Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ošetřovatelská péče o pacienta s farmakorezistentní epilepsií
Růžičková, Jana ; Želízková, Marta (vedoucí práce) ; Nežádal, Tomáš (oponent)
Pojmem epilepsie označujeme skupinu chorob, které se projevují opakovaným výskytem nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Jednotlivý záchvat není dostatečným důvodem ke stanovení této diagnózy, ačkoliv víme, že většina osob, které ho prodělají, bude mít bez léčby další záchvat. Epilepsií trpí 0,5%- 1% obyvatelstva (tzn. každý stý až dvoustý člověk). Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice ošetřovatelské péče o pacienta s farmakorezistentní epilepsií. V klinické části jsem popsala etiopatogenezi epilepsie včetně možností diagnostiky a následné terapie. V ošetřovatelské části jsem se pak věnovala péči o pacientku s farmakorezistentní epilepsií, přijatou k invazivnímu video-EEG monitorování. Ve své práci jsem se snažila zdůraznit nutnost individuálního přístupu k pacientovi, řešení osobních problémů, záchvaty, medikace, případnou operaci a v neposlední řadě potřebu psychologické péče. Co však mají všichni pacienti s epilepsií společné, jsou problémy sociální, které se bez nadsázky týkají každého z nich od prvního záchvatu či stanovení jednoznačné diagnózy epilepsie. Cílem práce tak bylo rozšíření obzoru ošetřovatelskému personálu o specifika péče o pacienty s farmakorezistentní epilepsií. Jako zcela zásadní a také velmi pozitivní pak vidím působení a spolupráci celého multioborového...
Přínos a komplikace chirurgické léčby refrakterní epilepsie
Vrzalová, Marie ; Marková, Eva (vedoucí práce) ; Želízková, Marta (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit přínos a komplikace chirurgické léčby refrakterní epilepsie. Kritériem pro výběr pacientů bylo podstoupení předoperačního dlouhodobého monitoringu. Informace od šesti pacientů byly získány 2-3 roky po operaci pomocí narativního rozhovoru a dotazníku QOLIE 89, který hodnotí kvalitu života. Zatímco informace získané dotazníkem sloužily pouze pro doplnění a porovnání výsledků, rozhovor byl analyzován metodou zakotvené teorie. U pěti z šesti pacientů bylo celkové hodnocení dotazníku QOLIE 89 v normě, což se s výsledky získaných rozhovorů neshodovalo. Porovnáním rizik a komplikací s přínosem operace byla chirurgická léčba refrakterní epilepsie u sledované skupiny prozatím hodnocena jako problematická. Pacienti očekávali pozitivnější přínos léčby a zlepšení kvality života. Klíčová slova: epilepsie, chirurgická léčba, ošetřovatelská péče, kvalita života

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.