Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Magnetická identifikace a charakterizace andozemí v České republice
Rainer, Sabina ; Grison, Hana (vedoucí práce) ; Borůvka, Luboš (oponent)
Cílem diplomové práce je pomocí magnetických metod identifikovat a charakterizovat půdy s andickými vlastnostmi. Primárně bude analyzována půda z oblasti Velký Roudný v Nízkém Jeseníku. Jedná se pravděpodobně o jedinou známou lokalitu na území České republiky, na které byl popsán výskyt andozemě. Magnetická měření budou probíhat jak v terénu, tak v laboratoři, a budou doplněna o geochemické analýzy nezbytné k přesné pedologické charakterizaci. Magnetická data budou interpretována ve smyslu geologických a environmentálních podmínek. Výsledky budou porovnány s vlastnostmi andozemí z Centrálního masívu ve Francii.
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze
Kapička, Aleš ; Kodešová, R. ; Jakšík, O. ; Klement, A. ; Petrovský, Eduard ; Grison, Hana
Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout metodiku pro hodnocení degradace půd v důsledku vodní eroze pomocí magnetických parametrů půd. Metodika zahrnuje: výběr odběrové sítě pro cílovou oblast (optimalizované na základě jiných pomocných dat), odběr vzorků svrchních půd , jejich zpracování (sušení, drcení, prosévání, atd.), způsob měření magnetické susceptibility (pomocí Bartington MS2 a Kappametru SM400) a postup pro kalibraci modelů předpovídání vlastností půdy z půdních magnetických vlastností. Predikce obsahu oxidovatelného uhlíku pomocí hodnot hmotnostně specifické magnetické susceptibility stanovené v laboratoři je příkladem praktické aplikace této metodiky pro hodnocení půdních vlastností v některých půdních typech. Silná korelace mezi objemovou magnetickou susceptibilitou měřenou přímo v terénu a hmotnostně specifickou susceptibilitou získanou v laboratoři dokumentuje že obsah oxidovatelného uhlíku v půdách může být určen přímo pomocí polních měření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.