Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko
Authors: Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Petřík, Petr ; Černý, Tomáš ; Moravec, Jaroslav ; Kolbek, Jiří
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Předmětem biomonitoringu v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko byla v roce 2001 dřevinná i bylinná složka lesních společenstev (subxerofilní doubravy asociace Potentillo albae-Quercetum, dubohabřiny asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum a květnaté bučiny asociace Tilio cordatae-Fagetum). Dále bylinná složka lučního společenstva s kriticky ohroženým taxonem Gentianella baltica a dalšími vzácnými taxony ČR jako Orchis morio, Orchis ustulata, Phyteuma orbiculare a Primula veris. Ve třech klimaxových lesních společenstvech bylo s ohledem na přezvěření oblasti a eutrofizaci území zjišťováno kvalitativní a kvantitativní složení bylinného, keřového i stromového patra na oplocených a kontrolních plochách. Na travnatých svazích potoka Klíčavy bylo provedeno fytocenologické snímkování lučních porostů se zvláštním zřetelem na četnost populací vzácných a ohrožených taxonů. Na téže lokalitě byl sledován průběh řízené sukcese na místě bývalého pole.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; biological monitoring; biosphere reserve; BR Křivoklátsko; forest community; forest stand; grassland community; PLA Křivoklátsko; protected area; protected area management; rare species; shrub; specially protected area; succession; BR Křivoklátsko; CHKO Křivoklátsko; diverzita biologická; druhy vzácné; keř; management území chráněného; monitorování biologické; ochrana rozmanitosti biologické; porost lesní; rezervace biosférická; rozmanitost biologická; společenstvo lesní; společenstvo luční; sukcese; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007LRYM

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126273


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share