Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Určení mocnosti eroze brněnského téglu
Malát, Richard ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Hrubešová, Eva (oponent) ; Miča, Lumír (oponent)
Práce se zabývá aplikací geotechnické numerické zpětné analýzy a několika dalších konvenčních geotechnických technik pro odhad mocnosti eroze sedimentů. Vyšetřovaným souvrstvím je spodnomiocénní mořský jíl často nazývaný "tégl", který se ukládal v karpatské předhlubni ve východní části České republiky. Numerická zpětná analýza vychází z předpokladu, že mocnost eroze zeminy může být odvozena z její napjatosti reprezentované koeficientem K0 (koeficient zemního tlaku v klidu). Mocnost eroze daná numerickou zpětnou analýzou je porovnána s odhady využívajícími Baldwin-Butlerovu kompakční křivku a Casagrandeho koncept překonsolidačního napětí. Mocnost eroze je také odvozena z hodnoty K0 daného dvěma polními sondami: plochým dilatometrem (DMT) a Push-in spade shaped pressure cell (PSPC). Numerická zpětná analýza byla aplikována na průzkumné štoly a rozrážky prováděné během průzkumů pro Královopolské tunely v Brně. Vzorky pro laboratorní analýzy byly odebrány a polní testy byly provedeny na území Brna Je analyzován nesoulad výsledků a závěrem je, že výsledky dané čtyřmi jmenovanými konvenčními metodami (Baldwin-Butler, Casagrande, DMT, PSPC) jsou silně zkreslené, pokud je vyšetřované souvrství ovlivněno efekty stárnutí (diageneze, sekundární stlačení atd.), tak jako je souvrství téglu. Baldwin-Butlerova...
Numerická analýza kolapsu stavební jámy Nicoll Highway v Singapuru
Fabianová, Klára ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Hrubešová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kolapsem hluboké stavební jámy, který nastal 20. dubna 2004 na jihovýchodě Singapuru. Selhání dočasného pažícího systému bylo způsobeno především nesprávným nastavením Mohr-Coulombova materiálového modelu v programu Plaxis. V této práci je daný kolaps analyzován pomocí hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy. Hypoplastický model má totiž předpoklady lépe vystihnout chování dvou hlavních vrstev tamějšího profilu, kterými jsou marinní jíly. Výsledky simulací kolapsu stavební jámy provedené pomocí hypoplastického modelu v programu Plaxis byly porovnávány s inklinometrickým měřením a se simulacemi provedenými za použití Mohr- Coulombova modelu. Ukázalo se, že předpovědi hypoplastického modelu ve většině simulací výrazně nadhodnocují deformace podzemních stěn stavební jámy. Velmi podobné výsledky poskytuje i Mohr- Coulombův materiálový model. Na základě dalších simulací s různými hodnotami základních parametrů hypoplastického modelu se zdá, že výsledné předpovědi deformací podzemních stěn jsou více ovlivněny pevností než nelinearitou tuhosti.

Viz též: podobná jména autorů
3 Hrubešová, E.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.