Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reptory spřažené s trimérními G proteiny v membránových doménách
Rudajev, Vladimír ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Teisinger, Jan (oponent)
Závér Nďím cilem bylo isolovat frakci plasmatickémembránycharakterisovanoujako lipidové rafý (membránovédomény)a naléá míru asociace receptorůspřažených s trimemími G proteiny (GPCRs) s těmito membránoými strukturami. Pro separaci raftů jsme použilitři různépostupy- detergentovouextrakci,alkalickou preparacise sonikaci a mechanickouhomogenisaci.Zjistilijsme, žepouzeaplikace Tritonu X-l00 vedla k oddělení lipidových raftůod většinovémembrálové fáze.Pro charakterisacihustotníchsacharosov'ých gradientůzískaných z homogenáhr"alkalického čidetergentovéhoextraktu jsme použili celou řadu bílkovin vys\Áujících sepo centrifugaciv oblastechgradientuodpovidajicich sacharosámo nízké(15.25%)i lrysoké(40%)hustotě.Nizkohustotní,detergentresistentní membriínovéfragmený byly charakterisovány přítomnostíproteinůmembrrí'rrovýchdomén caveolinu,flotillinu a GPI vrizanýchalkalickéfosfatasy,cD55' cD58 a CD59, zatímco vysokohustotnígradientovéfrakce obsahovalypřevážnouvětšinuneraftov'ýchproteinůNďK- ATPasy, MHc I' cDl47' calnexinu a transferinovéhoreceptoru.Alkalická extrakceani homogenisacebuněčnéhomateriálunevedlak isolaci membránovýchdoménoddělenýchod nedoménovéfaze plasmatickémembrány. Kromě ruzrrých,'markerov.ých..proteinůjsme analysovalipředevšímgradientové distribucetrimerníchG proteinůGsa, Gqcr/Gl lo, Gil '2a' GB a...
New approaches in higt-resolution shallow seismic prospection
Valenta, Jan ; Dohnal, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent) ; Bárta, Jaroslav (oponent)
11 Závěr Tato disertačrrípráce ukazuje dvě rrově vyvirruté metody zpracovárrí seismic- kýclr dat _ modifikaci metody tinre-term a nový způsob extl.a]<ce S-vlrl. 3D mělká refrakčníseismilra je metodou, která si v současnédobě rrachází cestu do ob]asti rutirrrrí seisnrické prospekce, zatínr však ještě nerrí hojrrě vy- užívána'Zpracovárrí dat je větširror.r pr.ováděno pornocí seisnrÍckétomografie' která' jak bylo ukázáno, má i svá omezerrí a negativa. Proto byla vyťvoi.erra rrrodifi.kace rrretocly tirrre-term' která se slražíseisrnickou tomosrafii r,lrodriě doplriol,at. A, jak b),]o u]<ázárro v této práci, tnůŽe v nekteryclr pŤípacleclr seismickou tolnogl.afli i překonat' \,Iel;oda 1iltrov;rlrí S-vlrr rra, zz1kla'dtj jqiclr podobnosti lra sorrseclníclr zázna. rrrcc}r v1paclti' porrrět'trč sli.|lrrč. Na'víctrcpotřellrrjc ž1rrlrrézv]1r'štrrízclr.o.jc S-r'llr _ telérrrrílriěřcrrí tr:rl1' ngj.... lirllitoválra rrralott crrergií getierovattotr spec'i:rli- zovarýnri zclro.ji S-r'lrr. \feřcní ponocí S-vlrr tlále rozšiř-uie možnosti scisrriir:]<ti prospekce, zvltištčpa,li spoiečntl, ilrtet'pt.ctace P- a S.vln. T)'to Ízrlttory tuoltoti naporrroci-častějšírrrrr1louŽír.áníS-vlri v rrlělké refralrčrríseistrrice' Nevýlroclou zatírrr zťrsttivlr zrlitlrrlr:lvti zprirt:ov1lrrí zllzl'ltltl'tit př.i filtrtx:i. Dalšívývoj této...
