Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stav výslovnostních dovedností vybraných konsonantů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia
Kokešová, Michaela ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Bakalářská práce se zabývá stavem výslovnostních dovedností vybraných konsonantů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia. Cílem práce je zjistit úroveň výslovnosti konsonantů u studentů prvního ročníku germanistiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V teoretické části je detailně popsán německý a český konsonantický systém. Následně je provedena komparace obou systému. V praktické části jsou na základě porovnání obou systémů stanoveny problematické výslovnostní jevy. Tyto jevy jsou zkoumány pomocí sluchové analýzy nahrávek studentů, kteří zahajují studium germanistiky. Studentům šetření byl předložen text, ze kterého byla vybrána slova obsahující výslovnostní problematické jevy. Zkoumanými výslovnostními jevy byly hlásky Ich-Laut ve slovech welcher a Veilchen, Ach- Laut ve slovech suchen, dachte, nach a macht, Ang-laut ve slovech ging, Jünglinge, Fasching a bringt, konsonantické /r/ ve slovech grüßten, fragten, April, prodlužující /h/ ve slovech ihr, blüht a geht, jevy aspirace (přídech) u slov Wald, schönste, April a Oktober, a asimilace (spodoba) u slov Veilchen, wird, gelb, webt a sind. Asimilace byla v práci zkoumána z pohledu znělosti. Pro vyhodnocení výsledků byla zvolena hodnotící škála správně-dobře- chybně. Nejproblémovější byla hláska Ang-Laut, protože se tento...
Využití tabletů ve výuce německého jazyka
Habartová, Eliška ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tematikou začleňování a využívání tabletů ve výuce německého jazyka. Ve třech kapitolách teoretické části jsou nastíněny základní fakta a poznatky, které jsou relevantní pro použití tabletu jako didaktické pomůcky. Dále pak v praktické části práce byly provedeny dvě metody výzkumného šetření, a to dotazníkové výzkumné šetření a akční výzkum. Tato práce se čtenářům snaží podat ucelený popis možností didaktického a metodického využití tabletů ve výuce cizích jazyků, především pak ve výuce německého jazyka. Z dotazníkového výzkumného šetření vyplynulo, že tablety zatím nemají své pevné místo ani ve školách, které jimi již disponují. Dalším zjištěním tohoto šetření byla i poměrně nízká frekvence využívání tabletů ve výuce cizích jazyků, kterou však žáci pociťují jako dostatečnou.
Michael Ende: Děvčátko Momo a ukradený čas, James Krüss: Tim Tolar aneb Prodaný smích, Cornelie Funkeová: Pán zlodějů. Interpretace děl a jejich srovnání. Didaktické využití románu Děvčátko Momo a ukradený čas
Blažková, Tereza ; Bučková, Tamara (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá literární analýzou a následným srovnáním knih Děvčátko Momo a ukradený čas, Tim Tolar aneb Prodaný smích a Pán zlodějů. Díla jsou analyzována z hlediska prvků, které mají společné. Jedná se o hlavní hrdiny a kouzelné motivy, které zasahují do situací z reálného života. Dílčím předmětem zkoumání jsou filmová/ seriálové zpracování těchto tří děl. Práci uzavírá praktická část, která se věnuje didaktické adaptaci románu Děvčátko Momo a ukradený čas. Praktickým výstupem jsou pracovní listy a jiné materiály určené žákům základních škol a žákům škol středních. Vypracované učební pomůcky se opírají o teoretický základ a obsahují didaktickou analýzu, metodickou analýzu i časové plány pro použití ve výuce německého jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA Literatura pro děti a mládež, Děvčátko Momo a ukradený čas, Michael Ende, Tim Tolar, James Krüss, Pán zlodějů, Cornelia Funkeová, kouzelné motivy, didaktika literatury pro děti a mládež.
