Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Issue of teaching the pronunciation of the German language at Czech primary schools
Habánová, Eva ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou německé výslovnosti na prvním stupni základní školy v Čechách. Teoretická část objasňuje důležitost výuky výslovnosti - fonetiky a fonologie - pro dosažení komunikativních dovedností. Vysvětluje termíny související s výslovností, popisuje jevy německého hláskového systému pro Čechy obtížné a pojednává metody výuky německé výslovnosti v kontextu prvního stupně základní školy. Poukazuje také na to, že zastoupení výuky německé výslovnosti v RVP je nedostatečné a ve školních vzdělávacích plánech velmi rozdílné. Praktická část nejprve představuje tři učebnicové soubory a analyzuje míru zahrnutí výuky výslovnosti do jejich konceptů. Následně představuje výzkum, který proběhl v pěti třídách prvního stupně. V rámci výzkumu probíhaly hospitace a rozhovory s učiteli a bylo zjišťováno zvládnutí nejobtížnějších německých hlásek žáky. Výsledky výzkumu v jednotlivých třídách jsou poté porovnány. Zjištěno bylo, že existují jisté souvislosti mezi učitelem, jeho výukou a výslovnostními dovednostmi žáků, avšak celkově žáci výslovnost německých hlásek po dvou letech němčiny příliš neovládají. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň
Propojení žánrů společenského románu a fantazy na příkladu tvorby Kirsten Boie. Didaktická adaptace románu "Alhambra"
Krulová, Tereza ; Bučková, Tamara (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce na téma Propojení společenského románu a fantazy na příkladu tvorby Kirsten Boie. Didaktická adaptace románu "Alhambra" se zabývá využitím literatury ve výuce cizího jazyka. Teoretická část pojednává o jejím celkovém přínosu pro rozvoj klíčových dovedností k celistvému ovládnutí cizího jazyka žáka, o podmínkách a pravidlech jejího využití v hodině. Literatura použitá v hodině může představovat nový zdroj informací o cílovém jazyku a společnosti, jenž ho používá, lze ji tedy využít i k multikulturní výuce a mezi předmětovým projektům. Druhá část práce se zabývá přímo osobností Kirsten Boie a její tvorby, zejména románu "Alhambra" a jeho teoretických i praktických specifik, včetně případného přínosu pro vyučovací hodinu. Cílem této práce bylo kromě představení románu také vytvoření didaktického alternativního výukového materiálu, jenž pro žáky i samotného pedagoga představuje nový impulz a změnu v zaběhnutém způsobu výuky. Téma i stylistický styl společenského románu "Alhambra" s historickými a fantazijními prvky žákům nepřipomíná klasicky znějící články v učebnicích, tematicky je pro ně atraktivní a vzbuzuje zvědavost a motivaci k jeho přečtení. Prací s tímto alternativním materiálem si prohloubí nejen své cizojazyčné znalosti a dovednosti, ale získají tím nový náhled v oblasti...
Možnosti zařazení projektového vyučování do výuky německého jazyka na 1. stupni ZŠ
Havlíčková, Irena ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zabývá projektovým vyučováním a možnostmi zařazení této metody do výuky cizího jazyka na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na historii, příznaky, klasifikaci, fáze a výhody i úskalí projektového vyučování. Prostor je věnován také kapitolám o činnostně pojatém vyučování a o reáliích. Druhá část práce se opírá o pětihodinový projekt Berlin entdecken vytvořený autorkou a realizovaný v pátém ročníku základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Klade si za cíl zjistit postoj žáků k projektovému vyučování a na případové studii ověřit, zda je vhodná integrace této metody do vyučovacího procesu žáků s odlišnými vzdělávacími předpoklady. Při výzkumném šetření je využito metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu (techniky dotazníku, přímého pozorování a strukturovaného rozhovoru). Z provedeného šetření vyplývá, že projektové vyučování je vhodnou metodou zařaditelnou do cizojazyčné výuky na prvním stupni základní školy. Podobně jako jiné metody má však i tato jisté hranice, které je třeba si uvědomovat a respektovat. KLÍČOVÁ SLOVA činnostně pojaté vyučování, projektové vyučování, výuka cizích jazyků, němčina jako cizí jazyk, výuka reálií, mladší školní věk
Výužití interaktivní tabule při osvojování sloves ve výuce německého jazyka
Loudová, Veronika ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Předložená diplomová práce "Využití interaktivní tabule při osvojování sloves ve výuce německého jazyka" se v teoretické části věnuje aspektům, které ovlivňují výuku a tedy i přípravu interaktivních materiálů. Praktická část je již zaměřena na samotné návrhy aktivit. Teoretická část je rozdělena na tři klíčové kapitoly. První kapitola umožňuje vhled do edukačního procesu z hlediska psychologie, a snaží se tak čtenáři objasnit, jak jsou při výuce cizích jazyků důležité učební styly a strategie, které umožňují jejich efektivnější osvojení. Druhá kapitola se zabývá multimédii a interaktivní tabulí. Jsou zde představeny zásady, kterými by se měl vyučující při tvorbě výukových materiálů řídit, a zároveň jsou zde prezentovány internetové portály, které je možné pro výuku německého jazyka použít. Poslední kapitola teoretická části je věnována gramatice a mluvnické kategorii sloves. Praktická část je založená zejména na tvorbě vlastních výukových materiálů, které jsou sestaveny k procvičení německých sloves. Aktivity jsou rozděleny pro základní a střední školu. Zhodnocení těchto materiálů přináší výsledky z dotazníkového šetření, které byly ověřeny v edukační praxi.
