Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Infrared Spectroscopy of Multiferroics
Goian, Veronica ; Kamba, Stanislav (vedoucí práce) ; Javorský, Pavel (oponent) ; Dubroka, Adam (oponent)
Infračervená spektroskopie multiferoik Autor:Veronica Goian Ústav: Oddělení dielektrik, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i, Na Slovance 2, 182 21, Praha 8 Abstrakt: Pomocí infračervené spektroskopie jsme studovali řadu multiferoických a magnetoelektrických látek. Náš výzkum byl často kombinován radiofrekvečními, mikrovlnnými, teraherzovými, ramanovskými a strukturními měřeními mých kolegů, jakož i magnetickými, a elastickými studiemi, na kterých jsem se podílela. Naším hlavním cílem bylo komplexní studium kvantově- paraelektrického antiferomagnetika EuTiO3 ve formě krystalů, keramik i tenkých vrstev. V objemových vzorcích EuTiO3 jsme objevili u 300 K antiferodistortivní přechod z kubické mPm3 do tetragonální I4/mcm struktury. Nízkoteplotní dielektrické vlastnosti v EuTiO3 jsme vysvětlili anomálním teplotním chováním polárních fononů. Velký a anizotropní magnetoelektrický jev, který jsme našli v EuTiO3, jsme objasnili a experimentálně potvrdili pozorováním ladění fononových frekvencí vnějším magnetickým polem. Naše studia tahově napnutých vrstev EuTiO3 odhalila u 250 K posuvný ferroelektrický fázový přechod. Naši američtí kolegové objevili pod 4.2 K feromagnetické uspořádání ve stejných tenkých vrstvách. Tím jsme experimentálně potvrdili nedávno teoreticky předpovězenou novou možnost přípravy silných...
Studium vlastních a nevlastních mikrovlnných dielektrických ztrát pomocí teraherzové a infračervené spektroskopie
Tkáč, Ondřej ; Kamba, Stanislav (vedoucí práce) ; Petzelt, Jan (oponent)
Nazcv prace: Studium vlastnich a ncvlastm'ch mikrovlnnych diclcktrickych zlrat ponioci leraher/ove a inlVaeervene spcklroskopic Autor: Ondfcj Tkac Katcdra (Ustav): Oddelem dieleklrik, Fy/ikalni ustav, AV CR Vedouci bakalafske prace: RNDr. Slanislav Kamba. C'Sc., Na Slovance 2. Praha 8 e-mail vcdouciho: kTi Abstrakt: V prvni casli prace je strucnc popsana pfislusna tcoric, zejmena sc zde venujeme principu inlraeervene spcktroskopic a lltovacim modelurn, dale vysvelleni pojmii vlastni a ncvlastni dielcktrickc /traty a pojcdnavamc lake o diclektrikach a fcroeleklrikach. Pomoci Fouricrovy infraccrvenc spcktroskopic jsmc mcfili infraccrvcna speklra pri pokojovc Icplole v rozsahu 30 - 3000 cm"1. Spektra jsmc iltovali a vyslcdnou komplcxni permitivitu jsmc cxtrapolovali do mikrovlnnc ohlasti. To nam umo/.nilo odhadnout podil nevlaslnich dielckirickych /tral na celkovych mikrovlnnych zlralach. U kcramickcho Sry.^Ph^CciTiiiO.if, (.v =0 az 9) jsmc studovali vliv obsahu olova na diclektricke vlaslnosli. Zjistili jsmc, /c nahrada slroncia olovcm /pusobujc vzrust pcrmilivity a/ na nckolik lisic a vynucujc leroelcklricky prechod pro x>2. U perovskilu Ca7n].3Nh23-\VxO3 (.v=0 az 0,01) jsmc /koumali vliv obsahu vanadu na diclektricke vlaslnosli, /ejniena na kocllcicnl rcsonancnf Irckvcnce r/ . Dale jsmc studovali vliv...
High permitivity microwave ceramics in the (Ag,Li)(Ta,Nb)O.sub.3./sub. solid solutions
Bovtun, Viktor ; Porokhonskyy, Viktor ; Endal, Jiří ; Kamba, Stanislav ; Petzelt, Jan ; Kania, A.
Dielectric properties of the AgNbO3 and Ag1-xLixNbO3 ceramics with x=0.02,0.04 and 0.06 were investigated at microwaves(33GHz) in the temperature range of 100+550C.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.