Issue of teaching the pronunciation of the German language at Czech primary schools
Habánová, Eva ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou německé výslovnosti na prvním stupni základní školy v Čechách. Teoretická část objasňuje důležitost výuky výslovnosti - fonetiky a fonologie - pro dosažení komunikativních dovedností. Vysvětluje termíny související s výslovností, popisuje jevy německého hláskového systému pro Čechy obtížné a pojednává metody výuky německé výslovnosti v kontextu prvního stupně základní školy. Poukazuje také na to, že zastoupení výuky německé výslovnosti v RVP je nedostatečné a ve školních vzdělávacích plánech velmi rozdílné. Praktická část nejprve představuje tři učebnicové soubory a analyzuje míru zahrnutí výuky výslovnosti do jejich konceptů. Následně představuje výzkum, který proběhl v pěti třídách prvního stupně. V rámci výzkumu probíhaly hospitace a rozhovory s učiteli a bylo zjišťováno zvládnutí nejobtížnějších německých hlásek žáky. Výsledky výzkumu v jednotlivých třídách jsou poté porovnány. Zjištěno bylo, že existují jisté souvislosti mezi učitelem, jeho výukou a výslovnostními dovednostmi žáků, avšak celkově žáci výslovnost německých hlásek po dvou letech němčiny příliš neovládají. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň
Propojení žánrů společenského románu a fantazy na příkladu tvorby Kirsten Boie. Didaktická adaptace románu "Alhambra"
Krulová, Tereza ; Bučková, Tamara (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce na téma Propojení společenského románu a fantazy na příkladu tvorby Kirsten Boie. Didaktická adaptace románu "Alhambra" se zabývá využitím literatury ve výuce cizího jazyka. Teoretická část pojednává o jejím celkovém přínosu pro rozvoj klíčových dovedností k celistvému ovládnutí cizího jazyka žáka, o podmínkách a pravidlech jejího využití v hodině. Literatura použitá v hodině může představovat nový zdroj informací o cílovém jazyku a společnosti, jenž ho používá, lze ji tedy využít i k multikulturní výuce a mezi předmětovým projektům. Druhá část práce se zabývá přímo osobností Kirsten Boie a její tvorby, zejména románu "Alhambra" a jeho teoretických i praktických specifik, včetně případného přínosu pro vyučovací hodinu. Cílem této práce bylo kromě představení románu také vytvoření didaktického alternativního výukového materiálu, jenž pro žáky i samotného pedagoga představuje nový impulz a změnu v zaběhnutém způsobu výuky. Téma i stylistický styl společenského románu "Alhambra" s historickými a fantazijními prvky žákům nepřipomíná klasicky znějící články v učebnicích, tematicky je pro ně atraktivní a vzbuzuje zvědavost a motivaci k jeho přečtení. Prací s tímto alternativním materiálem si prohloubí nejen své cizojazyčné znalosti a dovednosti, ale získají tím nový náhled v oblasti...
Možnosti zařazení projektového vyučování do výuky německého jazyka na 1. stupni ZŠ
Havlíčková, Irena ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zabývá projektovým vyučováním a možnostmi zařazení této metody do výuky cizího jazyka na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na historii, příznaky, klasifikaci, fáze a výhody i úskalí projektového vyučování. Prostor je věnován také kapitolám o činnostně pojatém vyučování a o reáliích. Druhá část práce se opírá o pětihodinový projekt Berlin entdecken vytvořený autorkou a realizovaný v pátém ročníku základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Klade si za cíl zjistit postoj žáků k projektovému vyučování a na případové studii ověřit, zda je vhodná integrace této metody do vyučovacího procesu žáků s odlišnými vzdělávacími předpoklady. Při výzkumném šetření je využito metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu (techniky dotazníku, přímého pozorování a strukturovaného rozhovoru). Z provedeného šetření vyplývá, že projektové vyučování je vhodnou metodou zařaditelnou do cizojazyčné výuky na prvním stupni základní školy. Podobně jako jiné metody má však i tato jisté hranice, které je třeba si uvědomovat a respektovat. KLÍČOVÁ SLOVA činnostně pojaté vyučování, projektové vyučování, výuka cizích jazyků, němčina jako cizí jazyk, výuka reálií, mladší školní věk
Výužití interaktivní tabule při osvojování sloves ve výuce německého jazyka
Loudová, Veronika ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Předložená diplomová práce "Využití interaktivní tabule při osvojování sloves ve výuce německého jazyka" se v teoretické části věnuje aspektům, které ovlivňují výuku a tedy i přípravu interaktivních materiálů. Praktická část je již zaměřena na samotné návrhy aktivit. Teoretická část je rozdělena na tři klíčové kapitoly. První kapitola umožňuje vhled do edukačního procesu z hlediska psychologie, a snaží se tak čtenáři objasnit, jak jsou při výuce cizích jazyků důležité učební styly a strategie, které umožňují jejich efektivnější osvojení. Druhá kapitola se zabývá multimédii a interaktivní tabulí. Jsou zde představeny zásady, kterými by se měl vyučující při tvorbě výukových materiálů řídit, a zároveň jsou zde prezentovány internetové portály, které je možné pro výuku německého jazyka použít. Poslední kapitola teoretická části je věnována gramatice a mluvnické kategorii sloves. Praktická část je založená zejména na tvorbě vlastních výukových materiálů, které jsou sestaveny k procvičení německých sloves. Aktivity jsou rozděleny pro základní a střední školu. Zhodnocení těchto materiálů přináší výsledky z dotazníkového šetření, které byly ověřeny v edukační praxi.
Western stories and their TV adaptation (Karl May). Proposal for adaptation for teaching foreign languages
Kadochová, Magdalena ; Bučková, Tamara (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dobrodružným románem Winnetou I a jeho praktickým využitím v hodinách cizího jazyka. Teoretická část této práce se zaměřuje na didaktiku literatury a taktéž se věnuje otázce, jakým způsobem může literární dílo přispět k rozvoji klíčových kompetencí a jazykových schopností žáků a jaké metody v tomto procesu mohou být použity. Tato část práce se rovněž věnuje osobnosti Karla Maye ve vztahu k dobrodružnému románu Winnetou I. Literárně-didaktickou část práce představuje alternativní výukový materiál, který byl vypracovaný na základě dobrodružného románu Winnetou I.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.