Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza objemových změn vybraných silikátových kompozitů
Kubeš, Pavel ; Šimonová, Hana (oponent) ; Keršner, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou objemových změn vybraných silikátových kompozitů. V první části je představena problematika objemových změn betonu se zaměřením na smršťování, dále jsou představeny dva vybrané modely pro predikci smršťování, popsána konfigurace a průběh laboratorních zkoušek stejně jako postup při zpracování naměřených experimentálních dat. Druhá část obsahuje vstupní data upravená v programu GTDiPS a další vypočítané parametry. Výsledkem práce je zhodnocení vlivu teplotní dilatace na vývoj smršťování mladého betonu. Dalším výstupem je porovnání přesnosti dvou vybraných predikčních modelů vystihnout naměřený průběh smršťování.
Study of Equilibrium Magnetic Configuration in Tokamak Type Devices
Havlíček, Josef ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Kubeš, Pavel (oponent) ; Van Oost, Guido (oponent)
Tato dizertační práce prezentuje magnetická pole tokamaku COMPASS a práci vykonanou během reinstalace COMPASSu v České republice. V technické části práce je popsána geometrie, vakuová magnetická pole a výkonové zdroje obvodů cívek poloidálního pole. Je představen návrh filtrů výkonových zdrojů a vylepšení algoritmu regulátorů výkonových zdrojů. Ve fyzikální části je popsána implementace modelu indukovaných proudů do kódu EFIT++, který se využívá pro rekonstrukci MHD rovnováhy. Kód EFIT++ byl přizpůsoben pro COMPASS. Je představeno využití kódu EFIT++ při provozu tokamaku COMPASS. Na příkladech je vysvětlena globální energetická bilance během nestacionárních fází výboje v tokamaku. Přiložené články popisují nové výkonové zdroje a zpětnovazební systém vyvinutý pro kontrolu plazmatu v tokamaku COMPASS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pokročilé vyhodnocení lomových testů vybraných horninových těles
Kubeš, Pavel ; Veselý, Václav (oponent) ; Keršner, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá pokročilým vyhodnocením lomových experimentů vybraných horninových (pískovcových) těles. V první části je popsáno několik lomových modelů/metod, lomově-mechanické parametry, průběh a konfigurace zkoušek, použitá tělesa a postup při zpracování naměřených dat v programu GTDiPS. Druhá část obsahuje přehledně seřazené výsledky zatěžovacích diagramů. Výstupem práce jsou vypočítané lomově-mechanické parametry jednotlivých pískovců a jejich následné porovnání.
Vliv různé šířky řádků na výnos biomasy a obsah sušiny při pěstování čiroku
KUBEŠ, Pavel
Cílem práce bylo zhodnotit vliv šířky řádků na výnos a sušinu biomasy u čiroku. Pokus byl založen 29. 5. 2015 na pozemku Zemědělského družstva Milevsko, které se nachází v obilnářské výrobní oblasti. Byly porovnávány čtyři odrůdy čiroku a to Aristos, Goliath, KWS Freya a KWS Sole. Každá odrůda byla zaseta ve čtyřech variantách meziřádkových vzdáleností a to: 75 cm, 60 cm, 45 cm a 30 cm. Vzorky odebrané z jednotlivých variant byly rozborovány na obsah sušiny ve třech termínech. U všech odrůd docházelo k postupnému nárůstu sušiny. Ve sklizňovém termínu 5. 10. 2015 dosáhly optimální hodnoty sušiny odrůdy KWS Freya a KWS Sole ve všech variantách. Průměrný výnos zelené hmoty byl u všech odrůd nejvyšší při meziřádkové vzdálenosti 60 cm. Nejvyššího průměrného výnosu zelené hmoty dosáhla odrůda Aristos. Nejnižšího průměrného výnosu zelené hmoty dosáhla odrůda KWS Sole při meziřádkové vzdálenosti 75 cm. U všech odrůd, kromě KWS Sole, bylo dosaženo nejvyššího průměrného výnosu suché hmoty při meziřádkové vzdálenosti 60 cm. Nejvyšší průměrný výnos suché hmoty vyprodukovala odrůda Aristos, nejnižší odrůda KWS Sole. Z výsledku jednoročního pokusu nebyla prokázána přímá souvislost vlivu šířky řádků na sušinu. Vliv šířky řádků na výnos zelené a suché hmoty prokázán byl. Jako optimální vzdálenost šířky řádku se jeví meziřádková vzdálenost 60 cm.
Pěstování čiroku a kukuřice pro pícninářské účely
KUBEŠ, Pavel
Kukuřice a čirok jsou světově nejvýznamnější plodiny pěstované pro krmné, potravinářské či technické účely. Cílem této práce je formou literárního přehledu shrnout informace o vlastnostech těchto plodin a možnostech jejich využití pro pícninářské účely. U čiroku je porovnán vliv meziřádkové vzdálenosti na výnos píce u jednotlivých odrůd čiroku. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že meziřádková vzdálenost má u jednotlivých odrůd významný vliv na výnos píce. V pokusech bylo dokázáno, že nejvyšší výnosy byly dosaženy při meziřádkové vzdálenosti 12,5 50 cm. Při meziřádkové vzdálenosti 75 cm došlo ke snížení výnosu. U kvalitativních parametrů kukuřice bylo porovnáno její nutriční složení v závislosti na sušině. Ze zdrojů je patrné, že optimální sušina sklízené hmoty je v rozmezí 30 33 %. Je to sušina, kdy rostliny obsahují vodorozpustné cukry potřebné pro fermentační proces a vlastní výživu zvířat. A také tyto rostliny již obsahují dostatečně vysoký podíl škrobu. Sušina celé rostliny nižší než 28 % a vyšší než 35 % není vhodná pro silážování.

Viz též: podobná jména autorů
4 KUBEŠ, Pavel
3 Kubeš, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.