Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pojištění v námořní nákladní přepravě z mezinárodního hlediska - vybrané aspekty
Novotný, Filip ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pojištění v námořní nákladní přepravě. Námořní pojištění je důležitou součástí námořní přepravy a patří mezi nutné složky jejího bezproblémového fungování. Cílem práce je čtenáři blíže přiblížit a vysvětlit srozumitelným způsobem složitý obor námořního pojištění, a to za použití tuzemských i zahraničních právních předpisů, literatury a judikatury. Práce se soustředí zejména na anglickou právní úpravu, kterou lze považovat za nejrozvinutější v daném oboru. Důvodem volby tématu práce byl můj zvídavý zájem o obor námořního pojištění a přepravu obecně, když oba obory představují důležité součásti realizace mezinárodního obchodu. První kapitola je věnována vymezení relevantních pojmů, zařazení námořní přepravy do rámce přepravních a zasilatelských vztahů a dělení námořní přepravy. Uvádí také základní právní předpisy důležité pro zvolené téma. Druhá kapitola tvoří jádro celé práce, když blíže vymezuje pojetí samotné pojistné smlouvy v českém i anglickém právním řádu. V rámci této kapitoly je pozornost věnována také procesu vzniku pojistných smluv v anglickém právu a významu pojišťovacího brokera na londýnském pojišťovacím trhu. V neposlední řadě se kapitola zabývá pojmem pojistného, informační povinností, pojistným zájmem a závaznými smluvními povinnostmi či...
Hodnocení a využití talířových podmítačů v podniku zemědělské prvovýroby
NOVOTNÝ, Filip
Bakalářská práce pojednává o talířových podmítačích, jejich využití při zpracování půdy a zakládání porostů, popisem jejich jednotlivých typů a agrotechnických požadavků na ně. Práce se dále zabývá minimalizační technologiemi pro zpracování půdy a popisem výhod a nevýhod tohoto způsobu zpracování půdy. První část bakalářské práce stručně shrnuje historii zpracování půdy od úplného počátku vývoje zemědělství až po moderní technologie. Dále je zde popsán význam a provedení podmítky. Praktická část pojednává o metodice a výsledcích měření v souvislosti s hodnocením kvality práce vybraných talířových podmítačů Lemken Rubin 9, Disc Profi X 5000, Väderstad Carrier CR 350, Pottinger Terradisc 6001 T v problematice nezaklopených rostlinných zbytků, hrudovitosti v nastavených pojezdových rychlostí, rozbor výkonností souprav, spotřeba PHM a investiční a provozní náklady. Práce je doplněna základní charakteristikou majitele stroje a charakteristikou provozu, kde se měření provádělo.
The Process of Cross Section Generation for Reactor Core Simulations
Novotný, Filip
Reactor core safety analysis is a complex problem and needs processed input data and cannot be performed without it. For this purpose several nuclear programs exist. A suitable nuclear programs as well as the motivation of the generation are given in this study. This article also summarizes methods and steps needed for the homogenized cross-section generation and provides basic instruction and settings needed to provide these simulations and accomplished this research and gives basic instruction and information about problems and programs which can occur during the cross-section generation. Finally, there is proposed cross-sections structure suitable for safety analysis with reactor core simulator PARCS.
Are Cryptocurrencies Gambling Asset?
