Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace pojetí exilového tisku na příkladu Svědectví a Listy
Beneš, Miroslav ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce se v úvodu zabývá obecnými dějinami poválečného Československa. Pozornost je pak věnována zejména únoru 1948, Pražskému jaru a srpnovým událostem roku 1968. Tato data znamenala dvě emigrační vlny z Československa. V této souvislosti jsou zde podrobně představeny osobnosti Jiřího Pelikána a Pavla Tigrida jako předních osobnosti československého exilu. Analytická část práce se pak zabývá komparací Tigridova Svědectví a Pelikánových Listů na základě důležitých událostí v poválečných dějinách. Práce je zaměřena hlavně na rozdílné vnímání Pražského jara nebo sametové revoluce v roce 1989.
Komparace pojetí exilového tisku na příkladu Svědectví a Listy
Beneš, Miroslav ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce se v úvodu zabývá obecnými dějinami poválečného Československa. Pozornost je pak věnována zejména únoru 1948, Pražskému jaru a srpnovým událostem roku 1968. Tato data znamenala dvě emigrační vlny z Československa. V této souvislosti jsou zde podrobně představeny osobnosti Jiřího Pelikána a Pavla Tigrida jako předních osobností československého exilu. Analytická část práce se pak zabývá komparací Tigridova Svědectví a Pelikánových Listů na základě důležitých událostí v poválečných dějinách. Práce je zaměřena hlavně na rozdílné vnímání Pražského jara nebo Charty 77.
Digital Image Processing of Cross-section Samples
Beneš, Miroslav ; Zitová, Barbara (vedoucí práce) ; Matula, Pavel (oponent) ; Pelagotti, Anna (oponent)
Tato disertační práce se věnuje digitální analýze a zpracování mikrosko- pických obrazových dat se zaměřením na vzorky v příčném řezu, které se odebírají z uměleckých děl, čímž práce tematicky částečně spadá do oblasti kulturního dědictví. Práce přispívá k řešení dvou problémů zpracování ob- razu - segmentace obrazu a vyhledávání na základě obrazové podobnosti. Za účelem studia chování různých segmentačních metod jsou na sadě snímků příčných řezů porovnány a vyhodnoceny výsledky těchto metod. Na tomto základě jsou navržena doporučení pro volbu metod vhodných pro segmen- taci mikroskopických snímků. Dále se práce věnuje přínosu kombinace/fúze segmentačních algoritmů a v textu je navrženo několik různých kombinač- ních postupů. Všechny výsledky jsou objektivně posouzeny a vyhodnoceny prostřednictvím několika indexů pro měření kvality segmentace v rámci mnoha experimentů. Použitelnost navržených řešení a zjištění je ověřena též na datech jiného než uměleckého původu. V druhé části se práce věnuje vyhledávání na základě obrazové podobnosti a představuje funkční řešení pro hledání podobných vzorků v databázi. Vyhledávání je implementováno v systému Nephele, který je určen pro zpracování a archivaci zpráv o mate- riálovém průzkumu. K tomu...
Vybrané problémy veřejných licencí
Beneš, Miroslav ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Vybrané problémy veřejných licencí Cílem této diplomové práce je představit některé problémy, které jsou spojené se svobod- nými a otevřenými veřejnými licencemi pro počítačové programy, rozebrat je a nabídnout vhodná řešení těchto problémů. Hlavní motivací pro výběr dotyčného tématu byl přede- vším nedostatek české literatury, která by se látce věnovala, a to i přes rostoucí význam vývoje otevřených počítačových programů. Práce se po úvodu skládá z dalších sedmi částí. První kapitola je věnována popisu autorskoprávní ochrany počítačových programů v České republice. V části druhé definuji pojem veřejné licence a pokouším se vyhodnotit právní vymahatelnost takových licencí. V kapitole jsou rozebrány nejběžnější veřejné licence pro počítačové programy a ideje svobodného a otevřeného hnutí. Zmíněna je proprietární licence jako protějšek licencí veřejných. Třetí kapitola je zaměřena na model vývoje otevřeného software a otázky s tímto mo- delem související. V první části kapitoly je zmíněna problematika více autorů v otevře- ném model vývoje. Druhá část se pak věnuje mezinárodnímu prvku v otevřeném modelu a uvádí pravidla pro určení rozhodného práva, které se aplikuje v případě veřejných licencí a dalších právních vztahů. Následující tři kapitoly...
