Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Summary hearing of administrative delicts
Lepáček, Jaroslav ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Zhrnutie Táto diplomová práca sa zaoberá skrátenými formami priestupkového konania, ktoré literatúra označuje ako zvláštne druhy správneho konania. Jedná sa o blokové a príkazné konanie. Tieto tradičné inštitúty správneho práva trestného, boli obsiahnuté už v právnej úprave rakúsko-uhorskej (v podobnej forme) a neskôr aj v právnej úprave prijatej v období Česko-Slovenska. Jedným z hlavných účelov právnej úpravy blokového konania je snaha postihnúť páchateľa priestupku ihneď po spáchaní priestupku a administratívne tak odľahčiť správny orgán, ktorý je ohľadom takéhoto priestupku príslušný viesť neskrátené priestupkové konanie. Naproti tomu je účelom príkazného konania zjednodušenie procesu prejednávania priestupkov a to v prípadoch, kedy nie sú pochybnosti o tom, že sa priestupku dopustil konkrétny páchateľ. Za týmto účelom neprebieha v blokovom ani v príkaznom konaní dokazovanie skutkových a právnych otázok. Súčasná právna úprava blokového a príkazného konania je obsiahnutá v priestupkovom zákone. Na blokové a príkazné konanie sa ale tiež subsidiárne aplikuje správny poriadok. Taktiež sú v rade zvláštnych zákonov obsiahnuté jednotlivé skutkové podstaty priestupkov, ktorých sa môžu páchatelia dopustiť svojim protiprávnym jednaním a ktoré je možné prejednať prostredníctvom blokového a príkazného konania....

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.