Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Hodnocení výkonnosti stavebního podniku
Bača, Václav ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhotovením finanční analýzy podniku KOMA Modular s.r.o. Jako zdroje informací jsou využity především výkazy finančního účetnictví, na základě kterých je provedena nejprve horizontální a vertikální analýza, poté je zpracováno vybrané bilanční pravidlo, poměrové ukazatele a souhrnné indexy. Na závěr jsou okomentovány výsledky finanční analýzy a firmě jsou doporučena vhodná opatření.
Finanční plánování stavební zakázky z pohledu investora
Heroldová, Veronika ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je finanční plánování stavební zakázky z pohledu investora. Bakalářská práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy účastníci stavebního trhu, stavební zakázka, zdroje financování a finanční plánování stavební zakázky. Praktická část je již zaměřena na konkrétní stavební zakázku, pro kterou je sestaven finanční plán.
Hodnocení výkonnosti stavebního podniku
Černý, Roman ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocením výkonnosti stavebního podniku. Hlavním cílem je posoudit finanční zdraví na vybrané firmě. V teoretické části je zpracována literární rešerše, která řeší jednotlivé oblasti finanční analýzy, především její metody a zdroje dat. Praktická část obsahuje představení vybrané firmy, aplikace vybraných metod finanční analýzy a jejich vyhodnocení.
Nájemní bydlení
Benešová, Karolina ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je popis institutu nájmu bytu, vymezení základních pojmů týkajících se této problematiky. Práce se především specializuje na analýzu a popis nájemního bydlení a jeho dostupností pro obyvatelstvo a koncepci sociálního bydlení, uplatňovanou v České Republice. Cílem práce je rozbor nájemního bydlení na území města Český Těšín. Ve své práci jsem se snažila shrnout, jak lze zvýšit dostupnost bytů a jejich vybavenost. Pokusila jsem se zhodnotit situaci na trhu s bydlením, a to hlavně s nájemním bydlením a koncepci sociálního bydlení v České Republice. K analýze stavu bytového fondu města Český Těšín jsem využila materiály, zveřejňované městským úřadem, bytovým družstvem, církví a realitními společnostmi. Pro analýzu cenových poměrů nájmu jsem použila data poskytnuta realitní kanceláře a data získaná z dotazníkového šetření.
Financování a řízení stavební zakázky
Ondrušková, Eva ; Kocanda,, Pavel (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce je financování a řízení stavební zakázky. Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební zakázka, řízení stavební zakázky, možnosti financování a finanční analýza. Praktická část se zabývá konkrétní stavební zakázkou, finanční analýzou, propočtem finančního plánu a porovnáním plánovaného a skutečného stavu.
Vývoj stavební zakázky během její realizace
Ondrušková, Eva ; Kocanda,, Pavel (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vývojem stavební zakázky během její realizace. Diplomová práce obsahuje potřebné teoretické vstupy, které jsou zaměřeny na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební zakázka a vývoj ve stavebnictví. Na základě teoretických vstupů bylo přistoupeno k případové studii, která se zabývá vývojem vybrané stavební zakázky během životní etapy - realizační. Případová studie obsahuje charakteristiku vybraného stavebního podniku, finanční analýzu, vývoj zpracování stavební zakázky a návrh opatření ke zlepšení procesu zpracování stavební zakázky.
Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele
Duban, Ivan ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Hroníková, Marta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice financování, procesu získávání, přípravy a realizace stavební zakázky, a to z pohledu dodavatele. Hlavním cílem práce je popsat různé možnosti financování zakázky dodavatelem a poukázat na konkrétním případu z praxe rozdíl, který vzniká mezi skutečným a planovaným průběhem financování zakázky. V teoretické části jsou popsané pojmy, které souvisí s danou problematikou. Závěr bakalářské práce tvoří návrh, kterým by došlo ke změně způsobu fakturace zakázky a jeho dopad na financování zakázky a zisk ze zakázky.
Vyšetření krevních skupin v terénní hematologické laboratoři
ONDRUŠKOVÁ, Eva
Tato práce s názvem "Vyšetření krevních skupin v terénní hematologické laboratoři" se zabývá problematikou krevních skupin.V teoretické části se věnuji historickým aspektům, úloze antigenů a protilátek, významu AB0 systému, Rh faktoru a ostatním krevním skupinovým systémům. Součástí mé bakalářské práce je také popis významu vlastností krevních skupin a to nejen v oblasti transfuzního lékařství ale i v imunogenetice, kde poukazuji na nebezpečí potransfuzních onemocnění a hemolytického onemocnění novorozenců. V závěru teoretické části se zmiňuji o vyšetřovacích metodách, kterými lze ověřit, jakou krevní skupinu má vyšetřovaný pacient.V praktické části jsem pomocí tří různých metod vyšetřovala 75 vzorků krve od různých pacientů, které byly dodány do laboratoře Laboma s.r.o v Českých Budějovicích. Cílem bylo vyšetřit krevní skupiny a porovnat tyto metody mezi sebou z hlediska časové náročnosti, finančních nákladů, náročnosti práce a spolehlivosti. Po srovnání všech výsledků v této práci je patrné, že všechny užité metody jsou vhodné pro správné stanovení krevních skupin a lze je vykonávat v každé laboratoři. Tímto se potvrdila má hypotéza. Při mém zkoumání vyvstaly nové hypotézy, protože jsem se rozhodla srovnat výskyt krevních skupin u žen a mužů, kteří pocházeli z jihočeského regionu. Tato práce by mohla posloužit nejen jako studijní materiál pro studenty Zdravotně sociální fakulty, ale i jako ucelený materiál pro osoby, které se touto problematikou zabývají.

Viz též: podobná jména autorů
3 ONDRUŠKOVÁ, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.