Databáze restaurátorských zpráv s možností vyhledávání podle textové a obrazové informace
Beneš, Miroslav
Tato práce je zameřena na návrh databáze zpráv o materiálovém průzkumu s možností textového a obrazového vyhledávání. Zpráva o materiálovém průzkumu zachycuje proces restaurování uměleckého díla. Databáze by tak představovala znalostní bázi, která by měla informativní charakter a umožnila by využívat nabyté zkušenosti pro restauraci dalších del. Pro analýzu použitých materiálu se z díla odebírají vzorky, ze kterých se mj. pořizují snímky v bílém a ultrafialovém světle. Tyto snímky jsou základem obrazového vyhledávání. Vizuální podobnost se určuje porovnáním příznakových vektoru snímků v databázi a snímků zadaných uživatelem. K výpočtu příznaku se používají kookurenční matice pro několik různých vektorů.
Filtrace šumu z digitálních fotografií
Hošek, Lukáš ; Beneš, Miroslav (oponent) ; Machek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je nastudovat a implementovat nejčastěji používané algoritmy na filtrovaní šumu z obrazů. Cílem by měly být nástroje na: filtrování aditivního šumu - nastudovat a implementovat alespoň dva netriviální algoritmy; odstraňování vad obrazu způsobených defektními pixely na snímacím čipu ("hot pixels"). Výstupem bude modul do programu gimp a samostatně volatelná konzolová aplikace.
Popis textur pomocí wavelet v systému Nephele
Beneš, Miroslav ; Zitová, Barbara
V našem článku je představeno řešení pro archivaci a zpracování informací o restaurování uměleckých děl - Nephele. Archivační část umožňuje vytvořit databázi zpráv a nabízí běžné databázové funkce. Krom toho je implementováno také vyhledáváné podle obrazové podobnosti, využívající viditelné a UV spektrum a snímky z elektronového mikroskopu. Waveletový rozklad tvoří základ pro pois analyzovaných dat.
Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl
Hradilová, J. ; Beneš, Miroslav ; Zitová, Barbara
Práce se zabývá vývojem databázového prostředí pro archivaci zpráv materiálového průzkumu malířských děl. Struktura databáze byla navržena v součinnosti s odborníky a odráží používané postupy pro zaznamenávání výsledků. Kromě archivace poskytuje možnost vyhledávání v již vložených zprávách jak podle klíčových slov (textová informace), tak podle vizuální podobnosti (obrazová informace). Databáze spolu s implementovanými vyhledávacími funkcemi tvoří znalostní bázi informativního charakteru.
Factoring jako moderní nástroj financování obchodní činnosti
Procházková, Lenka ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Beneš, Miroslav (oponent)
Diplomová práce na téma Faktoring jako moderní nástroj financování obchodní činnosti v teoretické části zkoumá různé způsoby získávání finančních zdrojů podniku. Tyto zdroje mohou být interní nebo externí. Podrobněji jsou rozebrány externí možnosti financování se zaměřením na faktoring, jeho principy, funkce a formy. V praktické části porovnává náklady na externí financování, a to s různým poměrem využití kontokorentního úvěru a faktoringu.

Viz též: podobná jména autorů
32 BENEŠ, Martin
18 BENEŠ, Michal
1 Beneš, Marcel
6 Beneš, Marek
32 Beneš, Martin
1 Beneš, Matěj
18 Beneš, Michal
1 Beneš, Milan J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.