Novotný, Filip ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Kuc, Matěj (oponent)
Kryptoměny jsou aktivum, které v poslední době získává rychle na oblibě. Mnoho investorů zvažuje, že by s jejich pomocí diverzifikovali svá portfolia. Tato bakalářská práce zkoumá, zda jsou kryptoměny loterijním aktivem, což by mohlo být důležité pro rozhodování investorů a také pro lepší pochopení kryptoměn samotných. Termín loterijního aktiva se v této práci definuje v kontextu akcií a tudíž jsou porovnávány loterijní charakteristiky kryptoměn a akcií. Provedená analýza ukazuje, že ve většině zkoumaných časových ob- dobích nelze tvrdit, že kryptoměny vykazují větší loterijní charakteristiky než akcie. Dále je ukázáno, že Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash a Monero nabývají charakteru loterijního aktiva, avšak Bitcoin tohoto charakteru ne- nabývá. JEL klasifikace C12, C38, C55, G11, O33 Klíčová slova kryptoměny, Bitcoin, hazard, loterijní aktivum, investice E-mail autora novotnyf1@gmail.com E-mail vedoucího práce ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz 1
Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí
Mičian, Peter ; Novotný, Filip (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena izotopického zloženia, uvoľňovanie štiepnych plynov, praskanie, napúchanie či zhusťovanie paletky. V tejto časti sa práca venuje zaobchádzaním s vyhoreným palivom a jeho cestou z reaktora cez bazén skladovania, transport, rôzne druhy medziskladovania, až po prepracovanie a hlbinné uloženie. Ďalej táto časť približuje výpočtový program MCNP, jeho základné charakteristiky, vstupy a použitie. Praktická časť práce je zameraná na vytvorenie modelu bazénu skladovania vyhoreného jadrového paliva, pri jadrovom reaktore typu VVER 440/V213. Tento typ bol vybratý, pretože v Českej Republike a na Slovensku je to najpoužívanejší typ reaktora. Pomocou programu MCNP bol vypočítaný multiplikačný koeficient pre základné konfigurácie palív v bazéne, a následne určené splnenie legislatívnych požiadaviek na podkritickosť, čiže bezpečnosť, paliva v bazéne. Ďalej boli zrealizované viaceré analýzy na tomto modeli. Išlo o analýzy týkajúce sa teploty chladiva, paliva a použitia rôznych knižníc jadrových dát. Model môže byť v budúcnosti použitý pri ďalších analýzach s novými typmi palív, materiálov a knižníc.
Model palivového souboru tlakovodního reaktoru západní koncepce
Cekl, Jakub ; Novotný, Filip (oponent) ; Vojáčková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá validací modulu Polaris, který je součástí balíčku kódů SCALE. V teoretické části je nejprve popsán princip reaktorů typu PWR. Poté je popsána konstrukce palivových souborů se čtvercovou geometrií. Dále jsou zde vypsáni dnešní výrobci těchto palivových souborů spolu s parametry typických zástupců jejich výrobků. Následně je zde seznámení s referenční úlohou, která slouží pro validaci výpočetních programů reaktorové fyziky. V praktické části práce je nejprve popsán balíček kódů SCALE a jeho modul Polaris. Pomocí něj je následně vytvořen model palivového souboru dle parametrů daných referenční úlohou. Následují výsledky simulací provedených v modulu Polaris, které jsou porovnány s výsledky poskytnutými referenční úlohou.
Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova
Novotný, Filip ; Koldinská, Kristina (oponent)
Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této rigorózní práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Je doplněna o přístup k bezdomovectví v 70. letech minulého století v kontextu trestného činu příživnictví. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení, jehož výsledkem je index relativního sociálního vyloučení.
Mediální obraz sebevražd českých známých osobností v tištěných médiích
Novotný, Filip ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na mediální obraz sebevražd českých známých osobností v tištěných médiích. Vybrány byly případy herce Vlastimila Brodského, hudebníka Karla Svobody a zpěvačky Ivety Bartošové. Sledovanými médii jsou Blesk coby nejčtenější bulvární deník v ČR, středoproudá Mladá fronta DNES a také Lidové noviny běžně považované za představitele seriózního tisku. Cílem práce je stanovit přístup k celebritám a citlivému tématu sebevražd ve vybraných médiích a také mezi nimi najít rozdíly. Pokud by se u některého z médií prokázaly jasné změny, coby druhotný cíl by mohla tato práce prospět také v debatě o bulvarizaci českých médií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Možnosti měření sociálního vyloučení bezdomovců
Novotný, Filip ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Tématem diplomové práce jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této diplomové práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení.
Výzkum a vývoj jaderných reaktorů IV. generace s důrazem na reaktory s tekutými solemi
Slančík, Tomáš ; Novotný, Filip (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením prehľadu jednotlivých generácii jadrových reaktorov od prvých prototypov až po dnešné pokročilé reaktory. Tiež prináša prehľad o projektoch podporujúcich rozvoj IV. generácie jadrových reaktorov. Hlavná časť práce popisuje jednotlivé vybrané reaktory IV. generácie Medzinárodným fórom pre generáciu IV so zameraním na reaktory s tekutými soľami. V poslednej kapitole sa nachádza praktická časť bakalárskej práce zameranej na simulovaný výpočet neutrónového toku v rôznych soliach pomocou programu MCNP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
29 NOVOTNÝ, Filip
1 Novotný, F.
3 Novotný, František
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.