Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza učebnicových souborů z hlediska osvojování standardní výslovnosti německého jazyka
Volprechtová, Iva ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem je v učebnicových souborech pro české začátečníky bez předchozí znalosti němčiny zpracována zvuková stránka cizího jazyka z hlediska osvojování standardní výslovnosti. Metodou výzkumu je obsahová analýza učebnicových souborů. V teoretické části se práce zabývá zvukovou stránkou jazyka z lingvistického pohledu, v metodicko-didaktické se zabývá vybranými činiteli cizojazyčné výuky a zásadami výuky ve vztahu k osvojování zvukové stránky cizího jazyka. V praktické části jsou analyzovány učebnicové soubory Delfin, Themen aktuell a Němčina pro jazykové školy dle 18 kritérií, na která navazují metodická doporučení pro analyzované soubory.
Srovnávací analýza obsahů německých jazykových zkoušek se zaměřením na zkoušku Německého jazykového diplomu II Konference ministrů kultu
Urbanová, Jana ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Ve své práci jsem se zabývala změnami, které nastaly v jazykových zkouškách po jejich přizpůsobení se Společnému evropskému referenčnímu rámci. V souladu s cílem své práce jsem analyzovala zkoušku Německý jazykový diplom II Konference ministrů kultu Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz - dále jen DSD II), jejíž revidovaná verze proběhla poprvé během školního roku 2007/08. Předkládám zde souhrnné výsledky porovnání této současné podoby zkoušky s její předcházející verzí. Analýzu opírám o první část této práce, ve které se zabývám testováním všeobecně. Uvádím v ní různé způsoby testování jazykových prostředků a řečových dovedností, typy testových položek. Popisuji konstrukci standardizovaných testů a požadavky, jež takový test musí splňovat. Shrnuji obsah a funkci Společného evropského referenčního rámce. Nová zkouška vykazuje mnoho inovací, a to v několika rovinách. První výrazná změna odpovídá současnému komunikativnímu pojetí výuky, tedy i testování jazyka. V původní verzi byly kromě řečových dovedností testovány i jazykové prostředky v části "Gramatika, slovní zásoba, slovotvorba a větná stavba". Tato část již nebyla do nového DSD II zařazena. Lingvistické kompetence tvoří pouze část komunikativních jazykových kompetencí. Jejich ovládnutí ještě nezaručuje, že budou vhodně aplikovány v...
Činnostně orientované metody ve výuce němčiny se zaměřením na projektové vyučování
Bobková, Daniela ; Švermová, Dagmar (oponent) ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá nutností zařazení činnostních metod do "tradiční" výuky němčiny na běžné základní škole. Činnostní metody mají doplnit tradiční výuku tak, aby vznikla tzv. činnostně orientovaná výuka, která je po didaktické stránce efektivnější, zpříjemňuje školní vzdělávání a tím zlepšuje postoj žáků ke škole a vede žáky k řadě důležitých kompetencí. Činnostně orientovaná výuka nabízí jednu z možných cest ke splnění požadavků kladených na výchovu a vzdělávání v současné době. Výzkumná část se zaměřuje na ověření teoretických předpokladů v praxi a stanovuje podmínky, za kterých je možné činnostně orientovanou výuku realizovat.
Inovativní metody ve výuce němčiny na 1. stupni základní školy
Hofmanová, Lenka ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabýva inovativními metodami ve výuce němčiny na prvním stupni základní školy se zaměřením na metodu jazykové animace. První část popisuje neobvykle inovativní metody a mapuje jejich specifika. Největší pozornost je věnovaná činnostně orientovaným metodám ve výuce cizích jazyků. Druhá, prakticky orientovaná část je zaměřená na zatím nepříliš známou inovativní metodu jazykové animace. Cílem práce je nabídnout zajímave aktivity za použití této metody ve výuce německého jazyka na prvním stupni základní školy. V přílohách jsou materiály, které doplňují návrhy jednotlivých hodin. K diplomové práci je přiloženo DVD, na kterém je patnáctiminutová ukázka jazykové animace s německými žáky.
Metody a organizační formy výuky v hodinách německého jazyka s přihlédnutím k věku žáků
Doležalová, Hana ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou výukových metod a organizačních forem výuky s přihlédnutím k věku žáků. V první části je uvedena základní charakteristika psychického a tělesného vývoje žáků, klasifikace a charakteristika vybraných výukových metod a organizační formy vyučování a v neposlední řade typologie cvičení. V druhé, prakticky zaměřené části jsou uvedeny metody a organizační formy výuky, jež vyučující v hodinách německého jazyka nejběžněji využívají spolu s přihlédnutím k věku žáků jako jednoho z faktorů, jez ovlivňuje výběr těchto metod a forem. V příloze najdeme dva vzory pozorovacích archů, dotazník a hospitační záznamy spolu s ukázkami učebních materiálů, ktere vyučující používali ve svých hodinách.
