National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring revitalizačních zásahů v NPR Žofinka, CHKO Třeboňsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Kučerová, Andrea ; Jakšičová, Táňa ; Rektoris, Ladislav
Cílem studie je praktické ověření možnosti regenerace lesního vrchoviště s narušeným stromovým patrem v NPR Žofinka, možnosti obnovení procesu rašeliniště, zabezpečení regenerace borovice blatky a udržení druhového bohatství charakteristického pro blatková vrchoviště Třeboňské pánve. V roce 2002 pokračovalo třetím rokem sledování úspěšnosti revitalizačních zásahů včetně zhodnocení vlivu požáru z r. 2000 na diverzitu vegetace lesního vrchoviště. Proběhla inventarizace 15 nových rašelinných jezírek.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: NPR Žofinka, CHKO Třeboňsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Rektoris, Ladislav ; Kučerová, Andrea
Cílem studie je praktické ověření možnosti regenerace lesního vrchoviště s narušeným stromovým patrem v NPR Žofinka, možnosti obnovení procesu rašeliniště, zabezpečení regenerace borovice blatky a udržení druhového bohatství charakteristického pro blatková vrchoviště Třeboňské pánve.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv managementu na druhovou diverzitu rostlin na loukách v CHKO Bílé Karpaty (NPR Čertoryje)
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Úsek ekologie rostlin, Třeboň ; Klimeš, Leoš
Na trvalých plochách byla sledována resilience tří typů porostů, v kterých byl letech 1997-2000 experimentálně studován vliv různého způsobu obhospodařování na druhovou pestrost a dominanci druhů s velkou pokryvností. Od roku 2000 jsou tyto porosty opět jednotně koseny a to 1x ročně.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2001
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Úsek ekologie rostlin, Třeboň ; Adamec, Lubomír
Zpráva z roku 2001 shrnuje výsledky geobotanického, floristického a hydrochemického sledování vegetace a vody Břehyňského rybníka ve druhé sezóně po skončeném zimování bez amurů. Cílem je srovnat účinek předchozího zimování rybníka na biomasu stolístku klasnatého s vlivem amurů v předchozích letech a posoudit obnovu porostů stolístku a stav výskytu vodní vegetace.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2002
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Úsek ekologie rostlin, Třeboň ; Adamec, Lubomír
Zpráva z roku 2002 shrnuje výsledky geobotanického, floristického a hydrochemického sledování vegetace a vody Břehyňského rybníka v první sezóně po skončeném opakovaném zimování bez amurů. Cílem je srovnat účinek posledního zimování rybníka na biomasu stolístku klasnatého s vlivem amurů v předchozích letech a posoudit obnovu porostů stolístku a stav výskytu vodní vegetace. Celkově je možné doporučit zimování rybníků jako zásah výrazně omezující porosty stolístku klasnatého bez výrazných vedlejších škodlivých vlivů na vodní vegetaci, a to i v přírodních rezervacích.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vegetační změny NPR Červené blato (CHKO Třeboňsko)
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Rauch, Ota
Rašeliniště Červené blato patří mezi relativně zachovalá přechodová rašeliniště Třeboňské pánve s rozsáhlými porosty borovice blatky. Odvodnění rašeliniště spolu s jeho značnou závislostí na srážkách je pravděpodobnou příčinou odumírání blatkových porostů. Hladina podzemní vody odráží srážkově bohatší rok 2002. V souvislosti se zamokřením vrchní části profilu rašeliniště dochází k snížení rozkladu organické hmoty odrážející se na některých sledovaných parametrech půdního roztoku (pH, vodivost). Nebyl prokázán vliv zvýšené koncentrace sulfátů spojený s rozkladem organické hmoty.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vegetační změny NPR Červené blato (CHKO Třeboňsko)
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Rauch, Ota
Rašeliniště Červené blato patří mezi relativně zachovalá přechodová rašeliniště Třeboňské pánve s rozsáhlými porosty borovice blatky. Odvodnění rašeliniště spolu s jeho značnou závislostí na srážkách je pravděpodobnou příčinou odumírání blatkových porostů. V souvislosti s přeschnutím vrchní části profilu dochází k zvýšenému rozkladu organické hmoty odrážející se na některých sledovaných parametrech půdního roztoku (NH4SO4). Dodatečným zdrojem acidifikujících látek je atmosférická depozice.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.