Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lexical coselections in non-native speaker English text
Felcmanová, Andrea ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Kudrnáčová, Naděžda (oponent) ; Dontcheva Navratilova, Olga (oponent)
Předmětem studie je zkoumání míry autenticity projevu nerodilých mluvčích a vlivu mateřského jazyka při vytváření různých tipů víceslovných jednotek: neidiomatických opakujících se troj- and čtyř-slovních spojení (lexikálních svazků), frázových a předložkých slovech a kolokací. Studie vychází z Kontrastivní mezijazykové analýzy Sylviane Grangerové (The Contrastive Interlanguage Analysis). Výzkum je prováděn na dvou korpusech nerodilých mluvčích, které jsou následně srovnávány s korpusem rodilých mluvčích. Studie si klade za cíl potvrdit, že tvorba víceslovných jednotek bude pro nerodilé mluvčí obtížná z několika důvodů. Obecně se předpokládá, že se v produkci nerodilých mluvčích bude promítat převážně tzv. "open-choice" princip, termín zavedený Sinclairem. Jinými slovy, nerodilí mluvčí budou vytvářet víceslovná spojení převážně pomocí gramatických pravidel a jejich jazyková produkce bude vyznívat méně idiomaticky než produkce rodilých mluvčích. Tento předpoklad je nezávisle testován na různých typech víceslovných jednotek. U neidiomatických opakujících se slovních spojení se očekává, že mluvčí budou vytvářet ta samá spojení vícekrát, zatímco spojení nativních mluvčích budou vykazovat větší dávku kreativity. Dále je velmi pravděpodobné, že nerodilí mluvčí vytvoří velmi malý počet frázových sloves,...

Viz též: podobná jména autorů
1 KUDRNÁČOVÁ, Nikola
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.