Western stories and their TV adaptation (Karl May). Proposal for adaptation for teaching foreign languages
Kadochová, Magdalena ; Bučková, Tamara (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dobrodružným románem Winnetou I a jeho praktickým využitím v hodinách cizího jazyka. Teoretická část této práce se zaměřuje na didaktiku literatury a taktéž se věnuje otázce, jakým způsobem může literární dílo přispět k rozvoji klíčových kompetencí a jazykových schopností žáků a jaké metody v tomto procesu mohou být použity. Tato část práce se rovněž věnuje osobnosti Karla Maye ve vztahu k dobrodružnému románu Winnetou I. Literárně-didaktickou část práce představuje alternativní výukový materiál, který byl vypracovaný na základě dobrodružného románu Winnetou I.
Didaktické zásady J.A. Komenského a jejich realizace v současné výuce německého jazyka
Černá, Stanislava ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
NÁZEV: Didaktické zásady J. A. Komenského a jejich realizace v současné výuce německého jazyka AUTOR: Stanislava Černá KATEDRA: Katedra germanistiky VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Dagmar Švermová Tato diplomová práce se zabývá osobností významného českého myslitele J. A. Komenského a jeho didaktickými zásadami, ze kterých jsou mnohé platné dodnes. Nejvíce bývá akcentována aktivnost, motivace a vnímání žáka všemi smysly. Poslední zmíněnou zásadu může zajistit činnostně orientovaná výuka; motivovat a aktivizovat žáka také výuka problémová nebo projektová. Teoretická část práce je věnována vymezení zásad, chápání principu aktivnosti dříve a nyní, jeho uplatnění v rámci cizojazyčné výuky a vymezení cílů a klíčových kompetencí. Navazující praktická část popisuje realizaci dvou projektů, na kterých bylo ověřeno, že je zařazování projektů do výuky německého jazyka (v případě správně zvolených cílů a metod) vhodným motivačním a aktivizačním nástrojem. KLÍČOVÁ SLOVA: J. A. Komenský, didaktické zásady, vyučování německého jazyka, aktivnost, činnostně orientovaná výuka, projektová výuka
Možnosti využití jazykových portfolií ve výuce německého jazyka na středních školách
Botlík, Tomáš ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Předložená diplomová práce "Možnosti využití jazykových portfolií při výuce německého jazyka na středních školách" teoretické části věnuje okolnostem vzniku portfolia, souvisejícím dokumentům a jednotlivým složkám portfolia. Praktická část práce je orientována na konkrétní možnosti využití portfolia ve výuce a především na aktivity podporující portfolio První se teoretická část věnuje Evropskému jazykovému portfoliu, jeho historii a rámcovým vzdělávacím programům a školním vzdělávacím plánům. Druhá je pozornost věnovaná jazykovému pasu, tedy jednotlivým oddílům. V této části se práce zabývá také motivací a interkulturní kompetencí, které jsou pro portfolio velmi důležité. Třetí oddíl se věnuje jednotlivým strategiím učení se cizího jazyka a procesu jejich osvojování. Poslední část teoretické části je věnovaná dokumentům a aktivitám, které s JP přímo souvisí (například Strategie celoživotního učení a program Erasmus+). Praktická část je založena na analýze situace na konkrétní škole a rozebírá konkrétní aktivity podporující výuku cizího jazyka, respektive němčiny s ohledem na posílení využití
Inovativní postupy ve výuce cizích jazyků - využití projektového vyučování v hodinách německého jazyka
