Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spin and Lattice Excitations in Multiferroics
Skiadopoulou, Styliani ; Kamba, Stanislav (vedoucí práce) ; Bordács, Sándor (oponent) ; Hlídek, Pavel (oponent)
Vědecký význam dynamické magnetoelektrické vazby kombinovaný s jejími pozoruhodnými potenciálními technologickými aplikacemi podnítil naše studium spinových a mřížkových excitací v řadě dobře známých i kompletně nových multiferoických materiálech. Byly studovány magnetoelektrické excitace ve slavném pokojovém multiferoiku BiFeO3. Kromě jiných se nalezly dvě nové infračerveně aktivní spinové excitace. Polární fonony byly studovány v širokém teplotním oboru jak v BiFeO3 keramikách, tak vůbec poprvé i v tenké epitaxní vrstvě narostlé na substrátu TbScO3. Poprvé byl připraven a popsán dvojitý perovskit Pb2MnTeO6, který byl zařazen do vzácné rodiny antipolárních antiferomagnetů. Kolosální spinově-indukovaný magnetoelektrický jev v Ni3TeO6 nás stimuloval k objevu elektromagnonů v tomto materiálu i k přípravě a studiu nových materiálů, kde Ni je částečně nahrazen pomocí Mn a Co. Všechny Ni3-xBxTeO6 (B=Mn, Co) vzorky vykazují necentrosymetrickou R3 prostorovou grupu, kolineární antiferomagnetickou strukturu a spinově-indukovanou elektrickou polarizaci pod TN. Dopování pomocí Mn zvyšuje Néelovu teplotu, zatímco Co dopování snižuje kritické magnetické pole pro spin-flop přechod, při kterém se zvyšuje magnetoelektrická vazba. Spinové excitace byly objevené ve všech sloučeninách. Kromě magnonů, Ni3TeO6 a...
Infrared Spectroscopy of Multiferroics
Goian, Veronica ; Kamba, Stanislav (vedoucí práce) ; Javorský, Pavel (oponent) ; Dubroka, Adam (oponent)
Infračervená spektroskopie multiferoik Autor:Veronica Goian Ústav: Oddělení dielektrik, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i, Na Slovance 2, 182 21, Praha 8 Abstrakt: Pomocí infračervené spektroskopie jsme studovali řadu multiferoických a magnetoelektrických látek. Náš výzkum byl často kombinován radiofrekvečními, mikrovlnnými, teraherzovými, ramanovskými a strukturními měřeními mých kolegů, jakož i magnetickými, a elastickými studiemi, na kterých jsem se podílela. Naším hlavním cílem bylo komplexní studium kvantově- paraelektrického antiferomagnetika EuTiO3 ve formě krystalů, keramik i tenkých vrstev. V objemových vzorcích EuTiO3 jsme objevili u 300 K antiferodistortivní přechod z kubické mPm3 do tetragonální I4/mcm struktury. Nízkoteplotní dielektrické vlastnosti v EuTiO3 jsme vysvětlili anomálním teplotním chováním polárních fononů. Velký a anizotropní magnetoelektrický jev, který jsme našli v EuTiO3, jsme objasnili a experimentálně potvrdili pozorováním ladění fononových frekvencí vnějším magnetickým polem. Naše studia tahově napnutých vrstev EuTiO3 odhalila u 250 K posuvný ferroelektrický fázový přechod. Naši američtí kolegové objevili pod 4.2 K feromagnetické uspořádání ve stejných tenkých vrstvách. Tím jsme experimentálně potvrdili nedávno teoreticky předpovězenou novou možnost přípravy silných...
Studium vlastních a nevlastních mikrovlnných dielektrických ztrát pomocí teraherzové a infračervené spektroskopie
Tkáč, Ondřej ; Kamba, Stanislav (vedoucí práce) ; Petzelt, Jan (oponent)
Nazcv prace: Studium vlastnich a ncvlastm'ch mikrovlnnych diclcktrickych zlrat ponioci leraher/ove a inlVaeervene spcklroskopic Autor: Ondfcj Tkac Katcdra (Ustav): Oddelem dieleklrik, Fy/ikalni ustav, AV CR Vedouci bakalafske prace: RNDr. Slanislav Kamba. C'Sc., Na Slovance 2. Praha 8 e-mail vcdouciho: kTi Abstrakt: V prvni casli prace je strucnc popsana pfislusna tcoric, zejmena sc zde venujeme principu inlraeervene spcktroskopic a lltovacim modelurn, dale vysvelleni pojmii vlastni a ncvlastni dielcktrickc /traty a pojcdnavamc lake o diclektrikach a fcroeleklrikach. Pomoci Fouricrovy infraccrvenc spcktroskopic jsmc mcfili infraccrvcna speklra pri pokojovc Icplole v rozsahu 30 - 3000 cm"1. Spektra jsmc iltovali a vyslcdnou komplcxni permitivitu jsmc cxtrapolovali do mikrovlnnc ohlasti. To nam umo/.nilo odhadnout podil nevlaslnich dielckirickych /tral na celkovych mikrovlnnych zlralach. U kcramickcho Sry.^Ph^CciTiiiO.if, (.v =0 az 9) jsmc studovali vliv obsahu olova na diclektricke vlaslnosli. Zjistili jsmc, /c nahrada slroncia olovcm /pusobujc vzrust pcrmilivity a/ na nckolik lisic a vynucujc leroelcklricky prechod pro x>2. U perovskilu Ca7n].3Nh23-\VxO3 (.v=0 az 0,01) jsmc /koumali vliv obsahu vanadu na diclektricke vlaslnosli, /ejniena na kocllcicnl rcsonancnf Irckvcnce r/ . Dale jsmc studovali vliv...
High permitivity microwave ceramics in the (Ag,Li)(Ta,Nb)O.sub.3./sub. solid solutions
Bovtun, Viktor ; Porokhonskyy, Viktor ; Endal, Jiří ; Kamba, Stanislav ; Petzelt, Jan ; Kania, A.
Dielectric properties of the AgNbO3 and Ag1-xLixNbO3 ceramics with x=0.02,0.04 and 0.06 were investigated at microwaves(33GHz) in the temperature range of 100+550C.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.