Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hustotní a elektrostatické vlastnosti vody a jejich využití v termodynamice vodných specií a rozpustnosti minerálů za vysokých teplot a tlaků
Hanková, Barbora ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Zachariáš, Jiří (oponent)
Hydrotermální roztoky představují důležité transportní médium pro hmotu i energii v prostředí zemské kůry a pláště. Kromě transportní role se v horninovém prostředí účastní jako reaktanty nebo produkty v řadě procesů, od parciálního tavení po magmatickou a metamorfní devolatilizaci. Tato práce se zaměřuje na vyhodnocení vlivu stavových rovnic a termodynamických dat na předpověď rozpustnosti minerálů ve vodných roztocích za vysokých teplot a tlaků pomocí široce rozšířeného Helgesonova-Kirkhamova-Flowersova (HKF) modelu. Do tohoto výpočtu vstupují (i) objemové vlastnosti vody; (ii) dielektrické vlastnosti vody; (iii) termodynamická data vodných specií. Srovnání deseti stavových rovnic vody vůči mezinárodnímu standardu IAPWS ukazuje relativní shodu předpovědí objemových vlastností vody za studovaných teplotně tlakových podmínek do 1200 řC a tlaku do 50 kbar (maximální odchylky ± 5 %) s výjimkou nízkých tlaků (do 2 kbar), teplot nad 1000 řC a křivky varu vody, zejména v okolí kritického bodu. Dále bylo testováno devět modelů pro dielektrickou konstantu vody, jež nabývají v porovnání se stavovými rovnicemi výrazně vyšších odchylek od IAPWS v řádech desítek až stovek procent. Odchylky v objemových a dielektrických vlastnostech vody propagují do výpočtu rozpustnosti minerálů. U křemene, korundu a kalcitu...
Příčiny vzniku konfliktů v Africe, případ Demokratické republiky Kongo
Hanková, Barbora ; Werkman, Kateřina (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl prozkoumat vybrané teoretické přístupy zkoumající příčiny vzniku konfliktů na africkém kontinentě a následně se je pokusit aplikovat na konkrétním případě Demokratické republiky Kongo a její druhé války, probíhající v letech 1998-2003, a posléze zhodnotit vliv jednotlivých vybraných příčin na tomto konkrétním konžském konfliktu. Práce v prvních kapitolách nastiňuje zvolené teorie související s příčinami ozbrojených konfliktů v Africe, se zaměřením na tři hlavní vybrané příčiny konfliktů, a to: nerostné suroviny, etnicitu a slabý stát. Tyto teoretické kapitoly jsou podkladem pro analýzu nalézající se v závěrečné kapitole. Ta pak zhodnocuje vliv těchto zvolených proměnných na vypuknutí druhé konžské války. Na základě analýzy vyvozuje autorka následující závěry: 1. za hlavní příčinu druhé války v DRC, probíhající v letech 1998--2003, můžeme považovat nerostné suroviny, respektive snahu jednotlivých povstaleckých skupin a sousedních států o kontrolu a následnou nelegální těžbu nerostného bohatství Konga; 2. přestože etnické faktory nejsou hlavní příčinou druhé konžské války, jejich vliv na tento konflikt, především v počátcích konfliktu, je zřejmý; 3. povaha státu, konkrétně slabost vlády DRC, hodnocená dle základních ukazatelů, se ukazuje býti nejdůležitějším...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.