Opálková, Kateřina ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Tato práce se zabývá inovativními přístupy a využitím projektové metody při výuce německého jazyka. Teoretická část je zaměřena na historii projektové metody, její klasifikací a způsoby, kterými by měla být aplikována ve vyučování. Zároveň hodnotí její kladné i záporné stránky. Dále se práce věnuje alternativním a inovativním přístupům ve vzdělávání, problémově orientovanému vyučování a zajímá se i o významnou roli motivace žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu. Praktická část se zabývá výměnným pobytem českých a německých studentů, který proběhl v bavorském městě Lichtenfels, a během kterého byl realizován projekt Znám svůj druhý domov Lichtenfels. Tato práce si klade za cíl ověřit, zda je projektová metoda vhodným a efektivním způsobem výuky, a zda může naplnit klíčové kompetence stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia. Dále je celý projekt a výměnný pobyt reflektován studenty, kteří se ho zúčastnili. Z vyhodnocených dotazníků vyplynulo, že tato metoda je přínosným obohacením výuky, která rozvíjí především komunikativní a kognitivní kompetence. Avšak je chápána spíše jako zpestření tradičního způsobu výuky, který je potřebný k dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. KLÍČOVÁ SLOVA inovativní postup, projektové vyučování, projekt, motivace, výměnný pobyt, klíčové kompetence
Výuka německého jazyka na českých měšťanských a středních školách v letech 1869-1918
Kasinová, Barbora ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Výuka německého jazyka jakožto cizího jazyka se v průběhu 19. století poměrně výrazně měnila v souvislosti s rozvojem školství a také v souvislosti s prosazováním českého jazyka jako jazyka vyučovacího na českých školách. Německý jazyk se stal na mnohých školách nepovinným cizím jazykem, ačkoli o jeho studium mělo zájem velké množství žáků, neboť až do vzniku samostatné Československé republiky to byl úřední jazyk také v českých zemích. V úvodu práce se zabývám organizační strukturou českého školství v Rakousko - Uherské monarchii v období 1869 - 1918. V této době se nejvíce měnilo a rozvíjelo střední odborné školství, vznikaly tzv. reálky, reálná gymnázia a různě zaměřené odborné školy. Pozornosti věnuji také učitelům a jejich vzdělávání, neboť bez kvalitních učitelů by nemohla probíhat na školách dobrá výuka. Hlavní náplní mé práce je přehled vývoje metod pro výuku moderních cizích jazyků. Vývoj metod sleduji chronologicky zhruba od 17. století a podrobněji v 19. století, kdy vznikalo nejvíce metod. Proti gramaticko - překladové metodě, která se uplatňovala ve výuce cizích jazyků velmi dlouho, se začaly v této době prosazovat tzv. reformní metody, tedy metody přímé, založené na výuce jazyka po vzoru výuky mateřštiny u malého dítěte. V praktické části práce analyzuji učebnice německého jazyka z...
Jazykové vzdělávání pro konkurenceschopnost absolventů ŠAVŠ - tvorba výukových modulů v německém jazyce s ohledem na soudobé trendy ve výuce odborného cizího jazyka
Žáčková, Martina ; Švermová, Dagmar (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Primárním záměrem této rigorózní práce bylo na základě studia odborné literatury a vlastních praktických zkušeností vypracovat nejefektivnější model výuky odborného cizího jazyka a jeho funkční uplatnění ve výuce. Součástí práce je zavedení a ověření nového koncepčního pojetí výuky vzhledem k specifickým cílům studijní skupiny, které vyplynuly z šetření na výzkumném vzorku respondentů studujících na Škoda Auto Vysoké škole (dále jen ŠAVŠ). Úvodní část práce tvoří báze teoretických východisek, která je nutná pro tvorbu výukového konceptu v odborném cizojazyčném vyučování. Jsou zde rozpracovány hlavní zásady vedení vyučovacího procesu, dále se tato část zabývá teoretickou rovinou výuky odborného jazyka a východisky tvorby sylabů pro danou výuku. Teoretická část je ukončena pojednáním o lingvodidaktických problémech při osvojování německého odborného jazyka. V praktické části jsou uvedeny návrhy nových metodických opatření, které vyplynuly z ověření a závěry empirického výzkumu, které zanalyzovaly požadavky potřeb praxe na jazykové znalosti nastupujících absolventů a nároky studentů ŠAVŠ na výukové materiály z hlediska motivačního v procesu učení se cizímu jazyku. V obou případech bylo použito dotazníkové šetření. Po shrnutí všech vstupů k dané problematice je nastíněn nový koncept výuky německého...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.