Výchovně-vzdělávací proces ve waldorfské škole se zaměřením na výuku německého jazyka
Popelková, Michaela ; Nečasová, Pavla (oponent) ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce)
Ve své práci jsem se zabývala specifiky výchovně-vzdělávacího procesu ve WŠ s důrazem na výuku německého jazyka a s tím související metodikou v nejširším slova smyslu. Prostřednictvím výzkumných nástrojů popsaných v úvodu a na základě do jisté míry omezených možností, které jsem pro ověřování stanovených tezí měla k dispozici, jsem se snažila dojít k co nejobjektivnějším závěrům. Tyto nechť jsou brány jako jeden z možných pohledů na danou problematiku. Zjištěná specifika způsobu výuky německého jazyka platí do jisté míry i pro waldorfský systém výuky obecně. Jejich společným východiskem je Steinerův pedagogický koncept z počátku minulého století, částečně adaptovaný na dnešní dobu. Zvláštnosti, které jsem během svého ověřování mohla zjistit, pramení z několika skutečností. První z nich je nezvyklá svoboda učitele, jež zasahuje všechny oblasti výuky. Dle orientačně stanovených učebních osnov učitel v praxi (na základě subjektivního posouzení zralosti a schopností žáků) rozhoduje jak o obsahu, tak z větší části i o cílech a metodách výuky v příslušném ročníku. Obsah a způsob výuky jednotlivých pedagogů, a to i ve stejných ročnících, se proto mohou podstatně lišit, což může následně mít znatelně pozitivní, ale i negativní vliv. Adekvátně různá je pak i výsledná účinnost výuky v podobě dosažené jazykové úrovně žáků.
Možnosti využití interaktivní tabule ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Galatová, Markéta ; Švermová, Dagmar (oponent) ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce)
NÁZEV: Možnosti využití interaktivní tabule ve výuce němčiny jako cizího jazyka ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá možnostmi využití interaktivní tabule ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Teoretická část se zaměřuje na stručné představení školské reformy probíhající v České republice a změněný pohled na profil dnešního žáka, na představení interaktivní tabule a interaktivní učebnice. Praktická část se věnuje výuce německého jazyka na osmiletém gymnáziu a obchodní akademii a návrhům aktivity pro tuto výuku s využitím interaktivní tabule. Také se zabývá evaluací této výuky, která se opírá o výsledky výzkumu provedeného formou dotazníku. KLÍČOVÁ SLOVA: Interaktivní tabule, interaktivní učebnice, nová média, výuka němčiny jako cizího jazyka
Inovativní přístupy k osvojování gramatiky německého jazyka
Beňová, Zuzana ; Švermová, Dagmar (oponent) ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra germanistiky Inovativní přístupy k osvojování gramatiky německého jazyka Autor: Zuzana Adamovičová Vedoucí práce: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Praha 2009 NÁZEV: Inovativní přístupy k osvojování gramatiky německého jazyka ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá přístupy k výuce gramatiky německého jazyka, které vycházejí z alternativního a inovativního pojetí, tzn. výuka gramatiky je založena angažovanosti žáků, jejich vlastní aktivitě a využívání předchozích zkušeností. Jejím cílem je představit vybrané netransmisivní aktivity, které lze při výuce gramatiky využít. Součástí je i komparační studie, jež se zabývá účinností transmisivního a inovativního přístupu k výuce gramatiky, zhodnocuje jejich pozitiva a negativa a jejich místo při výuce cizích jazyků. KLÍČOVÁ SLOVA: transmise - konstrukce - alternativní školství - inovativní metody - gramatika TITLE: Innovative approaches to teaching of German grammar SUMMARY: This thesis elaborates on the methods of teaching German grammar which stem from alternative and innovative concepts, meaning that the tuition in German grammar is based on students' participation, their own interest and their previous knowledge. The main objective of this thesis is to introduce a number of non-transmissive activities which can...
Assumption of vocabulary practise in the German language teaching and learnig by the means of didactic games
Leštinová, Jana ; Švermová, Dagmar (oponent) ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce)
Název: Osvojování slovní zásoby ve výuce německého jazyka prostřednictvím didaktických her Autorka: Jana Leštinová Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavla Nečasová Ph.D. Anotace: V diplomové práci byly nashromážděny základní poznatky o hře, jazykové hře a slovní zásobě ve výuce německého jazyka. Tyto poznatky slouží jako přehled základních informací o této problematice a dále jako teoretický základ pro analýzu učebnicových souborů, které se používají k výuce německého jazyka na druhém stupni základních škol v České republice. Cílem analýzy bylo zjistit zda a v jakém množství se jazykové hry v učebnicích vyskytují a jaké je zastoupení her k osvojování slovní zásoby. Dále se v diplomové práci nachází sborník 15 her k osvojování slovní zásoby včetně materiálu ke hrám, které mohou vyučující využít v praxi. Klíčová slova: hra, jazyková hra, hra na procvičování slovní zásoby, slovní zásoba Datum: 20.11.2009

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.