Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úloha perivaskulární tukové tkáně v rozvoji kardiovaskulárních onemocnění
Čejková, Soňa ; Ždychová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlišová, Jana (oponent)
Abnormální proliferace buněk hladké svaloviny cév (VSMC) hraje důležitou roli v patogenezi aterosklerózy. Adipocyty produkují řadu parakrinně působících bioaktivních látek, které mohou působit na růst a migraci VSMC. Naše studie je zaměřena na schopnost epikardiálních adipocytů produkovat bioaktivní látky s přímým efektem na míru proliferace VSMC. Genová exprese lidských cytokinů (IL-6, IL-8, IL-18, RANTES a MCP-1) a adipokinů (leptin a adiponektin) byly měřeny v primární buněčné kultuře epikardiálních a viscerálních adipocytů, obojí v případě nediferencovaného a maturovaného stavu buněk. Produkce adipokinů (IL-6, IL-8, MCP-1, VEGF a adiponektin) v kondiciovaných médiích byla měřena pomocí Luminex testu. Míra proliferace VSMC byla měřena po kokultivaci s médiem získaným z primárních kultur adipocytů. Epikardiální preadipocyty prokázaly zvýšenou expresi IL-8 (3,25krát, p<0,05) ve srovnání s viscerálními preadipocyty. Exprese adiponektinu v epikardiálních preadipocytech byla výrazně snížena ve srovnání s expresí ve viscerálních preadipocytech (p<0,0001). Kromě toho genová exprese závisela na míře diferenciace a buněčném původu. Pozorovali jsme změněnou expresi IL-8 (0,016krát, p<0,01) a MCP-1 (0,19krát, p<0,05) v diferencovaných epikardiálních adipocytech oproti nediferencovaným adipocytům. Prokázali...
Endotelinový systém a úloha soli v hypertenzi
Čejková, Soňa ; Vaněčková, Ivana (vedoucí práce) ; Soták, Matúš (oponent)
Ačkoli je hypertenze studována již po několik desetiletí, stále však není tento problém vyřešen a dokonce se její incidence zvyšuje. Většina případů sekundární hypertenze souvisí s ledvinami, hlavním orgánem regulujícím objem a iontové složení tělních tekutin. Dojde-li k poškození ledvin, nebo přílišnému příjmu soli, nejsou ledviny schopny plnit svou úlohu a dochází ke zvýšení KT. Právě sůl často přispívá k sekundární hypertenzi. Nadměrný příjem soli zvětšuje objem tělesných tekutin a následně se zvyšuje krevní tlak (KT), a jednak působí na mechanismy regulující KT, hlavně endotelinový (ET) a renin-angiotensinový systém (RAS). Endotelin-1 (ET-1) je hlavním účinným peptidem v ET systému. ET-1 je jeden z nejsilnějších vasokonstriktorů. Působí přes ET receptory typu A a B (ETA a ETB receptory), které patří do rodiny receptorů spřažených s G-proteiny. Receptory se poněkud liší v účincích v závislosti na typu buněk, kde se nachází, například ETB receptory v hladkém svalstvu cév se podílí na vasokonstrikci, zatímco v endoteliálních buňkách cév působí naopak vasodilatačně (stimulují produkci NO). V ledvinách ET systém ovlivňuje exkreci Na+, vody a reguluje i průtok krve ledvinami. ET systém je velice složitý a kromě regulace KT a složení tělních tekutin se podílí i na řízení vývoje organismu, angiogenezi,...

Viz též: podobná jména autorů
2 Čejková, Štěpánka
3 Čejková, Šárka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.