracemi částic v ovzduší. Hodnocení je prováděno pro jednotlivé dny, týdny a měsíce, jednotlivé analýzy jsou zaměřeny zejména na město Brno. Kromě intenzity dopravy jsou koncentrace částic v ovzduší analyzovány v závislosti na meteorologických podmínkách (teplotě). V závěru práce jsou navrhnuta možná opatření, kterými lze snížit vliv dopravy na znečišťování ovzduší.
Rizika porušování předpisů v oblasti BOZP a význam jejich dopadu
Obertíková, Sandra ; Houček, Josef (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce směřuje do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hlavním cílem je zjistit příčiny porušování právních předpisů a prostřednictvím vhodných opatřeních snížit riziko jejich opětovného porušení. Pozornost je dále směřována na proces hodnocení a identifikace rizik vybranými metodami a následně je navržen vnitřní předpis bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu motorových vozidel pro modelový podnik v České republice.
Hodnocení rizik při porušení BOZP
Kubátková, Hana ; Jílek, Richard (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na oblast hodnocení rizik při porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). První část práce, je tvořena teoretickými východisky obecné problematiky v oblasti BOZP. společně se Dále se zaměřuje na část řízení BOZP, která se zabývá identifikací a hodnocením rizik. V další části práce je na základě současného stavu managmentu BOZP v modelové společnosti provedena identifikace, analýza a hodnocení rizik. Pro hodnocená rizika jsou navržena opatření k jejich eliminaci.
Systémový přístup ke stanovení výše škody na životním prostředí při transportu nebezpečných chemických látek
Schüllerová, Barbora ; Božek,, František (oponent) ; Balog, Karol (oponent) ; Kledus, Robert (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Současný stav stanovení výše škod na životním prostředí je zaměřen především na důsledky dlouhodobého působení negativních faktorů, jako jsou například emise z dopravy a průmyslu. Významná poškození mohou být způsobena i v důsledku krátkodobého působení, jako jsou například havárie během transportu nebezpečných látek, kdy dojde k jejich úniku a to buď následkem poruchy na vozidle, nebo při dopravní nehodě. Škody, které jsou v souvislosti s nimi následně řešeny, ve většině případů zohledňují pouze náklady spojené s likvidací a sanací zasaženého území. Je však důležité si uvědomit, že od vzniku škod do doby návratu prostředí do původního stavu, je-li to vůbec možné, dochází k mnoha změnám nesoucí další související náklady spojené s jejich náhradou. Příkladem je nemožnost využívání funkcí, které poškozené území poskytovalo. Cílem dizertační práce proto bylo analyzovat současný stav stanovení výše škod na životním prostředí, analyzovat vhodné metody pro sjednocení postupu v rámci znalecké činnosti a navrhnout systémový přístup stanovení výše škod na ŽP. Navržený postup byl následně implementován do softwarového nástroje, který by měl sloužit pro potřeby soudně znalecké a expertní činnosti.
Analýza a řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobní společnosti
Beneš, Martin ; Barvínek, Jiří (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na oblast managementu rizik v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důkladná analýza současného stavu mapuje problematiku BOZP z pohledu legislativy, možnosti aplikace systémového přístupu a jednotlivých metod pro identifikaci, analýzu a hodnocení pracovních rizik. Vybrané metody jsou aplikovány na modelovém podniku, kde byla pro hodnocená rizika navrhnuta vhodná opatření k jejich eliminaci. Zvolená opatření a postup jejich zavedení do podniku, byla navržena s ohledem na jejich aplikovatelnost a efektivnost s možností budoucích modifikací dle rozvoje podniku.
Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství
Adamec, Vladimír ; Schüllerová, Barbora
Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení vědy o životním prostředí a práva, díky kterým by mělo dojít k urychlení a usnadnění soudních procesů, stejně jako znaleckých posudků ve věcech škody na majetku a složkách životního prostředí, jejich rozsahu a výši újmy. Je tak vhodným nástrojem v oborech soudního inženýrství, kde jsou využívány metody a analýzy k hodnocení a odhalování odpovědnosti a škod.
Rizika stacionárních zdrojů spojená s oceňováním škod na životním prostředí
Procházková, Michaela ; Schüllerová, Barbora (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Problematika oceňování škod na životním prostředí, ke které dochází z hlediska stacionárních zdrojů, patří mezi důležité oblasti k řešení. Z důvodu velkého zastoupení průmyslové činnosti v České republice je důležité věnovat pozornost i možným rizikům, která mohou z těchto zdrojů vzniknout a následně mít negativní dopad na životní prostředí či zdraví člověka. Diplomová práce se zabývá rozborem současného stavu této problematiky, na jehož základě je zpracována analýza rizik vyplývající z konkrétné události. Výstupem práce je navrhnutí obecného postupu při oceňování vzniklých škod na životním prostředí, za pomocí kterého bude docházet k minimalizaci rizik.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.