Original title: Zpracování podkladových materiálů pro realizaci opatření Národního lesnického programu stanovených pro rok 2004 v oblasti priorit: rozvoj funkcí lesa‚ zajištění diverzifikace lesů a obhospodařování lesů ve zvláště chráněných územích
Authors: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Zatloukal, Vladimír
Document type: Studies
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Zajištění organizačního a koordinačního servisu pro práci garantů jednotlivých prioritních úkolů, propojení činností řídícího výboru a koordinační rady s činností odborných skupin a působení k zajišťování vymezených úkolů ve stanovených termínech a způsobech jejich zpracování, přípravu a organizační zajištění jednotlivých akcí a materiálů v rámci realizace Národního lesnického programu. CD-ROM obsahuje 6 souborů: Dopracování systému hodnocení funkcí lesů na základě oponentního posouzení navrhovaných variant, včetně návrhu legislativního vymezení oblastí použití jednotlivých metodik (b1), Návrh zařazení lokalit klíčových z hlediska ochrany biodiverzity do územně plánovací dokumentace všech stupňů (c7), Návrh přehodnocení doporučených rámcových zásad hospodaření pro soubory lesních typů z hlediska jejich využívání s ohledem na plnění funkcí v segmentech ÚSES včetně doplnění druhové skladby o všechny přirozeně se vyskytující druhy lesních dřevin (c9), Návrh doplnění dotačního systému lesního hospodářství o úhrady nákladů, které musí vlastníci lesa vynakládat na opatření spojená se zvyšováním biodiverzity obhospodařovaných lesních porostů (c10), Doporučení vlastníkům lesa k začlenění ponechávání některých stromů (stojících, doupných event. spadlých) jako biotopů ptáků, savců, rostlin a mikroorganizmů do běžných metod obhospodařování lesů (c13), Návrh perspektivní optimalizace struktury CHKO v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny (e 2).
Keywords: biological diversity conservation; forest function; forest management; forest owner; forest woody plants; national forest programme; specially protected area; dřeviny lesní; funkce lesa; hospodaření v lese; ochrana rozmanitosti biologické; program lesnický národní; vlastník lesa; území chráněné zvláště
Project no.: g/123/04

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0070ZG5

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126297


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share