Úloha signálních systémů receptorů spřažených s G proteiny v neuroprotekci
Hofmannová, Adéla ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent)
Nervová tkáň, zejména mozek, je velmi citlivá na nedostatek kyslíku a živin. Bez jejich přísunu vydrží jen pár minut a poté, po vyčerpání veškerého ATP, dochází v neuronech i gliových buňkách k trvalému poškození nebo přímo k buněčné smrti. Při hypoxii či ischemii totiž dochází k nadměrnému výlevu excitačního neurotransmiteru glutamátu, který působí neurotoxicky. Způsobuje iontovou dysbalanci a kvůli přílišnému množství intracelulárního vápníku se uvnitř neuronů mohou spouštět apoptotické signální dráhy. Signální systémy receptorů spřažených s G proteiny (GPCRs) mohou být zapojeny v navození zvýšené odolnosti buněk proti hypoxickému poškození. Stimulace některých GPCRs, jako např. receptorů pro adenosin, opioidy, kanabinoidy a melatonin, může působit neuroprotektivně. Při aktivaci příslušných G proteinů dochází k blokaci iontových kanálů nebo působení na efektorové proteiny, což napomáhá stabilizaci iontové homeostáze a inhibici výlevu glutamátu. Někteří z agonistů těchto receptorů mají navíc antioxidační vlastnosti, kterými zabraňují škodlivému působení volných radikálů. Neuroprotektivní mechanismy zvyšují přežívání neuronů za nepříznivých podmínek a mohou také zpomalovat procesy zodpovědné za rozvoj neurodegenerativních chorob. Klíčová slova: receptory spřažené s G proteiny, transmembránová...
Klasifikace, struktura a funkce α-adrenergních receptorů.
Makarova, Anna-Marie ; Hejnová, Lucie (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent)
Adrenergní receptory jsou v současnosti jedny z neintenzivněji zkoumaných receptorů. Přenos signálu aktivací adrenergních receptorů je zapojen do stresové odpovědi. Při stresu dochází k aktivaci sympatoadrenální osy vegetativního nervového systému. Pochopení účinků této aktivace na přenos signálu adrenergními receptory je významný z hlediska ovlivnění reakce "útok nebo útěk". Ovlivnění aktivity sympatického nervstva představuje možnost působení léčiv, čehož se ve farmakologii široce využívá. Tato práce se zabývá skupinou α-adrenergních receptorů a jejími subtypy. Část je věnována jejich struktuře, která je předmětem mnoha studií zejména v poslední době. Další kapitola se zaměřuje na přenos signálu zprostředkovaným α-adrenergními receptory. Poslední část poukazuje na množství a různorodost fyziologických funkcí vyvolaných těmito receptory. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv morfinu na distribuci signálních molekul opioidního systému v lipidových raftech izolovaných z myokardu potkana
Ladislav, Marek ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent)
Morfin je opioidní agonista, u kterého bylo pozorováno kardioprotektivní působení. Lipidové rafty jsou považovány za platformy důležité pro membránovou organizaci signalizačních proteinů, a proto by tyto struktury mohly hrát roli i v účincích morfinu, který působí na opioidní receptory. Cílem této diplomové práce bylo sledovat distribuci hlavních komponent Gi/o signální dráhy opioidních receptorů v lipidových raftech izolovaných z myokardu potkanů ovlivněných různými dávkami morfinu. Z důvodů použití odlišných technik izolace pomocí extrakce různými solubilizačními látkami (Triton X-100, CHAPS, cholát a uhličitan sodný) byla v práci zahrnuta i charakterizace takto připravených lipidových raftů. Úkolem bylo také zjistit, jak způsob izolace těchto struktur ovlivní aktivitu adenylátcyklázy jakožto klíčového cílového enzymu opioidní signální dráhy. Přítomnost signálních molekul Gi/o/AC dráhy opioidního systému v membránových raftech byla potvrzena a míra distribuce těchto proteinů byla závislá na typu použitého extrakčního činidla. Byl také pozorován vliv morfinu na lokalizaci sledovaných proteinů. Docházelo také k rozdílné míře solubilizace proteinů jednotlivými extrakčními činidly. Bylo zjištěno, že funkčnost katalytické aktivity adenylátcyklázy v lipidových raftech nejlépe zachovává cholát. Závěrem...
