Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sphenopterid type of true ferns from Carboniferous basins of Czech massive
Frojdová, Jana ; Pšenička, Josef (vedoucí práce) ; Kvaček, Jiří (oponent) ; Rößler, Ronny (oponent)
Tato práce se zabývá sphenopteridními kapradinami z českých karbonských pánví. Práce je předkládaná jako kombinace dvou článků, které byly publikovány ve vědeckých recenzovaných časopisech, jeden článek je v recenzním řízení a poslední článek je připravený k odeslání. Text samotné práce je především úvod obsahující uvedení do problematiky sphenopteridních kapradin a jejich morfologie, dále obsahuje pasáže věnované metodice, studovaným typovým sbírkám, terminologii a výsledkům revize studovaných rodů. Úvod práce slouží jako obecný přehled fosilních kapradin a historie jejich výzkumu. Všechny čtyři články, zde prezentované, jsou zaměřeny na moderní popisy, emendování a revize rodů Boweria Kidston, Dendraena Němejc a Sturia Němejc. Na základě revizí těchto rodů byly popsány následující dva rody: Kidstoniopteris gen.nov. a Paraszea gen. nov. V rámci revize rodu Boweria byl také popsán nový druh Boweria nowarudensis. Pro všechny studované taxony byl použit "celostní přístup", který umožňuje získat co nejvíce informací o kapradině, jak o její morfologii, anatomii, tak reprodukčních orgánech a in situ sporách. Informace o lokalitě a případné zahrnutí petrologických a sedimentárních analýz doplní tato data. Poprvé byly popsány sporangiální buňky jako je annulus, stomium, vrcholové buňky a in situ spory pro...
Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Mencl, Václav ; Sakala, Jakub (vedoucí práce) ; Pšenička, Josef (oponent) ; Florjan, Slawomir (oponent)
Svrchnopaleozoické pánve České republiky jsou proslulé hojnými výskyty zkřemenělých zbytků rostlin. Přestože jsou tyto zkameněliny často popisovány a mezi odborníky i sběrateli dobře známy, jejich modernímu výzkumu se věnuje jen málo pozornosti. Tato práce shrnuje výsledky studia zkřemenělých stonků ze dvou pánví Českého masívu, kde je jejich bohatý výskyt historicky zdokumentován. Na základě revize materiálu z veřejně dostupných i soukromých sbírek a novým nálezům z terénních sběrů se podařilo prokázat přítomnost zkřemenělých stonků v jedné stratigrafické úrovni ve vnitrosudetské pánvi a několika úrovních v pánvi podkrkonošské. Tato data lze korelovat s nálezy z dalších pánví stejného stáří. Z hlediska systematické příslušnosti byla věnována pozornost zejména stonkům přesličkovitých a některých nahosemenných rostlin. Na základě anatomického studia druhot-ného dřeva a dalších znaků byly mezi zkřemenělými přesličkami, vyskytujícími se v ploužnickém obzoru podkrkonošské pánve, prokázány dva druhy: Arthropitys cf. bistriata a Calamitea striata. Dřeva nahosemenných rostlin typu Agathoxylon byla rozdělena do dvou skupin, náležejících kordaitům, resp. koniferám. Terénním měřením a statistickým zpraco-váním poměrů kordaitů vůči koniferám v jednotlivých fosiliferních jednotkách byla provedena částečná rekonstrukce...
Svrchnokarbonská zkřemenělá dřeva západní části kladensko-rakovnické pánve
Holeček, Jakub ; Sakala, Jakub (vedoucí práce) ; Pšenička, Josef (oponent)
Kladensko-rakovnická pánev a hlavně její západní část je z literatury známá nálezy zkamenělých dřev, lidově nazývaných jako araukarity. Výskyt těchto fosilií je popisován již od 19. století, nicméně chybí moderní systematické zařazení. Araukarity, většinou vázané na týnecké a líňské souvrství, se vyskytují prakticky jen na polích, je proto obtížné provádět detailní sedimentologické závěry. Zaměřil jsem se na západní část kladensko-rakovnické pánve, odkud jsem shromáždil velké množství materiálu. Po detailním xylotomickém studiu primárního výbrusů a nábrusů bylo možné vydělit dva odlišné typy dřev. Jednak v literatuře popisované dřevo kordaitů a jehličnanů typu Araucarioxylon, známé coby tzv. araukarity a vzácné a ze západní části kladensko-rakovnické pánve i dosud nepopsané dřevo přesliček přiřazené do morforodu Arthropitys. Podařilo se mi i částečně potvrdit Skočkovu (1970) domněnku o výskytu černých araukaritů v tzv. šedých souvrstvích (kladenské a slánské).

Viz též: podobná jména autorů
1 Pšenička, Jakub
2 Pšenička, Jan
1 Pšenička, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.