Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova
Novotný, Filip ; Koldinská, Kristina (oponent)
Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této rigorózní práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Je doplněna o přístup k bezdomovectví v 70. letech minulého století v kontextu trestného činu příživnictví. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení, jehož výsledkem je index relativního sociálního vyloučení.
Mediální obraz sebevražd českých známých osobností v tištěných médiích
Novotný, Filip ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na mediální obraz sebevražd českých známých osobností v tištěných médiích. Vybrány byly případy herce Vlastimila Brodského, hudebníka Karla Svobody a zpěvačky Ivety Bartošové. Sledovanými médii jsou Blesk coby nejčtenější bulvární deník v ČR, středoproudá Mladá fronta DNES a také Lidové noviny běžně považované za představitele seriózního tisku. Cílem práce je stanovit přístup k celebritám a citlivému tématu sebevražd ve vybraných médiích a také mezi nimi najít rozdíly. Pokud by se u některého z médií prokázaly jasné změny, coby druhotný cíl by mohla tato práce prospět také v debatě o bulvarizaci českých médií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Možnosti měření sociálního vyloučení bezdomovců
Novotný, Filip ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Tématem diplomové práce jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této diplomové práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení.
Výzkum a vývoj jaderných reaktorů IV. generace s důrazem na reaktory s tekutými solemi
Slančík, Tomáš ; Novotný, Filip (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením prehľadu jednotlivých generácii jadrových reaktorov od prvých prototypov až po dnešné pokročilé reaktory. Tiež prináša prehľad o projektoch podporujúcich rozvoj IV. generácie jadrových reaktorov. Hlavná časť práce popisuje jednotlivé vybrané reaktory IV. generácie Medzinárodným fórom pre generáciu IV so zameraním na reaktory s tekutými soľami. V poslednej kapitole sa nachádza praktická časť bakalárskej práce zameranej na simulovaný výpočet neutrónového toku v rôznych soliach pomocou programu MCNP.
Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI
Čásar, Ondřej ; Novotný, Filip (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zdrojového kódu programu FEMAXI 6 a následnou analýzou kompozitního jaderného paliva založeného na příměsi SiC. Prvotně je v práci představen celý otevřený palivový cyklus, od zahájení těžby po konečné uložení jaderného odpadu. Následující část popisuje fyzikální děje v palivu, především děje spojené s nízkou tepelnou vodivostí klasických keramických pelet z oxidu uraničitého, dále následuje popis výpočtu teploty v peletě a rozbor součinitele tepelné vodivosti, včetně vlivů ovlivňujících jeho velikost. Součástí práce je i rozbor vybraných kompozitních paliv zvyšujících tepelnou vodivost a představení výpočetního programu pro analýzu jaderného paliva FEMAXI 6, včetně jeho struktury, implementace rovnic a popisu vstupního souboru. V praktické části pak lze nalézt popis provedených úprav programu, srovnání s dalšími výpočetními programy a analýzu možného kompozitního paliva pro JE Dukovany.
Indikátory chudoby a sociálního vyloučení ("Laekenské indikátory")
Novotný, Filip ; Zelenková, Hana (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce jsou indikátory chudoby a sociálního vyloučení. Důraz je kladen na jejich vznik, definice a algoritmy, kterými se vypočítají. První kapitola je zaměřena indikátory jako nástroje realizace sociální politiky. Ve druhé kapitole je popsána cesta k indikátorům a jejich vznik. Obsahem třetí a nejdelší kapitoly jsou definice indikátorů a jejich kategorizace. Jedná se zároveň o praktickou část práce, neboť tato kapitola je metodologická příručka indikátorů chudoby a sociálního vyloučení přeložená z anglického jazyka. Následující - čtvrtá - kapitola je zaměřena na zbytnost a nezbytnost indikátorů a redundanci (nadbytečnost) informací při měření sociální reality. Obsahem páté kapitoly je využitelnost indikátorů v České republice. Šestá kapitola se zaměřuje na zdůvodnění potřeby vytváření indikátorů. Poslední kapitola popisuje možnosti a význam rozšiřování indikátorů jak plošné, tak co do počtu.
Jaderné palivo v provozních podmínkách
Konopová, Tamara ; Novotný, Filip (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou tohoto paliva. Následně je probrána problematika jevů v palivu za provozu. V další části jsou představeny vyhořívající absorbátory a jednotlivé prvky, ze kterých se vyhořívající absorbátory realizují, dále je provedena analýza vyhořívajících absorbátorů pomocí demonstrativního výpočtu.
Citlivostní analýza vlivu výrobních nepřesnosti na reaktivitu jaderného paliva
Sedlák, Martin ; Katovský, Karel (oponent) ; Novotný, Filip (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou výrobních nepřesností na reaktivitu jaderného paliva. Citlivostní analýza byla provedena pro palivový soubor TVSA-T, pro jaderné reaktory VVER 1000. Konkrétně na palivovém proutku typu tvel - bez vyhořívajících absorbátorů. V prostředí SCALE bylo nasimulováno 33 kombinací maximálních a minimálních hodnot výrobních parametrů. Dále byly zkoumány změny multiplikačního činitele v závislosti na vyhořívání pro 5 kombinací. Bylo zjištěno, že nejvýznamnější vliv na reaktivitu má přesnost obohacení a vnější průměr pokrytí paliva. Významným zjištěním bylo, že vliv výrobních nepřesností není stálý v průběhu vyhořívání. Přínosem práce je zjištění vlivu jednotlivých nepřesností na reaktivitu a faktu, že jejich vliv není konstantní v průběhu vyhořívání.
Hodnocení spolupráce obcí v SO ORP Kuřim jako faktoru rozvoje venkova
Novotný, Filip
Hlavním cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní zhodnocení meziobecní spolupráce v správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, prostřednictvím projektu Obce sobě. Práce se zabývá historickým vývojem sídelních struktur a veřejné správy v České republice. Popisuje jednotlivé formy meziobecní spolupráce a ve výzkumné části analyzuje rozhovory se zástupci obcí ve správním obvodu, získané polo-standardizovaným výzkumem. Tento výzkum ukázal, že meziobecní spolupráce je spíše neformální, v území není plně rozvinut její potenciál a prostřednictvím projektu k rozvoji spolupráce v území nedošlo. Díky značnému množství získaných informací, obsahuje práce následné zhodnocení účinnosti projektu ve správním obvodu a zabývá se otázkou, zda došlo k naplnění vytčených cílů.
Jaderné palivo v provozních podmínkách
Konopová, Tamara ; Novotný, Filip (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno palivo v realizaci pro tlakovodní reaktory a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou tohoto paliva. Následně je probrána problematika jaderného paliva za provozu, se zaměřením na vyhořívající absorbátory a jevy v palivu. V další části je proveden výpočet absorbátoru a srovnání gadolinia jako vyhořívajícího absorbátoru a erbia jako vyhořívajícího absorbátoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novotný, F.
3 Novotný, František
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.