Vliv chronického působení morfínu na funkci signálních systémů řízených trimérními G-proteiny v srdci potkana
Škrabalová, Jitka ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent)
V nedávné době bylo zjištěno, že působení morfinu může významně omezovat poškození tkáně, ke kterému dochází v průběhu ischemie myokardu. Molekulární mechanismy, kterými morfin působí na srdce, jsou však doposud jen velmi málo objasněny. Záměrem této práce bylo sledovat vliv chronického 10denního a 27denního působení nízkých (1 mg/kg/den) a vysokých (10 mg/kg/den) dávek morfinu na expresi vybraných receptorů spřažených s G-proteiny (GPCR) a na expresi a aktivitu adenylylcyklázy (AC). Chronický vliv morfinu snižoval expresi к-opioidních receptorů až při 27denním působení, 10denní působení nemělo na expresi receptorů vliv. Při stanovení exprese β1-AR a β2-AR pomocí imunoblotů nebyla zjištěna významná změna jejich distribuce, avšak přesnější stanovení exprese β-AR pomocí saturační vazebné studie odhalilo, že při 27denním podávání vysokých dávek morfinu dochází k patrnému nárůstu celkového počtu těchto receptorů. Podávání vysokých dávek morfinu indukovalo zvýšenou expresi adenylylcyklázy (AC) isoformy V/VI, množství exprimované AC se přitom snižovalo úměrně s dobou od ukončení podávání morfinu. Nízké dávky morfinu indukovaly expresi AC jen při 27denním podávání. Chronické působení morfinu nemělo vliv na bazální aktivitu AC, zvyšovalo však stimulovanou aktivitu AC, a snížilo inhibiční vliv aktivovaných...
Potenciální význam opioidů v neuroprotekci
Gebauer, Martin ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent)
Opioidy jsou člověkem využívány po dvě tisíciletí, ale vliv a mechanismus působení těchto sloučenin na buňku je odhalován až v posledních několika desetiletích. V mnoha případech ještě není samotný mechanismus mnohdy znám a je pozorován pouze účinek. Existuje několik skupin opioidních receptorů, které jsou schopny vázat opioidy. Tyto skupiny se vyznačují tím, že pro každý opioid mají rozdílnou afinitu, jejich působení na buňku se v některých případech liší a jejich zastoupení v různých oblastech CNS je rozdílné Proto jsou účinky vyvolané opioidy v mnoha případech velice různé. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o ischemických chorobách a potenciálu opioidů při prevenci a jejich vlivu během ischemie, dále shrnuje vliv morfinu na CNS. Při ischemii hrají důležitou roli δ opioidní receptory, které tlumí nebo blokují proapoptotické účinky ischemie na mnoha úrovních. Tyto receptory se také účastní navozování a udržování zimního spánku zvířat a tělo tohoto živočicha pak ochraňují před velice škodlivými vlivy způsobené dlouhotrvajícím spánkem, jako je nedostatek kyslíku a živin. Morfinu je nejdéle využívaným anestetikem, patří mezi nejlépe prozkoumané opioidy a je od něj známo nejvíce derivátů. Tato práce také shrnuje nejvýznamnější vlivy, jakými morfin může neuroprotektivně působit na neurony. Mezi...
Endogenní opioidy a jejich fyziologický význam
Jandová, Gabriela ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem endogenního opioidního systému na fyziologické procesy. Látky opioidní povahy a jejich receptory se nachází nejen v centrální, ale i periferní nervové soustavě, stejně jako i v dalších tkáních. Endogenní opioidy vznikají v těle a ovlivňují široké spektrum fyziologických funkcí. Jsou to regulátory bolesti, emocí, dýchání, paměti, homeostatických funkcí atd. Vzhledem k této rozmanitosti a šíři jejich účinku mohou mít mnoho možností lékařského využití, ať už na poli kardiologie, anesteziologie či psychiatrie. Samotné pochopení fungování opioidního systému je základním přepokladem pro hlubší studium většiny fyziologických procesů, neboť je tento systém více či méně ovlivňuje. Dodnes je proto studiu opioidního systému a novým objevům na tomto poli věnována velká pozornost. Klíčová slova: Opioidní systém, endogenní opioidy, receptory, nervová soustava, fyziologické funkce, bolest, emoce, dýchání, paměť, homeostáza

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.